Tendencje zmian w zakresie spraw rejestrowanych w MS-S40 analiza porównawcza danych z 31.12.2019 do danych z 31.12.2018 roku.

Akty korporacyjne

Kurat.2020.2.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 lutego 2020 r.

KRK 6/V/2020
KRAJOWA RADA KURATORÓW
z dnia 20 lutego 2020 r.

Tendencje zmian

w zakresie

spraw rejestrowanych w MS-S40

analiza porównawcza danych z 31.12.2019 do danych z 31.12.2018 roku

(na podstawie MS-S40)

Autor opracowania:

Jan Wacławiak- Zastępca Przewodniczącego komisji

w ramach prac

Komisji Monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami Krajowej Rady Kuratorów

ANALIZA OPISOWA- ZESTAWIENIE ZBIORCZE POLSKA

CZĘŚĆ  I

KURATORZY DLA DOROSŁYCH

Dział  1.

Ewidencja wykonywanych działań

lata/liczba

spraw

stan pocz.wpływwpływ % stanu pocz.zakończonozakończono % stanu pocz.stan na koniec
2010449 796302 33067,2%309 67168,8%442 455
2011442 439298 02667,4%296 51267,0%443 953
2012442 030307 85969,6%374 98884,8%374 910
2013374 447385 316102,9%358 36095,7%401 403
2014401 403319 62479,6%340 98284,9%380 045
2015356 438368 675103,4%380 381106,7%344 732
2016341 709313 86491,9%343 830100,6%311 743
2017311 743285 35791,5%320 571102,8%276 529
2018276 529280 448101,4%290 305105%266 672*
2019264 994*289 822109,4%286 725108,2%268 091
Razem3 1513213 302 325
Tabela 1.

* pomiędzy 31.12.2018 r. a 01.01.2019 r. zniknęło 1 678 spraw, ze względu na korekty MS-S40; najwięcej spraw ubyło na przełomie lat 2014/2015 - 23 607 spraw, głównie ze względu na zmiany organizacyjne;

1.
Poziom ogólny.

Po raz pierwszy od roku 2013 odnotowano nieznaczne zwiększenie stanu spraw o 3 097 (wzrost na poziomie 1,2%). Po raz pierwszy od 2015 roku zwiększył się też wpływ spraw o 9.374 spraw (3,3%). Od 2015 roku spada też liczba spraw zakończonych. Tendencja ta utraciła jednak początkową dynamikę. W stosunku do roku 2018 był to już niewielki spadek, zaledwie o 3 580 (1,2%). W największym stopniu wpływa na to zwiększenie wpływu długich spraw z orzeczoną karą ograniczenia wolności. Niższą wartość niż w latach minionych osiągnął też słynny już wskaźniki opanowania wpływu - ze 103,5% w roku 2018 spadł do 98,9% w roku 2019. Wcześniej od 2015 roku regularnie przekraczał on 100%- w roku 2017 wyniósł aż 112,3%. Analiza ogólnego ruchu spraw uprawnia do sformułowania wniosku, że w obszarze tym doszło do wyraźnej stabilizacji.

Zwiększa się jednocześnie procentowy udział kuratorów zawodowych wprowadzeniu wszystkich spraw liczonych obecnie do obciążenia - z 75,8% w roku 2016 do 87,9% na koniec 2018 roku i 92,1% na koniec 2019 roku.

2.
Dozory.

Następuje dalszy spadek udziału dozorów w stosunku do wszystkich spraw liczonych do obciążenia. Na koniec roku 2017 dozory stanowiły jeszcze 41,9% wszystkich spraw liczonych do obciążenia. Na koniec 2018 roku udział dozorów wynosił już tylko 33,6%, na koniec 2019 roku udział dozorów spadł do 27,4%. Jeszcze wyraźniej opisywane zjawisko uwidacznia się w ujęciu procentowego udziału dozorów w ogólnej liczbie spraw przekazywanych do zespołów kuratorskich. Na koniec 2018 roku udział dozorów w ogólnej liczbie spraw wpływających do zespołu wynosił już tylko 15,3%, na koniec zaś 2019 roku spadł do 13,8% (38 932 spraw).

