Akty korporacyjne

Aptek.2008.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/1/2008
V KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Krajowego Zjazdu Aptekarzy

Na podstawie art. 37 pkt. 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.) uchwala się Regulamin Krajowego Zjazdu Aptekarzy o następującej treści:

Rozdział  I

Uczestnicy i goście Zjazdu

§  1. W Krajowym Zjeździe Aptekarzy, zwanym dalej "Zjazdem", uczestniczą:
1) z głosem stanowiącym - delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy aptekarskie;
2) z głosem doradczym - nie będący delegatami na Zjazd członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby Aptekarskiej;
3) zaproszeni przez Naczelną Radę Aptekarską goście.
§  2.
1. Delegaci otrzymują mandaty, które są im wydawane za pokwitowaniem na liście obecności przed rozpoczęciem Zjazdu.
2. Uczestnik Zjazdu potwierdza swą obecność na posiedzeniu podczas każdego dnia obrad podpisem na liście obecności.
3. Listy obecności sporządza się odrębnie dla delegatów i odrębnie dla pozostałych uczestników Zjazdu.

Rozdział  II

Przebieg obrad

§  3.
1. Obrady Zjazdu odbywają się na posiedzeniach plenarnych. Część obrad merytorycznych może odbywać się na posiedzeniach grup tematycznych (panelach), w celu zgłoszenia wniosków i ewentualnego przygotowania projektów uchwał Zjazdu.
2. Posiedzenia Zjazdu są jawne.
3. Na wniosek delegata, za zgodą większości delegatów uczestniczących w Zjeździe, Zjazd może uchwalić tajność posiedzenia w określonej sprawie.
§  4. Zjazd otwiera Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej lub wyznaczony przez niego jeden z Wiceprezesów, który prowadzi obrady do czasu dokonania wyboru Przewodniczącego Zjazdu.
§  5.
1. We wstępnej części obrad Zjazd:
1) dokonuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów wyboru Przewodniczącego Zjazdu, dwóch jego zastępców oraz trzech sekretarzy Zjazdu, które to osoby tworzą Prezydium Zjazdu Dopuszcza się jednoczesne głosowanie na całą listę kandydatów do Prezydium Zjazdu w przypadku, gdy liczba kandydatów na liście równa się liczbie osób wybieranych;
2) uchwala Regulamin obrad Zjazdu;
3) przyjmuje porządek obrad Zjazdu.
2. Głosowanie jest jawne bądź tajne.
3. Głosować można tylko osobiście.
4. Zjazd może zdecydować o wykorzystaniu systemu elektronicznego przy każdym bądź wybranym głosowaniu.
§  6.
1. Przewodniczący Zjazdu przy pomocy pozostałych członków Prezydium:
1) kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad;
2) czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Zjazdu oraz porządku na sali obrad i w lokalu, w którym odbywa się Zjazd;
3) zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie;
4) w czasie obrad zarządza sprawdzenie quorum na zgłoszony wniosek delegata.
2. W sprawach wątpliwych dotyczących wykładni Regulaminu Zjazdu Przewodniczący Zjazdu zasięga opinii Komisji Regulaminowej.
3. Przewodniczący Zjazdu w każdym czasie może zasięgać opinii pozostałych członków Prezydium Zjazdu, komisji zjazdowych lub prawników obsługujących Zjazd.
§  7.
1. Projekt porządku obrad Zjazdu ustala Naczelna Rada Aptekarska.
2. Porządek obrad powinien obejmować:
1) wybór Przewodniczącego Zjazdu i pozostałych członków Prezydium Zjazdu;
2) uchwalenie Regulaminu Zjazdu;
3) przyjęcie porządku obrad Zjazdu;
4) wybór komisji zjazdowych;
5) rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań wszystkich organów Naczelnej Izby Aptekarskiej;
6) rozpatrzenie wniosku Naczelnej Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Aptekarskiej i podjęcie uchwały;
7) wybór Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
8) ustalenie liczby członków organów Izby i zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
9) wybór członków Naczelnej Rady Aptekarskiej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
10) przyjęcie uchwał Zjazdu, w tym uchwalenie regulaminów naczelnych organów Izby i ogólnych wytycznych do regulaminu sądów aptekarskich oraz zatwierdzenie regulaminów wyborów do organów samorządowych.
3. Porządek obrad może objąć także inne sprawy będące w gestii Zjazdu, jeżeli zostały zgłoszone Naczelnej Radzie Aptekarskiej na piśmie w formie uchwały okręgowej rady aptekarskiej. jednak nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.
4. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w sprawie uzupełnienia Porządku Obrad Zjazdu decydują delegaci obecni na Zjeździe w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§  8.
1. Po przyjęciu porządku obrad Zjazd wybiera Komisje:
1) Mandatową, która sprawdza ważność mandatów delegatów oraz stwierdza. czy Zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał i dokonywania wyborów;
2) Skrutacyjną, która przygotowuje karty do głosowania, rozdaje je delegatom. zbiera karty do urn wyborczych, oblicza głosy, ustala wyniki wyborów, bądź głosowań oraz przedstawia je Zjazdowi;
3) Wniosków i Uchwał, która przyjmuje propozycje w sprawie wniosków i treści uchwał Zjazdu oraz przygotowuje projekty uchwał;
4) Wyborczą, która informuje o zasadach zgłaszania kandydatur w wyborach, przyjmuje zgłoszenia kandydatur, a także bada, czy zgłoszenia dokonały osoby uprawnione oraz czy nie zachodzą przeszkody prawne do wyboru kandydatów, wynikające z przepisów prawa;
5) Regulaminową, która sprawuje pieczę nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Zjazdu poprzez zgłaszanie w razie potrzeby do Prezydium Zjazdu uwag lub wniosków oraz udzielanie Przewodniczącemu Zjazdu na jego życzenie opinii w sprawie wykładni Regulaminu Zjazdu.
2. Skład liczbowy poszczególnych komisji ustala Zjazd w odrębnym głosowaniu jawnym.
3. Dopuszcza się jednoczesne głosowanie na całą listę kandydatów do poszczególnych komisji w przypadku, gdy liczba kandydatów na liście równa się liczbie osób wybieranych.
§  9.
1. Komisje wymienione w § 8 wybierają ze swego składu Przewodniczących i Sekretarzy.
2. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami i składa Zjazdowi sprawozdanie z jej działalności.
3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy Jej członkowie.
4. Komisja Skrutacyjna w sporządzonym protokole obowiązana jest określić:
1) liczbę delegatów uprawnionych do głosowania;
2) liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych;
3) liczbę głosów oddanych na każdego kandydata.
5. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach dokonywanych na Zjeździe.
§  10. Przewodniczący Zjazdu po dokonaniu wyborów Komisji podaje miejsce I czas, w których przyjmowane będą:
1) przez Komisję Uchwał i Wniosków - propozycje dotyczące uchwał,
2) przez Komisję Wyborczą - zgłoszenia kandydatów w wyborach.
§  11.
1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad, składają zgłoszenia do dyskusji u Sekretarza Zjazdu prowadzącego listę dyskutantów.
3. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu według kolejności zgłoszeń. Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej, Przewodniczącym: Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądy Aptekarskiego, Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz zaproszonym gościom można udzielić głosu poza kolejnością.
4. Przewodniczący Zjazdu może nie udzielić głosu uczestnikowi, który chce zabrać głos w dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy.
5. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi - odebrać przemawiającemu głos.
6. Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczestników Zjazdu zapisanych do dyskusji, Przewodniczący Zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.
7. Wystąpienie kandydata na Prezesa NRA, w którym przedstawia swój program działania, trwa nie dłużej niż 10 minut. Na zadanie pytania kandydatowi przeznacza się maksymalnie 1 minutę a na udzielenie odpowiedzi 3 minuty.
8. Wystąpienie kandydata na członka Naczelnej Rady Aptekarskiej trwa nie dłużej niż 1 minutę.
§  12.
1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad lub poza kolejnością w dyskusji jedynie dla zgłoszenie wniosku formalnego lub sprostowania. Wypowiedź taka nie może trwać dłużej niż trzy minuty.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia;
2) uchwalenie tajności posiedzenia;
3) uchwalenie tajności głosowania;
4) zamknięcie listy mówców;
5) zamknięcie dyskusji;
6) odwołanie do komisji;
7) głosowanie imienne;
8) zmianę porządku obrad;
9) przeprowadzenie głosowania,
10) ograniczenie czasu przemówień;
11) stwierdzenie quorum;
12) przeliczenie głosów;
13) reasumpcję głosowania.
3. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
§  13.
1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał lub innymi wnioskami i propozycjami zgłoszonymi w toku obrad, Przewodniczący Zjazdu oznajmia o przystąpieniu do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem delegatów do głosowania.
2. Porządek głosowania nad projektami uchwał na posiedzeniu Zjazdu jest następujący:
1) głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformułowań, przede wszystkim nad tymi, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
2) głosowanie nad projektem uchwały w całości wraz z przyjętymi poprawkami.
3. Porządek głosowania nad poprawkami i projektami uchwał ustala Przewodniczący Zjazdu.
4. Głosowanie w sprawach określonych w ust. 2 przeprowadza się jawnie
5. Zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie i wówczas głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna.
6. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
§  14. W trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał Zjazd może podejmować lub przyjmować:
1) rezolucje - zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie wskazanego w rezolucji działania;
2) oświadczenia - wyrażające stanowisko Zjazdu w określonej sprawie;
3) deklaracje - zawierające wolę określonego postępowania;
4) apele - zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.

