Akty korporacyjne

PAN.2017.12.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 145/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii, zarządza się, co następuje:
§  1.  Uchyla się zarządzenie Nr 85/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Usługa ubezpieczenia pojazdów komunikacyjnych dla Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek pomocniczych".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.