Akty korporacyjne

PAN.2019.6.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 1/2019
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie sprawozdania z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2018 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1. 
1.  Przyjmuje roczne sprawozdanie ze statutowej działalności Polskiej Akademii Nauk w 2018 roku.
2.  Przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Akademii Nauk za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą:505.612.747,39 zł;
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości:1.450.329,45 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę:4.821.975,51 zł;
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.20l8r. do 31.12.2018r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę:15.663.063,61 zł;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe wraz z opinią stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§  2.  Zysk netto za rok 2018 proponuje się rozliczyć z funduszem statutowym Akademii.

Analogicznie, proponuje się rozliczyć wynik finansowy z lat ubiegłych przenosząc go na fundusz statutowy Akademii.

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

Warszawa, czerwiec 2019 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZA 2018 ROK

1. Nazwa, siedziba i adres podmiotu i inne podstawowe dane.
Nazwa podmiotuPolska Akademia Nauk
Forma prawnaPaństwowa osoba prawna
Siedziba podmiotu00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
Data powstania30 października 1951 r.
Podstawa prawna funkcjonowaniaUstawa o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 r. tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 572 z późn. Zmianami; Statut zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne uchwałą Nr 8/2010 z dnia 24.11.2010 r., zmieniony: uchwałą Nr 8/2012 z dnia 25.09.2012 r, oraz uchwałą Nr 1/2015 z dnia 19.03.2015 r. zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów ujednolicony uchwałą nr 4 Zgromadzenia Ogólnego z dnia 7 grudnia 2017 r.
Wpis do KRSBrak, podmiot utworzony w drodze ustawy

Akademia prowadzi własny rejestr instytutów naukowych PAN

Regon000325713
NIP5251575083
PKD (podstawowy przedmiot działalności}9411Z
Osobowość prawnaTak
Przeciętne zatrudnienie w etatach697,3 w Polsce oraz 27,2 w stacjach zagranicznych PAN
2. Dane dotyczące kierownictwa Akademii.
prof. dr hab. Jerzy Duszyński- Prezes Polskiej Akademii Nauk na kadencję w latach
2015 - 2018 powołany w dniu 9 kwietnia 2015 r.
2019 - 2022 powołany w dniu 25 października 2018 r.
mgr inż. Tadeusz Latała- Kanclerz Akademii od 1 lipca 2015 r.
3. Określenie celów statutowych Akademii.

Do zadań statutowych Akademii należą - rozwój, promocja, integracja i upowszechnianie nauki oraz przyczynianie się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej, a w szczególności:

1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
2. wspieranie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
3. formułowanie zasad etyki w nauce;
4. kształcenie na studiach doktoranckich, studiach podyplomowych i w innych formach;
5. przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki oraz wykorzystywania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w praktyce;
6. wykonywanie na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu lub Senatu, ministrów lub centralnych organów administracji rządowej lub z inicjatywy własnej opinii, ocen, ekspertyz i prognoz dotyczących spraw istotnych dla planowania i realizacji polityki państwa;
7. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących nauki, jej zastosowań oraz kształcenia;
8. współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;
9. współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
10. rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
11. uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach naukowych i programach badawczych oraz współdziałanie z zagranicznymi instytucjami naukowymi;
12. zawieranie z międzynarodowymi organizacjami naukowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi umów o współpracy naukowej.
4. Wskazanie okresu trwania działalności Akademii.

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

5. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r.

6. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

Roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Akademii Nauk sporządzane jest w trybie art. 51 ustawy o rachunkowości i obejmuje dane wszystkich jednostek organizacyjnych (Oddziałów) sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe tj. centrali Akademii oraz poniższych 21 jednostek terenowych (nieposiadających osobowości prawnej):

1. Polska Akademia Nauk Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
2. Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie
3. Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi
4. Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
5. Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
6. Stacja Naukowa PAN w Moskwie w likwidacji- zlikwidowana na dzień 31.12. 2018r.
7. Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli
8. Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
9. Stacja Naukowa PAN w Paryżu
10. Stacja Naukowa PAN w Rzymie
11. Stacja Naukowa PAN w Wiedniu
12. Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie
13. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
14. Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu
15. Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PiAST w Warszawie
16. Polska Akademia Nauk Dom Seniora im. Witolda Orłowskiego w Konstancinie
17. Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie
18. Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie
19. Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
20. Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji
21. Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku
7. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Akademię, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Akademię działalności.