Rozdział  III

Przepisy końcowe

§  15. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie.
§  16.
1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół, który stanowi jedyny urzędowy dokument Zjazdu.
2. Protokół z posiedzenia zjazdu obejmuje zapis przebiegu obrad, a także w załącznikach - pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań oraz innych dokumentów Zjazdu.
3. Uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji lub delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu najpóźniej do 60 dnia od daty zamknięcia Zjazdu. Odpisy protokołu znajdować się będą do wglądu zainteresowanych w Naczelnej Izbie Aptekarskiej i we wszystkich okręgowych izbach aptekarskich.
4. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki do protokołu decyduje Prezydium Zjazdu zwykłą większością głosów.
5. Protokół do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek uważa się za przyjęty.
6. Przyjęcie protokołu stwierdzają podpisami członkowie Prezydium Zjazdu najpóźniej do 90 dnia od daty zamknięcia Zjazdu.
7. Protokół Zjazdu podpisują wszyscy członkowie Prezydium Zjazdu.
8. Uchwały Zjazdu i akty wymienione w § 14 Regulaminu podpisuje Przewodniczący Zjazdu i jeden z Sekretarzy.
§  17. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej przekaże uchwały podjęte przez Zjazd Ministrowi Zdrowia.
§  18. Uchyla się uchwałę Nr IV/1/2004 IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
§  19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.