Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kadencji 2015-2019.

Akty korporacyjne

Rewid.2019.6.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 9/2019
IX KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kadencji 2015-2019

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów udziela absolutorium wchodzącej w skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kadencji 2015-2019:
LP.Imię i nazwiskoFunkcja w organieWyniki głosowania
głosy "za"głosy

"przeciw"

głosy

"wstrzymujące"

1.Ewa SowińskaZastępca Prezesa1393542
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.