8. Inne istotne zagadnienia wpływające na prezentację danych w sprawozdaniu.

Zmiana stanu aktywów trwałych w roku 2018 spowodowana była intensyfikacją podjętych działań dotyczących posiadanych przez PAN nieruchomości, która polegała m.in. na:

- uwłaszczeniu instytutów PAN (w roku 2018 trwała kontynuacja procesu uwłaszczenia instytutów PAN w drodze decyzji administracyjnej Prezesa PAN z zachowaniem trybu stosowanego przy rozpatrywaniu wniosków instytutów o uwłaszczenie. Wynikiem procesu uwłaszczenia było zmniejszenie wartości aktywów trwałych o nieruchomości przekazane do Instytutów). Uwłaszczenia były dokonywane w drodze administracyjnej decyzji Prezesa PAN po uprzedniej aktualizacji wartości w operatach szacunkowych sporządzanych przez licencjonowanych rzeczoznawców w zakresie wycen nieruchomości. Decyzje uwłaszczenia uwzględniają wartości ewidencyjne oraz wartości rynkowe. Aktualizacja wartości ewidencyjnej do zgodnej z wartością rynkową odbywała się w zakresie gruntów. Aktualizacji wartości ewidencyjnej budynków i budowli wycenionych w operatach - nie dokonywano.
9. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie jednostek wchodzących w skład PAN.

W 2018 r. nie nastąpiły połączenia jednostek wchodzących w skład PAN. Zakończona była likwidacja jednostki p.n PAN Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie oraz przeprowadzona likwidacja jednostki p.n PAN Stacja Naukowa w Moskwie

10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

W Polskiej Akademii Nauk rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

I. Aktywa i pasywa zostały wycenione w sprawozdaniu finansowym Jednostki według zasad określonych w ustawie z dn. 29 września.1994 r. o rachunkowości oraz, a w szczególności:

W zakresie składników majątkowych m.in.:

* Za wartości niematerialne i prawne uznaje się zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe spełniające definicję art.3.1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się tytuły WNIP o jednostkowej cenie nabycia powyżej kwoty 10.000 zł.

* Za środki trwałe uznawane są rzeczowe aktywa trwałe spełniające definicję art. 3.1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości. Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o wartości początkowej większej niż 10. 000 zł,

* Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w okresach miesięcznych metodą liniową, przy czym amortyzacji dokonuje się na podstawie indywidualnej oceny dalszego okresu ich użytkowania, z uwzględnieniem art. 32 i 33 ustawy o rachunkowości.

* Na dzień przyjęcia do użytkowania środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia.

* Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wycenione w cenie nabycia, pomniejszonej o dotychczasowe umorzenia i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości z zachowaniem zasady ostrożności.

* Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych dokonywane są z uwzględnieniem art. 32 ustawy o rachunkowości.

II. Należności długoterminowe i krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

III. Posiadane udziały (akcje) w jednostkach wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

IV. Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według wartości nominalnej- środki pieniężne, a te wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

V. Zapasy materiałów, towarów wycenia się w cenach nabycia zaś produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku po koszcie wytworzenia. Zaś cena nabycia, jak i koszt wytworzenia nie mogą być wyższe od ceny sprzedaży netto danego materiału, towaru lub produktu.

VI. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów - dla zapewnienia współmierności przychodów ze sprzedaży i związanych z nimi kosztów jednostka dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Dotacje z budżetu państwa kwalifikowane do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Rozliczenie dotacji podmiotowych (§ 2570) przeznaczone na sfinansowanie kosztów bieżących i zaliczenie do przychodów następuje do wysokości poniesionych wydatków na koszty bieżącego roku oraz zobowiązania z roku poprzedniego. Niewykorzystane środki dotacji podmiotowej podlegają zwrotowi do budżetu państwa w terminie do 31 stycznia roku następnego po zakończonym okresie sprawozdawczym. Dotacje celowe na inwestycje w obiektach budowlanych (§ 6560) i na zakupy inwestycyjne (§ 6220) rozliczane są w równowartości amortyzacji, a ich równowartość kwalifikowana jest do pozostałych przychodów operacyjnych. Niewykorzystane środki dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne podlegają zwrotowi do budżetu państwa w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych i umowie na przyznanie środków. Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie wkładu własnego w projektach badawczych wykorzystywane są do końca roku sprawozdawczego, a niewykorzystane środki podlegają zwrotowi w terminach określonych w zawartej umowie. Dotacje celowe na wkład własny są rozliczne do przychodów w odniesieniu zakupów kosztów bielących (§ 2009). Dotacje celowe na wkład własny do zakupów inwestycyjnych (§ 6209), zaliczane są analogicznie jak dotacje celowe na inwestycje. Środki pochodzące z budżetu państwa przekazywane innym podmiotom, nie stanowią kosztów i przychodów dla PAN, pełniąc jedynie role dystrybutora środków finansowych (dotacje celowe na kształcenie § 2800 oraz dotacje podmiotowe na koszty utrzymania siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Środki budżetu państwa przekazywane są do PAN przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełniącego rolę dysponenta głównego. Do rozliczeń międzyokresowych kwalifikowane są również środki otrzymanych grantów na realizowane projekty na podstawie zawartych umów. Rozliczanie zakończonych projektów i kwalifikacja do przychodów określają zawarte umowy. Dotacje celowe