Odnotowano dalsze zmniejszenie stanu spraw Doz o 16184 (18,1%). Wpływ dozorów w stosunku do roku 2018 zmniejszył się o 3 887 spraw (9,1%). Największe spadki wpływu dotyczą dozorów przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary (sprawy te wpływają teraz jako Kkow). Dozorów przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary wpłynęło mniej o 2 839 spraw (10,1%). W dalszej kolejności spadki wpływu dotyczą warunkowych zwolnień (te z kolei mogą wpływać jako Doz el.). Tych spraw wpłynęło mniej o 1238 (10,2%). Następuje dalszy niewielki wzrost wpływu dozorów przy warunkowym umorzeniu postępowania - wzrost o 195 spraw (7,5%). Wystąpił niewielki spadek wpływu dozorów w trybie art. 97§ 1 k.k. i art. 202b§1 k.k.w. - o 5 spraw (11%), jednak ze względu na swoją specyfikę, stan tych spraw ma tendencję wzrostową - z 44 spraw do 50 spraw na koniec 2019 roku. Ze zrozumiałych względów nastąpił też dalszy spadek ogólnej liczby dozorów zakończonych o 14 167 spraw (20,5%).

Zwiększa się natomiast procentowy udział kuratorów zawodowych w sprawowaniu dozorów - z 50,2% w roku 2016 do 63,9% na koniec 2018 roku i 71,2% na koniec 2019 roku.

3.
Kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna.

Na koniec roku 2017 sprawy Kkow stanowiły 41,9% wszystkich spraw liczonych do obciążenia. Na koniec 2018 roku udział spraw Kkow wynosił już 48,4%, na koniec 2019 roku udział spraw Kkow wzrósł do 52,9%. Jeszcze wyraźniej widać opisywane zjawisko w kontekście udziału Kkow w sprawach wpływających do zespołów. Na koniec 2018 roku udział Kkow w sprawach wpływających wynosił już 68,8%, zaś na koniec 2019 roku udział wpływu spraw Kkow wzrósł do 70,2%.

W zakresie stanu ogólnej liczby spraw Kkow obserwowalna jest stała tendencja wzrostowa - wzrost o 12.984 spraw (9,9%). Wynika to z jednej strony z ciągłego wzrostu liczby nowych spraw - wzrost o 10.583 spraw (5,5%) czemu towarzyszy nieco mniejszy wzrost liczby spraw zakończonych - wzrost o 8.416 spraw (4,6%). Spowodowane jest to głównie obserwowalną tendencją wydłużania czasu na jaki kara ograniczenia wolności jest orzekana. W zakresie struktury spraw obserwowane jest również dalsze zróżnicowanie. W 2017 roku udział spraw psu wpływających do zespołów w stosunku do wszystkich spraw Kkow wynosił 42,9%. Na koniec 2018 roku udział ten spadł do 34,3%, zaś na koniec 2019 roku udział spraw psu wpływających spadł do 29,0%.

W pozostałych wierszach MS-S40 po stronie wpływu zmiany wyglądają następująco:

- praca na cele społeczne - wzrost o 17 582 sprawy (14,3%)

- kontrola miejsca pobytu z zastosowaniem SDE - w roku 2019 roku wpłynęło jeszcze 8 takich spraw (na koniec roku ciągle jeszcze było 9 spraw tej formy kary)

- wo i obowiązki z art. 72§ 1 pkt 4-7a k.k. - wzrost o 452 sprawy (17,8%)

- w tym wyłącznie obowiązki - w 2019 roku wpłynęło jeszcze 41 takich spraw (na koniec roku ciągle jeszcze było 18 spraw tej formy kary)

- potrącenia z wynagrodzenia - wzrost o 756 spraw (23,8%)- konsekwencja zmian zachodzących na rynku pracy.

Obserwowany jest stały wzrost udziału spraw orzekanych w formie potrąceń z wynagrodzenia. Na koniec 2017 roku udział takich spraw wpływających w ramach Kkow wynosił 1,3%, na koniec 2018 roku udział ten wynosił już 1,6%, zaś na koniec 2019 roku udział spraw w formie potrąceń wpływających do zespołów wzrósł do 1,9%. Praktycznie zaś, ze względu na możliwość uzyskania zgody na zmianę formy kary, udział tej formy kary na koniec 2019 roku wynosił 2,5%.

