Adwok.2017.9.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 49/2017
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie tajemnicy adwokackiej Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina, że fundamentem wykonywania zawodu adwokata jest tajemnica zawodowa, z której adwokata - na gruncie ustawy Prawo o adwokaturze - nie można zwolnić.

Tajemnica adwokacka gwarantuje obywatelom między innymi prawo do rzetelnego procesu, prawo do obrony oraz prawo do prywatności, które chronione są nie tylko na gruncie Konstytucji RP, ale także na podstawie norm prawa międzynarodowego.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec propozycji zmian ustawodawczych godzących w istotę tajemnicy adwokackiej i nakładających na adwokatów obowiązek ujawniania informacji pozyskanych od klienta w związku z udzielaniem pomocy prawnej, tym bardziej jeśli cel, jakiemu przyświecają takie zmiany można osiągnąć innymi prawem przewidzianymi środkami.