Termin wręczania medali Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w roku 2016. - OpenLEX

Termin wręczania medali Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w roku 2016.

Akty korporacyjne

Rewid.2015.12.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE Nr 83/8/2015
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie terminu wręczania medali Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w roku 2016

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1011) oraz pkt 4.14 Procedury przyznawania medali i odznaki Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącej załącznik nr 4 do postanowienia Nr 161/24/2013 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia medalu i odznaki Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz przyjęcia procedury ich przyznawania, postanawia się, co następuje:
§  1.
Wręczanie medali w 2016 r. odbędzie się podczas XVII Dorocznej Konferencji Audytingu.
§  2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.