4.
Inne zadania.

Na koniec 2019 roku odnotowano 53.010 takich spraw. Grupa spraw "inne zadania" wykazuje obecnie tendencję wzrostową - wzrost stanu o 4 854 spraw (10,1%). Jednocześnie następuje stopniowy wzrost udziału tej grupy spraw w ogólnym obciążeniu sprawami. W 2017 roku udział tej grupy spraw w ogólnym obciążeniu wynosił 15,8%. Na koniec 2018 roku udział ten wynosił 18,1%, zaś na koniec 2019 roku udział tych spraw w obrębie grupy wynosił 19,8%.

W obrębie tej grupy nastąpiło wyhamowanie spadku udziału spraw związanych z kontrolą wykonania obowiązków probacyjnych. O ile w 2014 roku sprawy O (związane z kontrolą obowiązków bez dozoru) stanowiły 87,4% wszystkich spraw w tej grupie, to na koniec 2017 roku ich udział spadł do zaledwie 76,3%. Na koniec 2018 roku udział ten wynosił 73,9%, zaś na koniec 2019 roku- 70,9%. Nieznaczny spadek ich udziału w ogólnej liczbie spraw z tej grupy zadań utrzymuje się zatem na poziomie około 3%. Jednocześnie liczba spraw O na koniec roku 2019 w stosunku do 2018 uległa zwiększeniu o 1 973 sprawy (5,5%).

W obrębie tej grupy istotne zmiany dotyczą jedynie bardzo znaczącego wzrostu wpływu nadzorów orzekanych na podstawie art. 181a§ 2 k.k.w. - wzrost o 1 384 spraw (41,8%). Rośnie również stan tych spraw. Na koniec 2017 roku było ich 4193, na koniec 2018 roku- 6 304, a na koniec 2019 roku było ich już 9 161 spraw - w kolejnych latach odpowiednio wzrost o 52,3% i 45,3%.

Do innych zadań zaliczane są również tzw. dozory elektroniczne. Roczny wpływ tych spraw kształtuje się na podobnym poziomie. W roku 2018 wpłynęło do zespołów 12 579 spraw, w roku 2019 - 12 677 spraw, co stanowi 6,3% spraw wliczanych do obciążenia.

Dział  1a.

Kara ograniczenia wolności - godziny.

Przy jednoczesnym wzroście liczby spraw Kkow, rośnie też liczba godzin do wykonania. Zjawisku temu towarzyszy również wzrost średniej liczby godzin przypadających na jedną sprawę.

W 2019 roku łącznie wpłynęło do wykonania o 5 278 419 godzin więcej niż w roku 2018 roku - wzrost o 18,4% (to ponad 5 milionów godzin więcej). Stan pozostałych do wykonania godzin na koniec 2019 roku w stosunku do stanu na koniec 2018 roku wzrósł o 3 670 313 godzin (16,0%). Jednocześnie zwiększyła się też w w/w relacji liczba godzin rozliczonych na skutek faktycznego wykonania pracy z 9 155 732 godzin w roku 2018 do 10 732 726 godzin w roku 2019 - wzrost o 1 576 994 godzin (ponad 1,5 miliona) (17,2%). To niewątpliwie bardzo znaczny sukces i jeszcze większe wyzwania.

W sprawach Kkow wyraźny jest ogólny trend związany ze wzrostem średniej liczby godzin przypadających na jedną sprawę. Średnia liczbę godzin przypadającą w 2018 roku na jedną sprawę Kkow wynosiła 148,4 godziny. Średnią liczbę godzin przypadającą w 2019 roku na jedną sprawę Kkow wyniosła już 166,6 godziny (średnio w Polsce). W poszczególnych okręgach i zespołach występuje jeszcze większe zróżnicowanie i liczba godzin przypadających na jedną sprawę dochodzi do 300.

Dział 1.1 Liczba spraw zawieszonych.

Następuje dalszy sukcesywny wzrost spraw zawieszonych. W relacji do wszystkich czynnych spraw na koniec roku 2017 stanowiły one 12,7% spraw. Na koniec 2018 roku udział ten wzrósł do 13,7%, a na koniec 2019 roku wynosił już 14,2%, to 38 191 spraw. Spadła co prawda liczba zawieszonych dozorów - spadek o 501 spraw (34,8%), ale jednocześnie wzrosła liczba zawieszonych spraw Kkow - wzrost o 2 268 spraw (6,5%).

