Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Akty korporacyjne

KRASM.2008.12.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 33/II/2008
KRAJOWEJ RADY AKREDYTACYJNEJ SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO
z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) oraz § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji (Dz. U. Nr 83, poz. 904) uchwala się co następuje:
§  1.
Na podstawie oceny wniosku o przeprowadzenie akredytacji, złożonego przez Akademię Medyczną we Wrocławiu, dla kierunku pielęgniarstwo oraz przeprowadzonej wizytacji, Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego wnioskuje do Ministra Zdrowia o udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo prowadzonego przez ww. Uczelnię na okres 5 lat.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
§  3.
Uchwałę przekazuje się Ministrowi Zdrowia.