Akty korporacyjne

Lekarz.2008.9.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 września 2008 r.

UCHWAŁA Nr 14/08/P-V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 19 września 2008 r.
w sprawie uczestnictwa Naczelnej Rady Lekarskiej w pracach międzynarodowych organizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt.4 i art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) uchwala się, co następuje:
§  1. Uznając potrzebę uczestnictwa Naczelnej Rady Lekarskiej w pracach międzynarodowych organizacji zrzeszających lekarzy i lekarzy dentystów postanawia się, że Naczelna Rada Lekarska będzie finansowała uczestnictwo swoich przedstawicieli w następujących organizacjach:
1. Stałym Komitecie Lekarzy Europejskich (CPME),
2. Europejskim Forum Stowarzyszeń Medycznych i Światowej Organizacji Zdrowia (EFMA/WHO) i jego Komitecie Łącznikowym,
3. Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS),
4. Sympozjum Izb Państw Europy Środkowo-Wschodniej,
5. Światowej Organizacji Dentystycznej (FDI) oraz Europejskiej Regionalnej Organizacji FDI (ERO-FDI),
6. Radzie Europejskich Lekarzy Dentystów (CED),
7. Światowym Stowarzyszeniu Lekarzy (World Medical Association)
§  2. Wyznaczenie i delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do organizacji, o których mowa w § 1, następuje na podstawie uchwały Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  3. Traci moc uchwała Nr 45/03/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie uczestnictwa Naczelnej Rady Lekarskiej w pracach europejskich organizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (zmieniona uchwałą Nr 18/06/V z dnia 21 kwietnia 2006 r. i Nr 27/06/V z 8 września 2006 r.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.