Strukturalnie dominują sprawy Kkow - 97,3% wszystkich spraw zawieszonych według stanu na koniec 2019 roku.

Dział 2.1. Wnioski.

Odpowiednio do zmian w strukturze obciążenia odnotowano wzrost liczby złożonych wniosków o 5 981 (3,5%). W największym stopniu wpływ na to wywarł zwiększający się wpływ spraw z zakresu kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej. Towarzyszył temu wzrost liczby wniosków składanych w tej kategorii spraw - o 11 780, tj. 8,9%. Z satysfakcją odnotować należy dalszy spadek liczby wniosków w wierszu 24 - w 2019 roku złożono ich jeszcze 171.

Dział 2.2. Upomnienia.

W ślad za zmianami obciążenia - w sprawach z okresem próby, odnotowano dalszy spadek liczby upomnień z 7 681 na koniec 2018 roku do 5 819 na koniec 2019 roku - spadek o 1 862 (24,2%).

Dział 2.3. Posiedzenia wykonawcze.

Zmiany w zakresie sposobu obliczania liczby posiedzeń, w których uczestniczyli kuratorzy w MS-S40 w 2019 roku przyniósł skutek, którego należało się spodziewać - liczbowy spadek w tej kategorii zadań o 20 970 posiedzeń (36,9%) w porównaniu do danych za rok 2018. Z wysokim prawdopodobieństwem zakładać jednak należy, iż tak znaczącemu spadkowi danych liczbowych nie towarzyszy zmiana jakościowa, której konsekwencją byłoby mniejsze obciążenie kuratorów sądowych tą kategorią zadań.

Dział  3.

Wywiady.

W zakresie łącznej liczby wywiadów w 2019 roku odnotowano niewielki wzrost w stosunku do 2018 roku - wzrost o 817 wywiadów (0,3%).

- wywiady kontrolne - spadek o 12 004 wywiady (38,7%)

(efekt systematycznie zmniejszającej się liczby dozorów powierzanych do wykonania kuratorom społecznym)

- zebranie informacji w trybie art. 43h§ 4 k.k.w. - wzrost o 5 643 (44,4%)

(wzrost będący najprawdopodobniej wynikiem bardziej precyzyjnego sposobu rejestrowania zleceń wpływających do zespołu)

- wywiady w trybie art. 14 k.k.w. - spadek o 1107 wywiadów (0,5%)

(część wywiadów wcześniej rejestrowanych w tej kategorii prawdopodobnie zasiliła pozycję powyżej)

- wywiady w trybie art. 214 k.p.k. - wzrost o 1942 wywiady (10,1%)

(pozytywna tendencja sprzyjająca rozwojowi diagnostyki)

Stopniowo zwiększa się udział wywiadów przeprowadzonych przez kuratorów zawodowych. Na koniec 2017 roku udział ten wynosił 72,2%, na koniec 2018 roku udział ten wynosił 73,6%, zaś na koniec 2019 roku wynosił już 75,8%.

Dział  4.

Pomoc z Funduszu Sprawiedliwości.

W stosunku do roku 2018 odnotowano wzrost ogólnej wartości udzielonej pomocy o 314 264 zł (6,7%). Wzrost ten mieści się w granicach inflacyjnych. Odnotowano niewielkie zwiększenie liczby złożonych wniosków o pomoc o 216 (1,2%), głównie od członków osób pozbawionych wolności oraz zwalnianych z jednostek penitencjarnych. Obserwowalny jest stały wzrost przeciętnej wysokości pomocy udzielanej z funduszu z 255,70 zł na osobę w roku 2017, poprzez 274,49 zł w 2018 roku, do 294,03 zł w 2019 roku, Rozpiętości średniej pomocy w roku 2019 wahała się od 162,83 zł do 600,93 zł.

W zakresie świadczeń z funduszu wzrósł udział tych udzielnych członkom rodzin skazanych. W roku 2018 osoby te wystąpiły z 663 wnioskami o udzielenie pomocy, natomiast w roku 2019 takich wniosków zarejestrowano 969.

CZĘŚĆ  II

KURATORZY RODZINNI

Dział  1.

