Lekarz.2018.11.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 listopada 2018 r.

STANOWISKO Nr 13/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie Święta 12 listopada

W związku z uchwaleniem przez Sejm dnia 7 listopada 2018 roku ustawy o Święcie Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającej 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy, jako przedstawiciele samorządu lekarskiego, wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec dyskryminacji pracowników ochrony zdrowia. Rocznica odzyskania niepodległości jest dniem wyjątkowym dla wszystkich Polek i Polaków. Dlatego trudno nam zaakceptować fakt, że wspomniana ustawa wyklucza z obchodów m.in. środowisko lekarskie poprzez zapis w brzmieniu:

"Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia.".

Przypominamy politykom, że pracownicy ochrony zdrowia są pełnoprawnymi obywatelami państwa polskiego. Jesteśmy Polakami i mamy takie samo prawo jak pozostali obywatele świętować tak ważną rocznicę. W obecnym kształcie ustawy prawa te zostały zignorowane.

Ustawą w takim brzmieniu władza ustawodawcza zepchnęła lekarzy, pielęgniarki, diagnostów, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, techników medycznych, asystentki i higienistki dentystyczne, rejestratorki medyczne, pracowników niższego pionu i wielu innych pracowników obsługi technicznej do drugiego szeregu.