Uchwalenie planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych Krajowej Rady Radców Prawnych na okres od III kwartału 2009 r. do końca II kwartału 2010 r.

Akty korporacyjne

Radc.2009.9.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 71/VII/2009
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 14 września 2009 r.
w sprawie: uchwalenia planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych Krajowej Rady Radców Prawnych na okres od III kwartału 2009 r. do końca II kwartału 2010 r.

Na podstawie art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. 2002 Nr 123, poz. 1059 ze zm.) w związku z § 58 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów (w brzmieniu Uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r.) - Krajowa Rada Radców Prawnych, uchwala co następuje:
§  1.
Uchwala się plan pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych Krajowej Rady Radców Prawnych na okres od III kwartału 2009 r. do końca II kwartału 2010 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.
Uchwałę wykonuje Kierownik Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 

PLAN PRACY

Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

na okres od III kwartału 2009 r. do końca II kwartału 2010 r.

szkolenia centralne

L.p.TematykaModuł czasowyterminMaksymalna odpłatność uczestnika
1.2.3.4.5.
1.Rola radcy prawnego w postępowaniu karnym.1 dniowe2009 r.

2010 r.

koszt dojazdu
2.Prawo pracy / tematy szczegółowe w trakcie uzgodnienia /1 dniowe2009 r.

2010 r.

j. w.
3.Postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym1 dniowe2010 r.j. w.
4.Prawo medyczne - wybrane zagadnienia.1 dniowe2009 r.j. w.
5.Zamówienia publiczne po nowelizacji.1 dniowe2010 r.j. w.
6.Wykroczenia kodeksowe i pozakodeksowe.

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

1 dniowe2010 r.j. w.
7.Kodeks rodzinny i opiekuńczy - zmiany wprowadzone nowelą z dnia 16.11.2008 r. - wejście w życie z dniem 13.06.2009 r.1 dniowe2010 r.j. w.
8.Roszczenia o ochronę własności i roszczenia uzupełniające.1 dniowe2010 r.j. w.
9.Postępowanie przed sądami administracyjnymi.1 dniowe2009 r.j. w.
10.Postępowanie wieczystoksięgowe.1 dniowe2010 r.j. w.
11.Kodeks rodzinny i opiekuńczy.3 dniowe2009 r.300.- zł

+

koszt dojazdu

12.Problematyka dotycząca ksiąg wieczystych - postępowanie wieczystoksięgowe.

Hipoteka jako forma zabezpieczenia wierzytelności.

Postępowanie egzekucyjne - wybrane zagadnienia z postępowania klauzulowego i egzekucyjnego.

3 dniowe2010 r.j. w.
13.Wszystko o egzekucji sądowej i administracyjnej.3 dniowe2010 r.j. w.
14.Prawo cywilne.

Postępowanie cywilne - zmiany wprowadzone nowelami w 2009 r. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

3 dniowe2009 r.j. w.
15.Środki zaskarżenia:

-w postępowaniu cywilnym- apelacja, skarga kasacyjna, skarga z art.424 /1.kpc. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego/

-w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym

3 dniowe2010 r.j. w.
16.Prawo wspólnotowe.

(w uzgodnieniu z Komisją Zagraniczną -współorganizator)

3 dniowe2010j. w.
17.Prawo upadłościowe i naprawcze.

Upadłość konsumencka.

3 dniowe2009 r.j. w.
18.Kodeks spółek handlowych / temat do uzgodnienia /.3 dniowe2010 r.
19.Prawo pracy

m.in. nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy w świetle orzecznictwa sądowego. Problematyka czasu pracy. Praca ponadwymiarowa. Podróże służbowe.

3 dniowe2009 r.j. w.
20.Egzekucja administracyjna.

Gospodarka nieruchomościami.

3 dniowe2010 r.j. w.
21.Szkolenie trenerów:

Nowe Kodeks Etyki

Radcy Prawnego.

2 dniowe1. 16/17-18.IX Poraj

2 .7/8-9.X Konstancin

koszt dojazdu

Uwaga: wykładowcy w trakcie uzgadniania - z listy wykładowców Centrum Szkolenia Ustawicznego (rubryka 4)

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2009 r.