Akt korporacyjny

Lekarz.2018.11.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 103/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 listopada 2018 r.
uchylająca uchwałę w sprawie powołania zespołu roboczego ds. koordynacji działań związanych z wydaniem nowego dokumentu "Prawo wykonywania zawodu" dla lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018, poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchyla się uchwałę nr 138/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. koordynacji działań związanych z wydaniem nowego dokumentu "Prawo wykonywania zawodu" dla lekarzy i lekarzy dentystów.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.