Uchwała nr 4/2018 zarządu krajowej reprezentacji doktorantów z dnia 30 stycznia 2018 r.

Akty korporacyjne

KRD.2018.1.30

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 4/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 oraz pkt.3 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1. 
Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) wystąpi do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z żądaniem dopuszczenia KRD do udziału we wszystkich postępowaniach administracyjnych prowadzonych w ramach VII edycji konkursu "Diamentowy Grant".
§  2. 
KRD wystąpi do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o zmianę zarządzenia MNiSW z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programów pod nazwą "Diamentowy Grant" oraz "Iuventus Plus" poprzez:
-
dodanie w paragrafie 4 ustępu 3 o następującej treści: "3. W Posiedzeniu uczestniczą nie więcej niż dwie osoby wskazane przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Uczestnicy posiedzenia wskazani przez Krajową Reprezentację Doktorantów mogą zgłaszać uwagi do protokołu.";
-
zmianę brzmienia paragrafu 6 ust. 3 na następujące: "Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się treść opinii i rozstrzygnięć Zespołu oraz uwagi zgłoszone przez uczestników posiedzenia. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu.".
§  3. 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.