Ewidencja wykonywanych zadań

lata/liczba

spraw

stan pocz.wpływwpływ % stanu pocz.zakończonozakończono % stanu pocz.stan na koniec
2010191 3669134447,7%10127352,9%181 437
2011181 42495 77352,8%97 38153,7%179 816
2012179 79692 10751,2%123 83468,9%148 135
2013148 54012106681,5%96 40764,9%173 199
2014172 90094 77054,8%95 62355,3%172 047
2015155 281107 77069,4%104 65467,4%158 397
2016156 65776 75549,0%87 23055,7%146 182
2017146 18276 33552,2%80 06654,8%142 451
2018142 45170 57249,5%77 65954,5%135 364
2019131871*56 03242,5%57 07143,3%130 832
Razem882 524921198
Tabela 2.

* - pomiędzy 31.12.2018 r. a 01.01.2019 r. zniknęły 3 493 sprawy, ze względu na korekty MS-S40; najwięcej ubyło na przełomie 2014/2015 - 16 766 spraw, głównie ze względu na zmiany organizacyjne;

1.
Poziom ogólny.

Łącznie w grupie nadzorów i innych zadań w zakresie stanu spraw na koniec roku 2019 relatywnie do tego samego okresu roku 2018 (po uwzględnieniu korekty - patrz uwaga powyżej) odnotowano niewielki już tylko spadek o 1 039 spraw - 0,8%.

W relacji do roku 2018 zmniejszył się znacznie wpływ nowych spraw. W roku 2019 wpłynęło o 14 540 mniej nowych spraw - spadek o 20,6%. Jest to najniższy wynik od co najmniej 10 lat. Analogiczna tendencja jest też wyraźnie zauważalna po stronie spraw zakończonych. W trakcie 2019 roku zakończonych zostało o 20 588 spraw mniej niż w roku 2018 - spadek o 26,5%.

Zmniejsza się przy tym procentowy udział kuratorów zawodowych w prowadzeniu wszystkich spraw liczonych obecnie do obciążenia - z 35,3% w roku 2016 do 33,3% na koniec 2018 roku i 32,8% na koniec 2019 roku. Prawdopodobną przyczyną tego zjawiska jest obciążenie liczbą wykonywanych na potrzeby sądów czynności diagnostycznych- wywiadów środowiskowych, które w przeważającej mierze są zadaniami wykonywanymi przez kuratorów zawodowych. Dlatego też, pomimo że zespoły rodzinne co do zasady pracują w oparciu o model zawodowo- społeczny, większość nadzorów stanowiących trzon obciążenia pracą kuratorów rodzinnych jest powierzana do wykonania kuratorom społecznym. Zawodowi kuratorzy rodzinni sygnalizują przy tym problemy na jakie napotykają w pozyskiwaniu osób chętnych do pełnienia funkcji społecznego kuratora sądowego, czego przyczyn można upatrywać w kwestiach związanych z obciążeniem psychicznym przy podejmowanych zadaniach i świadomością odpowiedzialności za ich wykonanie (także w kontekście stereotypowego i powierzchownego przekazu medialnego zwykle towarzyszącego sprawom z udziałem małoletnich dzieci).

2.
Nadzory

W obszarze nadzorów w roku 2019 odnotowano niewielki spadek stanu spraw w porównaniu do roku 2018 - ze 127 003 spraw do 125 371 spraw - spadek o 1,3%. Wpływ tego typu spraw wzrósł w roku 2019 o 3 506 - wzrost o 7,5%. W porównywalnym stopniu wzrosła też liczba spraw zakończonych - wzrost o 5,2%. Relatywnie największą dynamikę zmian zaobserwowano w zakresie nadzorów dotyczących spraw nieletnich. Liczba tych spraw zmniejszyła się o 1178 (3,8%).

Odnotowano wyraźne zwiększenie wpływu nadzorów opiekuńczych z 23 243 spraw w roku 2018 do 26 070 w roku 2019 - wzrost o 12,2%.

Nieznacznie spadł procentowy udział kuratorów zawodowych w sprawowaniu nadzorów. Na koniec 2019 roku kształtował się na poziomie 30,4%, w roku 2018 udział ten wynosił 29,5%.