VII. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

VIII. Fundusze są wykazane w wartości nominalnej. Polska Akademia Nauk jest państwową instytucją naukową. Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy o Polskiej Akademii Nauk fundusz statutowy Akademii odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku stanowiących wyposażenie Akademii. Zgodnie z art. 82 ust. 3 i 4 ustawy o Polskiej Akademii Nauk fundusz statutowy ulega zwiększeniu o wartość zysku netto Akademii i ulega zmniejszeniu o wartości pokrycia straty Akademii.

IX. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.

Zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w jednostce pracownicy są uprawnieni do nagród jubileuszowych za długoletni staż pracy i odpraw emerytalnych. Wycena rezerw z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych została dokonana przy zastosowaniu metod aktuarialnych oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach zwrotu na dzień bilansowy. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia w przyszłości. Rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów do dnia 31.12.2018 r naliczane zostały z uwzględnieniem aktualnej stawki urlopowej. Rezerwy na zobowiązania (głównie majątkowe) zostały oszacowane na podstawie wartości przedmiotu sporu z uwzględnieniem kosztów sądowych. Rezerwy na pozostałe koszty dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

X. Przychody i koszty

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Przychody z tytułu dotacji przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej są kwalifikowane jako przychody z działalności podstawowej, w sprawozdaniu wykazywane informacyjnie w odrębnej pozycji "wartość wykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą (cz. 67 PAN)".

Przychody z dotacji do działalności inwestycyjnej przeznaczone na wydatki majątkowe sfinansowane z dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne są kwalifikowane w sprawozdaniu w równowartości dokonanej amortyzacji.

XI. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

XII. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

W okresie 01.09.2016 - 31.05.2019 r. obowiązki Głównego Księgowego PAN pełniła Pani Zofia Marczak.

Od dnia 01.06.2019 -obowiązki Głównego Księgowego PAN pełnił Pani Małgorzata Necula.

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

AKTYWAStan na dzieńStan na dzień
33.12.201731.12.2018
A. Aktywa trwałe446 846 119,72441 968 511,30
1. Wartości niematerialne i prawne78 535,84301 258,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy--
3. Inne wartości niematerialne i prawne78 535,84301 258,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne--
II. Rzeczowe aktywa trwałe445 871 538,65441 014 949,10
1 Środki trwałe442 613 809,27434 972 228,95
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)340117 048,50335 709 647,04
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej97 308 457,7494 45! 558,15
c) urządzenia techniczne i maszyny2 175 863,261 885 208,95
d) środki transportu116 567,9698 123,21
e) inne środki trwałe2 895 871,812 827 691,60
2. środki trwałe w budowie3 257 729,386 042 720,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie--
III. Należności długoterminowe--
1. Od jednostek powiązanych--
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie-
3. Od pozostałych jednostek--
IV. Inwestycje długoterminowe749 167,80611 167,80
1. Nieruchomości-
2. Wartości niematerialne i prawne-
3. Długoterminowe aktywa finansowe749 167,80611 167,80
a) w jednostkach powiązanych-
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe--
- udzielone pożyczki-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie-
- udziały lub akcje-
- inne papiery wartościowe-
- udzielone pożyczki-
- inne długoterminowe aktywa finansowe-
c) w pozostałych jednostkach749 167,80611 167,80
- udziały lub akcje749 167,80611 167,80
- inne papiery wartościowe-
- udzielone pożyczki-
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe146 877,4341136,40
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe146 877,4341 136,40
B. Aktywa obrotowe46 766 157,2163 644 236,09
I. Zapasy8 668 122,3010 867 915,02
1. Materiały434 455,42332 333,58
2. Półprodukty i produkty w toku6 835 585,268 950 328,53
3. Produkty gotowe1 181 010,731 367 733,35
4. Towary217 070,89207 302,25
5. Zaliczki na dostawy-10 217,31
II. Należności krótkoterminowe6 091329,515 074 138,36
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy-
-powyżej 12 miesięcy-
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie_
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat):-
- do 12 miesięcy-_
-powyżej 12 miesięcy-.
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń-
c) inne--
d) dochodzone na drodze sądowej--
3. Należności od pozostałych jednostek6 091 329,515 074 138,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 576 042,40967 966,24
- do 12 miesięcy2 275 633,32967 854,24
-powyżej 12 miesięcy300 409,08112,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń87 152,6073 026,90
c) inne3 425 460,513 858 686,75
d) dochodzone na drodze sądowej2 674,00174 458,47
III. Inwestycje krótkoterminowe31 267 016,7746 930 080,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe31 267 016,7746 930 080,38
a) w jednostkach powiązanych-
- udziały lub akcje-
- inne papiery wartościowe-
- udzielone pożyczki-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe-.
b) w pozostałych jednostkach-
- udziały lub akcje-
- inne papiery wartościowe--
- udzielone pożyczki-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne31 267 016,7746 930 080,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 977 418,275 910 373,19
- inne środki pieniężne28 289 598,5041 019 707,19
- inne aktywa pieniężne-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe739 688,63772 102,33
C. Należne wpłary na kapitał (fundusz) podstawowy--
D. Udziały (akcje) własne--
AKTYWA RAZEM493 612 276,93505 612 747,39
sporządzono. Warszawa dnia 19.06.2019 r.

