Akty korporacyjne

KRASPiP.2012.6.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 17/III/2012
KRAJOWEJ RADY AKREDYTACYJNEJ SZKÓŁ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) oraz § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji (Dz. U. Nr 83, poz. 904) uchwala się co następuje:
§  1. Na podstawie oceny wniosku o przeprowadzenie akredytacji, złożonego przez PWSZ w Gnieźnie, dla kierunku pielęgniarstwo oraz przeprowadzonej wizytacji, Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych wnioskuje do Ministra Zdrowia o udzielenie akredytacji ww. uczelni dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo na okres 4 lat.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
§  3. Uchwałę przekazuje się Ministrowi Zdrowia.