3.
Inne zadania

W obszarze innych zadań nastąpił istotny spadek stanu spraw - z 8 361 spraw do 5 461 spraw - spadek o 34,7%. Jednocześnie też odnotowano znaczny spadek wpływu tych spraw, bo aż o 12 004 spraw - spadek o 67,7%. W głównej mierze jest to wynik zmian wprowadzonych w formularzu statystycznym, który dostosowany został do obowiązujących przepisów. Od 2019 roku do innych zadań nie są już zaliczane sprawy dotyczące kontroli warunków życiowych osoby poddanej prawnej opiece lub kurateli, których jeszcze na koniec 2018 roku wykazano aż 3 159 (w sprawach tych kuratorzy rodzinni wykonują obecnie wywiady środowiskowe na zlecenie sądu).

W zakresie spraw zaliczanych aktualnie do innych zadań dostrzegalne są następujące zmiany:

- udział kuratora w kontaktach rodziców z dzieckiem - wzrost stanu o 314 spraw (17,7%), przy wpływie mniejszym o 274 sprawy (11,4%)

- odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej - wzrost stanu o 29 spraw (22,8%), przy nieznacznie większym wpływie o 55 spraw (4,7%)

- Nwo - kontrola zobowiązań nałożonych na nieletnich lub ich rodziców - spadek o 84 sprawy (2,5%), przy zmniejszeniu się wpływu o 93 sprawy (3,8%)

Procentowy udział kuratorów zawodowych w wykonywaniu innych zadań na koniec 2019 roku kształtował się na poziomie 87,4%, a w roku 2018 udział ten wynosił 90,8%.

Dział 1a. Udział kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem

Odnotowano dalszy, znaczny wzrost liczby kontaktów w obecności kuratora sądowego. Porównując dane z 2019 roku do 2018 roku kuratorzy zawodowi odnotowali zwiększenie liczby tych czynności o 1 598 (11,9%), natomiast kuratorzy społeczni o 1 779 (19,8%). Łączna ich liczba wzrosła o 3 377 kontaktów w obecności kuratora (15,1%) i w roku 2019 odnotowano 25 808 takich spotkań. Ze względu na swoją specyfikę postrzegane są przez kuratorów jako jedne z bardziej obciążających zadań ze względu nato, że często odbywają się w soboty, niedziele i święta, w różnorodnych miejscach

(np. parki linowe, baseny itp.), są w bardzo niewielkim stopniu uregulowane przepisami, a orzeczenie sądów bardzo często skonstruowane są w sposób otwarty- pozwalający stronom na dowolność interpretacji.

Procentowy udział kuratorów zawodowych w wykonywaniu tych zadań na koniec 2019 roku kształtował się na poziomie 58,2% - w roku 2018 udział ten wynosił 59,9%.

Dział 2.1 Wnioski kuratorów pion rodzinny

Odnotowano relatywnie niewielki spadek liczby wniosków o 1 400 (2,4%).

Dział 2.2 Posiedzenia wykonawcze

Zmiany w zakresie sposobu obliczania liczby posiedzeń, w których uczestniczyli kuratorzy w MS-S40 w 2019 roku spowodował to co mógł spowodować - spadek o 27 153 posiedzenia (51,2%) wobec danych za rok 2018.

Dział  3

Wywiady kuratorów rodzinnych

Odnotowano dalszy wzrost liczby wywiadów. Porównując dane z 2019 roku do 2018 roku kuratorzy zawodowi wykonali o 27 064 wywiadów więcej (9,3%), kuratorzy społeczni o 13.990 wywiadów więcej (31,5%), Ogółem wykonano więcej o 41 640 wywiady (12,2%).

Wzrost liczby wywiadów dotyczy zarówno postępowania wykonawczego, gdzie liczba wywiadów w roku 2019 wzrosła o 20 986 (37,3%), jak również postępowania rozpoznawczego, gdzie liczba wywiadów wzrosła o 20 068 (7,2%).

Nieznacznie spadł udział wywiadów przeprowadzonych osobiście przez kuratorów zawodowych - z 86,7% do 84,5% w roku 2019. Nieznacznie też zmniejszyła się liczba wywiadów kontrolnych o 1.536 (4,4%).

Dział  4

Ośrodki kuratorskie.

Według stanu na koniec roku w 2019 roku wykazano 106 ośrodków kuratorskich. W roku 2019 przybyło w sumie 9 ośrodków kuratorskich. Znane są przypadki, gdy nowo powstały ośrodek nie ma zapewnionych żadnych środków na swoją działalność.

CZĘŚĆ  III

ETATYZACJA

Dział 1.1 Limity i obsady zespołów.