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

PASYWAStan na dzień

31.12.2017

Stan na dzień 31.12.2018
A. Kapitał (fundusz) własny427 870 387,41423 048 411,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy416 268 722,82422 509 919,56
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:--
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) na wartością nominalną udziałów (akcji)--
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:--
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej--
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:--
- tworzone zgodnie z umową spółki--
- na udziay (akcje) własne--
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych224 596,12911 837,11
VI. Zysk (strata) netto11 826 260,711 450 329,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania65 741 889,5282 564 335,49
I. Rezerwy na zobowiązania27 975 108,7632 594 370,52
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne7 785 550,538 074 151,35
- długoterminowa5 312 265,995 330 583,14
- krótkoterminowa2 473 284,542 743 568,21
3. Pozostałe rezerwy20 189 558,2324 520 219,17
długoterminowe20 150 391,2524 482 734,77
- krótkoterminowe39 166,9837 484,40
II. Zobowiązania długoterminowe--
1. Wobec jednostek powiązanych-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe7 370 113,9516 021 830,69
1. Wobec jednostek powiązanych-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:--
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy-
b) inne--
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy-
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Wobec pozostałych jednostek6 380 239,4415 419 957,90
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych--
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 923 966,491 590 124,88
- do 12 miesięcy1 923 966,491 590 124,88
- powyżej 12 miesięcy-
e) zaliczki otrzymane na dostawy152 867,848 412 074,20
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 876 686,841 261 576,81
h) z tytułu wynagrodzeń682 428,58615 146,61
i) inne1 744 289,693 541 035,40
3. Fundusze specjalne989 874,51601 872,79
IV. Rozliczenia międzyokresowe30 396 666,8133 948 134,28
1. Ujemna wartość firmy-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe30 396 666,8133 948 134,28
- długoterminowe28 317 852,5131 942 616,82
- krótkoterminowe2 078 814,302 005 517,46
PASYWA RAZEM493 612 276,93505 612 747,39

sporządzono, Warszawa dnia 19.06.2019 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

porządzony za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 rok

(wariant porównawczy)rok obrotowy

2017

rok obrotowy 2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:103 554 722,48108 164 963,66
- od jednostek powiązanych--
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:102 016 697,38105 014 594,71
- wartość wykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą (cz. 67 PAN)74 970 821,6676 490 565,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie zmniejszenie979 945,052 082 700,99
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki--
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów558 080,051 067 667,96
B. Koszty działalności operacyjnej119 268 305,79125 762 199,56
I. Amortyzacja11 951 564,0910 212 700,17
II. Zużycie materiałów i energii13 302 958,1213 929 609,26
III. Usługi obce20 923 628,4922 014 333,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:1 968 255,376 298 200,51
-podatek akcvzowy-
V. Wynagrodzenia45 756 358,5347 357 436,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:8 599 850,428 820 242,90
-emerytalne3 453 849,553 518 480,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 389 934,6216 555 681,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów375 756,15573 994,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)-15 713 583,31-17 597 235,90
D. Pozostałe przychody operacyjne29 512 779,5124 987 033,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych23 396 102,4419 109 071,30
II. Dotacje1 979 887,141 676 057,21
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych--
IV. Inne przychody operacyjne4 136 789,934 201 905,22
E. Pozostałe koszty operacyjne1757 953,155 970 437,54
I. Strata ze zbvcia nie finansowych aktywów trwałych-7 979,05
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych--
III. Inne koszty operacyjne1 757 953,155 962 458,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)12 041 243,051 419 360,29
G. Przychody finansowe158 992,13251126,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:162,00372,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:--
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale-
b) od jednostek pozostałych, w tym:162,00372,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale--
II. Odsetki, w tym:158 802,51224 969,30
- od jednostek powiązanvch-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:--
- w jednostkach powiązanych-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych27,6225 785,41
V. Inne
H. Koszty finansowe314 615,47171111,55
I. Odsetki, w tym:28 449,442 463,26
- dla jednostek powiązanych-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości inwestycji-
IV. Inne286 166,03 168 648,29
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 11 885 619 711 499 375,45
J. Podatek dochodowy59 359,0049 046,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)11 826 260,711 450 329,45

sporządzono, Warszawa dnia 19.06.2019 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzonyza za okres 01.01.2018-31.12.2018r

