Tryb postępowania przy wydawaniu opinii w sprawach o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika apteki.

Akty korporacyjne

Aptek.2017.9.5

Akt nieoceniany
Wersja od: 5 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 18/2017
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie trybu postępowania przy wydawaniu opinii w sprawach o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika apteki.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496, z późn. zm.) mając na uwadze potrzebę ujednolicenia procedury postępowania okręgowych rad aptekarskich przy wydawaniu opinii w sprawach o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz w sprawach dotyczących rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika apteki, Naczelna Rada Aptekarska uchwala jednolity tryb postępowania stanowiąc, co następuje:
§  1. 
Uchwała określa tryb wydawania opinii przez okręgową radę aptekarską albo działające w jej imieniu prezydium w sprawach:
1)
o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej;
2)
dotyczących:
a)
kandydata na kierownika apteki,
b)
osoby pełniącej funkcję kierownika apteki.
§  2. 
1. 
W sprawie o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wojewódzki inspektor farmaceutyczny występuje, na etapie gromadzenia dowodów, do okręgowej izby aptekarskiej, właściwej ze względu na adres apteki o wyrażenie opinii w sprawie udzielenia albo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.
2. 
Opinię, o której mowa w ust. 1, wydaje rada okręgowej izby aptekarskiej właściwej ze względu na adres apteki albo działające w jej imieniu prezydium.
3. 
Opinia, o której mowa w ust. 1, stanowi dowód w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
§  3. 
1. 
Wniosek o wyrażenie opinii zawiera wskazanie rodzaju postępowania (udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki).
2. 
Wraz z wnioskiem o wyrażenie opinii w postępowaniu w sprawie udzielenia albo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, wojewódzki inspektor farmaceutyczny przekazuje okręgowej izbie aptekarskiej dokumentację umożliwiającą wyrażenie opinii, z wyłączeniem dokumentów zawierających tajemnice prawnie chronione. W szczególności wojewódzki inspektor farmaceutyczny przekazuje dane:
1)
kierownika lub kandydata na kierownika apteki;
2)
przedsiębiorcy prowadzącego aptekę lub, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia, a w przypadku postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia podstawę prawną i faktyczną uzasadniającą wszczęcie postępowania.
3. 
Okręgowa izba aptekarska wydaje opinię w sprawie udzielenia albo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.
4. 
W razie nieprzekazania do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego opinii w terminie, o którym mowa w ust. 3 uznaje się, że okręgowa rada aptekarska właściwa do jej wydania nie zgłasza, żadnych zastrzeżeń w zakresie objętym wnioskiem.
§  4. 
1. 
Wojewódki inspektor farmaceutyczny występuje do okręgowej izby aptekarskiej o wydanie opinii o kandydacie na kierownika apteki do właściwej, ze względu na adres apteki, okręgowej rady aptekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie, że dana osoba daje rękojmię należytego prowadzenia apteki.
2. 
Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może w celu uzyskania potwierdzenia, że osoba pełniąca funkcję kierownika apteki spełnia wymagania niezbędne do pełnienia tej funkcji, wystąpić do właściwej, ze względu na adres apteki, okręgowej rady aptekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie, że dana osoba daje rękojmię należytego prowadzenia apteki.
3. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny zawierać co najmniej:
1)
wskazanie, w jakim celu opinia ma być wydana;
2)
adres apteki, w której farmaceuta pełni lub ma pełnić funkcję kierownika;
3)
imię i nazwisko farmaceuty.
4. 
Opinie, o których mowa w ust. 1 i 2, mają charakter jednostkowy i są ważne tylko w odniesieniu do apteki, o której mowa w ust. 3 pkt 2.
5. 
Opinie, o których mowa w ust. 1 i 2 wydaje się w terminie 21 dni od daty wpływu wniosku.
6. 