1. Limit etatów liniowych na koniec 2019 roku wynosił łącznie 5.113,5 i zmalał o 4 etaty w stosunku do 2018 roku.

2. Limit etatów liniowych w pionie karnym na koniec 2019 roku wynosił łącznie 2 917,75 i zmalał o kolejne 64 etaty (2,1%) w stosunku do 2018 roku.

3. Limit etatów liniowych w pionie rodzinnym na koniec 2019 roku wynosił łącznie 2 195,75 i wzrósł o kolejne 60 etatów (2,8%) w stosunku do 2018 roku.

4. Kierownicy w pionie karnym - 331 etatów - spadek o 4 etaty wobec 335 na koniec 2018 roku.

5. Kierownicy w pionie rodzinnym - 225 etatów - wzrost o 7 etatów wobec 218 na koniec 2018

6. Liczba zespołów ogółem - 559 (nie sumuje się jw) - wzrost o 6 wobec 553 w roku 2018

7. Liczba aplikantów w pionie karnym - 45,334 - spadek o 1,666 wobec 47 na koniec 2018

8. Liczba aplikantów w pionie rodzinnym - 70,233 - spadek o 4,767 wobec 75 na koniec 2018

9. Liczba kuratorów społecznych w pionie karnym to obecnie 6 859 osób - ubyło kolejnych 1 756 kuratorów (20,4%).

10. Liczba kuratorów społecznych w pionie rodzinnym to obecnie 11.554 osób - ubyło kolejnych 158 kuratorów (1,3%).

11. Liczba kuratorów społecznych łącznie w obydwóch pionach spadła znacznie poniżej 20 tysięcy - na koniec roku 2019 odnotowano 18 413 kuratorów społecznych. Istnieje duże prawdopodobieństwa, że liczba ta będzie dalej maleć, głównie po stronie pionu karnego.

Zdziwienie wzbudza zatrudnienie aplikanta w ramach limitu 0,233 etatu.

Dział 1.2 Limity i obsady obsługi biurowej.

Łączna liczba etatów pracowniczych obsługi biurowej na koniec 2019 roku wynosiła 455,983. To spadek o 15,947 etatu wobec stanu na koniec 2018 roku. Wobec zaś roku 2016, kiedy odnotowano najwyższą liczbę etatów obsługi (494,250), to spadek aż o 38,267 etatów.

Wskaźnik udziału osób zatrudnionych w zespołach na koniec 2019 roku wynosił 76,3% wobec 79,2% na koniec 2018 roku - spadek o 2,9%.

Mamy więc do czynienie z podwójnie niekorzystną tendencją w zakresie zapewnienia obsługi sekretarskiej zespołów. Zwłaszcza, że towarzyszy temu zjawisko przejmowania wyróżniających się pracowników obsługi przez wydziały.

Dział 1.3 Liczba zespołów i realizacja art 42 ustawy

(analiza porównawcza 2018 - 2019)

1. Liczba zespołów łącznie - 559 - przybyło 6 zespołów.

2. Zespoły połączone - 154 - ubył 1 zespół

6. Zespoły dla dorosłych - 224 - przybył 3 zespoły

10. Zespoły dla rodzinnych - 181 - przybyły 4 zespoły

13. Zespoły bez obsługi: 10 łączonych - (uprzednio 4); 3 dla dorosłych - (uprzednio 4);

5 rodzinnych - (uprzednio 4); razem 18 zespołów bez obsługi - na koniec 2018 było ich 12.

CZĘŚĆ  IV.

UDZIAŁ W WYKONANIU USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Działy 1.1 i 1.2 dotyczące liczby kuratorów wchodzących w skład zespołów i grup roboczych oraz liczby posiedzeń zespołów i spotkań grup roboczych.

W tym zakresie nastąpił nieznaczny wzrost liczby kuratorów wchodzących w skład zespołów interdyscyplinarnych - na poziomie 3,7% - 4,5%, przy jednoczesnym spadku liczby kuratorów wchodzących w skład grup roboczych - na poziomie 2,9%.

Jednocześnie odnotowano istotny wzrost liczby posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych z udziałem kuratora - wzrost o 5,8%. Takich posiedzeń w roku 2019 odnotowano 10.158. Nieznacznie zmalała liczba spotkań grup roboczych z udziałem kuratora - spadek o 2,2%. Takich spotkań odnotowano w 2019 roku 17.388.