(metoda pośrednia)rok obrotowy 2017rok obrotowy 2018
A- Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 087 811,598 763 241,81
I. Zysk (strata) netto11 826 260,711450 329,45
11. Korekty razem13 914 072,307 312 912,36
1. Amortyzacja11 951 564,0910 212 700,17
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych--
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej23 396 102,4417 866 534,88
5. Zmiana stanu rezerw3 686 198,904 620 378,42
6. Zmiana stanu zapasów282 994,702 199 792,72
7. Zmiana stanu należności1 354 964,631 017 191,15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów685 606,978 634 193,54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 416 296,323 641 201,34
10. Inne korekty247 279,01746 424,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)2 087 811,598 763 241,81
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej18 687 751,078 008 80238
I. Wpływy25 435 113,1420 695 207,95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych25 435 113,1419 111 556,27
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne-
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych-
b) w pozostałych jednostkach0,000,00
- zbycie aktywów finansowych.
- dywidendy i udziały w zyskach-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych-
- odsetki-
- inne wpływy z aktywów finansowych--
4. Inne wpływy inwestycyjne1 583 651,68
II. Wydatki6 747 362,0712 686 405,57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6 747 362,0712 686 405,57
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne-
3. Na aktywa finansowe, w tym:-
a) w jednostkach powiązanych--
b) w pozostałych jednostkach--
- nabycie aktywów finansowych-
- udzielone pożyczki długoterminowe-
4. Inne wydatki inwestycyjne--
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)18 687 751,078 008 80238
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1140 000,00-1 108 980,58
I. Wpływy0,000,00
1. Wpływ netto z wydania udział w (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału-
2. Kredyty i pożyczki-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych--
4. Inne wpływy finansowe-
II. Wydatki1 140 000,001 108 980,58
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli-
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku-
4. Spłaty kredytów i pożyczek--
5. Wvkup dłużnych papierów wartościowych-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych--
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe1 140 000,001 108 980,58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l-II)-1140 000,00-1 108 980,58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)15 459 939,4815 663 063,61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:15 459 939,4815 663 063,61
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-
F. Środki pieniężne na początek okresu15 807 077,2931267 016,77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)31 267 016,7746 930 08038
- o ograniczonej możliwości dysponowania234 669,73243 699,73

sporządzono, Warszawa dnia, 19.06.2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018-31.12.2018r.

WyszczgólnienieStan na dzień 31.12.2017Stan na dzień 31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)448 367 225,87427 870 387,41
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości--
- korekty błędów- 224 596,12-911837,11
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach448 142 629,75426 958 550,30
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu462 558 026,25416 268 722,82
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego- 46 289 303,436 241 196,74
a) zwiększenie (z tytułu)100 422,2213 777 222,77
- wydania udziałów (emisji akcji)--
- wynik finansowy lat ubiegłych-11 826 260,71
- zmiany pozostałe100 422,221950 962,06
b) zmniejszenie (z tytułu)46 389 725,657 536 026,03
- umorzenia udziałów (akcji)--
- wynik finansowy roku poprzedniego14 190 800,38224 596,12
- zmianv w majątku trwałym31 058 925,276 202 449,33
- pomoc bezzwrotna instytutom PAN1140 000,001 108 980,58
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu416 268 722,82422 509 919,56
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu--
2.1. Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego-
a) zwiększenie (z tytułu)--
b) zmniejszenie (z tytułu)--
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu-
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowoś--
3.1. Zmiana kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny--
a) zwiększenie (z tytułu)-
b) zmniejszenie (z tytułu)--
3.2. Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu--
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerowe na początek okresu--
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerowowych--
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej--
- z podziału zysku (ustawowo)-*
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty-
- inne zmniejszenia-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerowowe na koniec okresu--
5. Zysk (strata) a lat ubiegłych na początek okresu14 190 800,3811 826 260,71
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu-11 826 260,71
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości--
- korekty błędów-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-11 826 260,71
a) zwiększenie (z tytułu)-
b) zmniejszenia (z tytułu)11 826 260,71
- zmniejszenie (z tytułu rozliczenia WF z lat ubiegłych)-11 826 260,71
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,14 190 800.38-
- zmianv przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