Jeżeli kandydat na kierownika apteki albo osoba pełniąca funkcję kierownika apteki wniosek, nie jest członkiem okręgowej izby aptekarskiej właściwej ze względu na adres apteki, izba ta przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub 2, do okręgowej izby aptekarskiej, której farmaceuta jest członkiem, bezzwłocznie, nie później niż w dniu następnym po dniu otrzymania wniosku.
§  5. 
W celu wydania opinii o kandydacie na kierownika apteki albo o osobie pełniącej funkcje kierownika apteki okręgowa rada aptekarska bada, czy nie zachodzą negatywne przesłanki, które mogą świadczyć o braku rękojmi należytego prowadzenia apteki, a do których należą, w szczególności, następujące przypadki:
1)
farmaceuta nie spełnia wymogów formalnych zakreślonych w art. 88 ust. 2 Prawa farmaceutycznego;
2)
karalność za przestępstwa gospodarcze lub związane z wykonywanie zawodu farmaceuty;
3)
prawomocne ukaranie za postępowanie objęte odpowiedzialnością zawodową farmaceuty;
4)
nie zakończone postępowanie korporacyjne wszczęte i prowadzone na podstawie art. 18 ustawy o izbach aptekarskich;
5)
udokumentowane protokołami kontroli lub formalnymi ocenami przeprowadzonymi przez powołane do tego organy i powtarzające się przypadki niewypełnienia lub nienależytego wypełniania obowiązków i zadań wymienionych w art. 88 ust. 4 i 5 Prawa farmaceutycznego;
6)
udokumentowane niedopełnienie przez farmaceutę obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych określonego w art. 107zf Prawa farmaceutycznego.
§  6. 
Okręgowa rada aptekarska przy wydawaniu opinii, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2:
1)
korzysta z informacji zawartych w rejestrze farmaceutów oraz w dokumentach znajdujących się w aktach farmaceutów w biurze oia;
2)
zasięga informacji w sądzie aptekarskim i w innych organach samorządu aptekarskiego lub administracji publicznej;
3)
może przesyłać kandydatowi na kierownika apteki kwestionariusz do wypełnienia;
4)
może przeprowadzić rozmowę z opiniowanym;
5)
podejmuje inne, niezbędne działania konieczne do wydania opinii.
§  7. 
Ora może powołać komisję, która w razie potrzeby przeprowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu sprawdzenie okoliczności, o których mowa w § 5. Komisja sporządza protokół ze swoich prac, który przedstawia niezwłocznie okręgowej radzie aptekarskiej.
§  8. 
1. 
Odpis uchwały okręgowej rady aptekarskiej lub działającego w jej imieniu prezydium zawierająca opinię w sprawie o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej doręcza się:
1)
wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu, który wystąpił o wydanie opinii;
2)
podmiotowi, który ubiega się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej albo podmiotowi, którego dotyczy postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia.
2. 
Odpis uchwały okręgowej rady aptekarskiej lub działającego w jej imieniu prezydium zawierającej opinię o kandydacie na kierownika apteki albo o osobie pełniącej funkcję kierownika apteki doręcza się:
1)
wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu, który wystąpił o wydanie opinii;
2)
kandydatowi na kierownika apteki albo osobie pełniącej funkcję kierownika apteki podmiotowi, której dotyczy opinia.
3. 
Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają zaskarżeniu do Naczelnej Rady Aptekarskiej w administracyjnym toku instancji.
§  9. 
1. 
Farmaceuta może zwrócić się do rady okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem, o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że daje on rękojmię należytego prowadzenia apteki. Okręgowa rada aptekarska lub działające w jej imieniu prezydium zajmuje stanowisko w trybie art. 217 Kpa.
2. 
Okręgowa rada aptekarska lub działające w jej imieniu prezydium w formie uchwały:
1)
wydaje zaświadczenie zgodnie z żądaniem farmaceuty albo
2)
odmawia wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie.
3. 
Uchwała o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie stanowi postanowienie w rozumieniu Kpa, na które służy zażalenie do Naczelnej Rady Aptekarskiej w trybie art. 219 Kpa.
§  10. 
Uchyla się uchwałę Nr IV/125/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie trybu postępowania przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika apteki.
§  11. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.