CZĘŚĆ  V.

SPORZĄDZENIE ZESTAWIENIA STATYSTYCZNEGO

Dział  1.

Obciążenie administracyjne respondentów.

Rok201220142016201720182019
przygotowanie danych (w min.)1 197 586687 884484 870438 879384 413356 223
wypełnienie formularza (w min.)103 88177 56060 96056 94750 51153 539
Widoczna jest stała tendencja spadkowa w zakresie czasu poświęconego na przygotowanie danych. W zakresie czasu potrzebnego na wypełnienie formularza nastąpiła pewna stabilizacja.

Na poziomie zespołów (x/559) średni czas przygotowania danych wynosi ok. 10 godzin i 37 minut, wypełnienie formularza zajmuje obecnie średnio 1 godzinę i 36 minut

Konstrukcja formularza nie pozwala na sprawdzenie zróżnicowania obciążenia administracyjnego w zależności od programu używanego w zespołach.

ANALIZA OBCIĄŻENIA OBOWIĄZKAMI- ZESTAWIENIE WG OKRĘGÓW

CZĘŚĆ  I

KURATORZY DLA DOROSŁYCH

grafika

Wykres 1.

Obciążenie sprawami (Doz, Kkow, inne zadania, bez zawK i wywiadów] liczone wg limitu etatów w stosunku do obsady średniookresowej.

grafika

Wykres 2. Zestawienie obciążenia sprawami (dozory, kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna, inne sprawy) wg kryteriów zestawienie pokazuje jak sposób liczenia wpływa na wykazanie statystycznego obciążenia obowiązkami.

grafika

Wykres 3. Obciążenie sprawami (Doz, Kkow, inne zadania, Zawk i wywiadami] liczone wg limitu etatów.

grafika

Wykres 4. Wywiady przeprowadzone przez kuratora zawodowego i kuratora społecznego w przeliczeniu na jeden etat kuratorski kumulatywnie.

grafika

Wykres 5. Procentowy udział godzin zakończonych wskutek faktycznego wykonania pracy w stosunku do wszystkich godzin rozliczonych.

grafika

Wykres 6. Obsada średniookresowa jako % limitu etatów w roku 2019 roku- odsetek kuratorów dla dorosłych faktycznie wykonujących zadania.

grafika

Wykres 7. Liczba kuratorów społecznych w przeliczeniu na jeden etat kuratora zawodowego.

grafika

Wykres 8. Średnia wysokość świadczenia z środków FPPiPP w przeliczeniu na jedną osobę, której udzielono pomocy.

grafika

Wykres 9. Liczba wywiadów z art 214 kp.k. na etat sądowego kuratora zawodowego.

CZĘŚĆ  II

KURATORZY RODZINNI

grafika

Wykres 1. Obciążenie sprawami (nadzory i inne zadania, bez wywiadów) liczone wg limitu etatów w stosunku do obsady średniookresowej.

grafika

Wykres 2. Obciążenie sprawami (nadzory i inne zadania, bez wywiadów) wg kryteriów z wykorzystaniem różnych zmiennych- zestawieni« wykazanie statystycznego obciążenia obowiązkami.

grafika

Wykres 3. Obciążenie sprawami (nadzory, inne zadania i wywiady) liczone wg limitu etatów

grafika

Wykres 4. Udział kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem na jeden etat kuratorski w pionie rodzinnym.

grafika

Wykres 5. Wywiady przeprowadzone przez kuratora zawodowego i kuratora społecznego w przeliczeniu na jeden etat kuratorski kumulatywne.

grafika

Wykres 6. Liczba kuratorów społecznych na etat kuratora zawodowego.

grafika

Wykres 7. Obsada średniookresowa jako % limitu etatów w roku 2019 roku- odsetek kuratorów rodzinnych faktycznie wykonujących zadania.

CZĘŚĆ  III

ZESTAWIENIA ZBIORCZE

grafika

Wykres 1. Obciążenia zadaniami liczone na etat, kumulatywnie (kuratorzy dla dorosłych: Doz, Kkow, inne zadania, ZawK i wywiady; kuratorzy rodzinni: nadzory, inne zadania, wywiady).

grafika

Wykres 2. Limity etatów z uwzględnieniem specjalności związanej z wykonywaniem orzeczeń w latach 2010-2019.