224 596,12224 596,12
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach14 415 396,50224 596,12
a) zwiększenie (z tytułu)-911 837,11 
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-911 837,11
b) zmniejszenie (z tytułu)14 190 800,38 224 596,12
- przeniesienia straty z lat ubiegłych jednostki

- przeniesienia straty z lat ubiegłych po jednostkach zlikwidowanych

14 190 800,38224 596,12
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu224 596,12911 837,11
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu- 224 596,12-911837,11
6. Wynik nettoU 826 260,711450 329,45
a) zysk netto11 826 260,711 450 329,45
b) strata netto--
c) odpisy z zysku--
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)427 870 387,41423 048 411,90
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)427 870 387,41423 048 411,90

sporządzono, Warszawa dnia, 19.06.2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZA 2018 ROK

Warszawa, czerwiec 2019 r.

I. 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do pozycji bilansu, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym:

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

(Dane liczbowe przedstawiono w załącznikach nr 1,2 i 3)

Najistotniejsze zmiany w środkach trwałych w roku 2018 nastąpiły w wyniku:

* Uwłaszczenia instytutów naukowych PAN na podstawie decyzji Prezesa PAN o numerach: Decyzja nr 28/M/2018 z dnia 07.06.2018 r., Decyzja nr 61/M/2018 z dnia 13.07.2018 r" Decyzja nr 57/M/2018 z dnia 25.07.2018 r., Decyzja nr 102/M/2018 z dnia 16.08.2018 r., Decyzja nr 126/M/2018 28.12.2018 r. oraz zrzeczenia mienia na rzecz Skarbu Państwa: Rep. A nr 569/2018 z dn.25.01.2018 r., Rep A nr 571/2018 z dn. 25.01.2018 r., Rep. A nr 1525/2018 z dn. 14.03.2018 r.,Rep. A nr 5796/2018 z dn. 21.12.2018 r.
* Rozliczenia zakończonych inwestycji na kwotę 5.573.443,84 zł (w tym ze środków dotacji celowej 3.705.608,89 zł).
* Zbycia środków trwałych i dzierżawy nieruchomości, z tytułu których uzyskano 19109 071,30 zł przychodów, w tym istotną część stanowiła sprzedaż niezabudowanych i zabudowanych gruntów w Jabłonnie, Emowie, Szczecinie i Gliwicach oraz lokali mieszkalnych administrowanych przez Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji oraz lokali mieszkalnych po zlikwidowanej jednostce PAN w Popielnie. Część uzyskanych w 2018 r. wpływów ze sprzedaży mienia zostały zakwalifikowane do przychodów 2019 r., z uwagi na podpisanie aktów notarialnych w styczniu 2019 r.
* Wydatków na zakup aktywów trwałych ze środków dotaq'i budżetowych celowych oraz środków własnych wynoszących 11 009 907,44 zł, z czego 7 230 346,92 zł przeznaczono ze środków własnych.
2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:

Polska Akademia Nauk jest posiadaczem, w przeważającej mierze użytkownikiem gruntów w formie prawa użytkowania wieczystego o wartości bilansowej działek, których wartość ewidencyjna została wprowadzona do ksiąg rachunkowych na podstawie zlecanych przez PAN operatów szacunkowych. W posiadaniu PAN są również grunty, które nie posiadają uregulowanego stanu prawnego oraz które są przedmiotem bezpłatnego bezterminowego użytkowania (nie dokonywane są aktualizacje wartość gdyż nie istnieje obowiązek ustawowy wyceny).

Struktura własnościowa gruntów Akademii wg stanu na dzień 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r.

Wyszczególnieniepowierzchnia w ha
na 31.12.2017r.na 31.12.2018r.
grunty w użytkowaniu wieczystym PAN5 673,42945 260,2752
grunty stanowiące własność PAN114,4062111,0903
grunty o nieuregulowanym stanie prawnym34,267419,1794
grunty w bezpłatnym i bezterminowym użytkowaniu PAN1 840,46381 840,4638
ogółem:7 662,56687 231,0087
3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:
JednostkaGrupa wg KŚTStan na początek roku

obrotowego

2018

Zmiany w trakcie roku obrotowego z tytułu umów leasinguStan na koniec roku obrotowego 2018
zwiększeniazmniejszenia
ZDP w Warszawie74155 517,7815 087,7940 429,99
Stacja Naukowa w Paryżu80366 018,620,0018 180,6847 837,94
Centrum Badań Histor. w Berlinie8031 423,4519 484,976 678,0014 230,42
Kancelaria49153 412,2528 647,7224 764,53
Kancelaria74121 798,320,0019 322,282 476,04
RAZEM384 509,3774 525,08260 864,03198 170,42
4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Pozycja nie wystąpiła.

