Rewid.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1150/27A/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie terminu składania zgłoszeń o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 10 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1611), w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną, uchwala się, co następuje:
§  1.  Określa się dzień 25 sierpnia 2017 r. jako końcowy termin składania do Komisji Egzaminacyjnej zgłoszeń o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów - w cyklu egzaminacyjnym rozpoczynającym się w 2017 r.
§  2.  Zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
§  3.  Wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów kandydat przesyła kwestionariusz osobowy oraz potwierdzenie dokonania opłaty wstępnej.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 102 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.