Akty korporacyjne

Rewid.2019.5.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 maja 2019 r.

KOMUNIKAT 44/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie stosowania krajowych standardów badania

W związku z podjęciem uchwały Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, która została zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Audytowego i w dniu 17 kwietnia 2019 r. weszła w życie, wyjaśniamy co następuje.

Biegły rewident sporządzając po dniu 16 kwietnia 2019 r. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za okresy kończące się przed dniem 31 grudnia 2019 r., powinien powołać się na uchwałę Nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz na § 1 ust. 1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 uchwały Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów.

Z uwagi na to, że zapisy uchwały Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, umożliwiają wcześniejsze stosowanie wszystkich standardów przyjętych tą uchwałą, biegły rewident po dniu 16 kwietnia 2019 r., w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2018 r., może również powoływać się tylko na uchwałę Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów.

Przy wykonywaniu usług badania sprawozdań finansowych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2019 r. i później, w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego biegły rewident powinien powołać się już jedynie na uchwałę Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów.

Wyjaśnić również należy, że katalog wybranych pojęć, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, ma zastosowanie jedynie do krajowych standardów badania wprowadzonych uchwałą Nr 3430/52a/2019.