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Polska Akademia Nauk jest państwową instytucją naukową. Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy o Polskiej Akademii Nauk fundusz statutowy Akademii odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku stanowiących wyposażenie Akademii. Zgodnie z art. 82 ust. 3 i 4 ustawy o Polskiej Akademii Nauk fundusz statutowy ulega zwiększeniu o wartość zysku netto Akademii i ulega zmniejszeniu o wartości pokrycia straty Akademii.

6) Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym:

Na zmiany w funduszu własnym PAN największy wpływ mają uwłaszczenia instytutów naukowych PAN, którym Polska Akademia Nauk przekazuje nieruchomości w drodze administracyjnej Decyzji Prezesa PAN oraz przekazanie do Skarbu Państwa po uprzedniej akceptacji organów ustawowych. W zestawieniu zmian uwzględniono również wyniki finansowe i korekty z lat ubiegłych, na których odniesiono skutki zdarzeń dotyczące lat ubiegłych.

7) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym:

Polska Akademia Nauk sporządza zestawienie zmian w funduszach na formularzu przewidzianym w ustawie o rachunkowości.

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Rezerwy na dzień 31 grudnia 2018 wynoszą 32 594 370,52 zł, z czego: 24 482 734,77 zł przypada na rezerwy dotyczące zobowiązań w związku ze sprawami sądowymi dotyczącymi mienia Akademii (załącznik nr 4). Aktualizacja stanu rezerw odzwierciedla stan prowadzonych spraw sądowych, w których PAN jest stroną.

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne uległy zwiększeniu o 288 600,82 zł w stosunku do roku 2017 na podstawie raportu aktuarialnego sporządzonego przez licencjonowanych aktuariuszy w zakresie odpraw emerytalnych i jubileuszu. We własnym zakresie dokonano wyceny rezerw urlopowych. Skutki zmiany stanu kwalifikowane są w zmianie stanu produktów. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe zmalały o 1 682,58 zł w stosunku do roku 2017.

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

(Informacje o zmianach w stanie należności krótkoterminowych w ciągu roku obrotowego przedstawiono w załączniku nr 5)

Całkowita wartość utworzonych odpisów aktualizujących należności na 31 grudnia 2018 roku wyniosła narastająco 4 061812,59 zł, z czego kwota 2 131 905,41 zł przypadała na Kancelarię PAN, która przejęła również salda po zlikwidowanej jednostce PAN ZDA w Baranowie. W stosunku do większości kontrahentów prowadzone są postępowania na drodze sądowej wg zasad określonych w Zarządzaniu Kanclerza Nr 47/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

10) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe - na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 44.200,60 zł
11) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

W sprawozdaniu za rok 2018 zobowiązania długoterminowe nie figurują.

12) Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych:

(Informacje przedstawiono z załącznikach 6a i 6b)

Stan na dzień 31.12.2018 r. innych rozliczeń międzyokresowych wynosi po stronie pasywów 33 948134,28 złotych. Poszczególne pozycje dotyczą finansowania działalności statutowej, w tym utrzymania potencjału badawczego jednostek naukowych, utrzymania infrastruktury badawczej oraz bibliotek i archiwów. Największą pozycję stanowi finansowanie aktywów trwałych (57%) w Kancelarii PAN i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, występujących jako równowartość aktywów trwałych finansowanych z dotacji celowej budżetowej. Ponadto zmiany w stanie krótko i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych uwzględniają badania naukowe i inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz projekty finansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z innych krajów. Projekty realizowane są w jednostkach: PAN Stacja Naukowa w Rzymie, Centrum Badań Historycznych w Berlinie, PAN Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej, PAN Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

13) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju):

Pozycja nie wystąpiła.

14) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych:

Pozycja nie wystąpiła.

15) Propozycje co do sposobu podziału zysku łub pokrycia straty za rok obrotowy: Ustawa o PAN w art. 82 precyzuje zasady zagospodarowania wyniku finansowego. Zysk netto za rok 2018 proponuje się rozliczyć z funduszem statutowym.

Analogicznie, proponuje się rozliczyć wynik finansowy z lat ubiegłych przenosząc go na fundusz statutowy.

II. 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do pozycji rachunku zysków i strat za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym:

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

W roku 2018 jednostki wykorzystały dofinansowanie z budżetu Państwa w łącznej kwocie 81 924 651,54 zł, z czego w formie:

- dotacji podmiotowej przeznaczonej na bieżące koszty działalności 77 764 565,85 zł w tym:
- przekazane instytutom PAN posiadającym osobowość prawną i niezaliczone do przychodów: 1 274 000,00 zł;
- wykorzystane przez jednostki PAN i zaliczone do przychodów: 76 490 565,85 zł;
- dotacji celowej na inwestycje w kwocie 3 705 608,89 zł;
- dotacji celowej na wkład własny w kwocie 204 476,80 zł;
- dotacji celowej na kształcenie w kwocie 250 000,00 zł.
2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W 2018 nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe.

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

(Informacje o zapasach przedstawiono z załączniku 7)

Największą pozycję stanowią półprodukty i produkty w toku (82% zapasów) oraz produkty gotowe (13%) głownie w jednostkach prowadzących działalność rolniczą. Do tych kategorii kwalifikowane są również ponoszone koszty projektów badawczych finansowanych również ze środków budżetowych. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Z dniem 31 sierpnia 2018 r. zakończono likwidację jednostki pn. PAN Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie. Zgodnie z Decyzją nr.45/2017 Prezesa PAN z dnia 22 września 2017 r., zakończenie działalności nastąpi z dniem 31 sierpnia 2018 r., a z dniem 1 września 2018 r. aktywa i pasywa zostaną włączone do centrali Akademii. Likwidacja jednostki wpłynęła na redukcję kosztów i przychodów PAN w wyniku zaniechania działalności tej jednostki. Likwidacja jednostki PAN Stacja Naukowa PAN w Moskwie ze względu na wielkość jednostki nie miała istotnego wpływu na poziom kosztów i przychodów całkowitych PAN.

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

(Specyfikacja do pozycji zamieszczona została w załączniku nr 8)

6) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania:

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wyniósł 8 358 434,61 w 2018 roku.

7) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
TytułPoniesione w roku 2018 (*)Planowane na rok następny
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe11 009 907,44 zł16 879 000,00 zł

(*) źródła finansowania:

- środki pozabudżetowe 7 230 346,92;
- dotacja celowa na inwestycje 3 705 608,89;
- dotacja celowa na wkład własny - 73 951,63

Projekt planu finansowego na rok 2019 przewiduje finansowanie wydatków majątkowych z nw. źródeł finansowych

Finansowane ze środków dotacji celowej na inwestycje w cz.67 PAN3 476 000,00 zł
Finansowane ze środków dotacji celowej na wkład własny w cz.67 PAN0 zł
Finansowane ze środków pozabudżetowych PAN (w tym ze środków UE)13 403 000,00 zł
8) Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych:

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny:

Rodzaj waluty31 grudnia 2017 roku31 grudnia 2018 roku
USD3,48133,7597
EURO4,17094,3000

Wycena zdarzeń gospodarczych finansowanych z dotacji i realizowanych w stacjach zagranicznych PAN odbywa się metodą FIFO.

9) Objaśnienia do stanu środków pieniężnych:

Środki pieniężne wg stanu na 31.12.2018 r.

na dzień 31.12.2017na dzień 31.12.2018różnica
Stan środków pieniężnych31 267 016,7746 930 080,3815 663 063,61
środki na rachunkach bankowych31185 582,7346 837 018,3315 651 435,60
w tym:

środki na rachunkach bankowych w banku BGK

29 001 961,9745 206 895,5516 204 933,58
w tym:

środki BGK w depozycie u Ministra Finansów

28 289 598,5041 018 447,1912 728 848,69
środki pieniężne w kasie81 434,0493 062,0511 628,01
10) Wynagrodzeniu netto biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Za rok 2017 wynagrodzenie za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego wynosiło 52 300,00 zł, a za rok 2018 wynosi 54 800,00 zł.

III. 

Podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki: przeciętnej w roku obrotowym liczbie zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)

1) Przeciętna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty):
Tytułstan

na dzień 31.12.2017

stan

na dzień 31.12.2018

Przeciętna liczba zatrudnionych w krajowych jednostkach organizacyjnych708,9697,3
Przeciętna liczba zatrudnionych w zagranicznych jednostkach organizacyjnych28,827,2
2) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku wraz z pochodnymi, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo adiustujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:
WyszczególnienieKwotaKwota
wynagrodzeniawynagrodzenia
2017 r.2018 r.
Prezes Akademii2 266 494,992 336 306,44
Kanclerz Akademii
Pozostali zarządzający w korporacji

Członkowie Prezydium otrzymują wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy na rzecz jednostek, w których są zatrudnieni, jednak nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Prezydium.

3) Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:

Polska Akademia Nauk nie udzieliła pożyczek członkom organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących.

IV. 

Inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego:

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty:

Na wynik finansowy roku 2018 wpłynęły w sposób istotny uzyskane przychody ze sprzedaży, dzierżawy i wynajmu mienia. Przychody ze sprzedaży mienia przełożyły się na wzrost środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Część dokonanych wpłat na poczet wykupu nieruchomości nie została zaliczona do przychodów ze sprzedaży, w związku z podpisaniem aktów notarialnych na początku 2019 r.

Wynik z lat ubiegłych widniejący w sprawozdaniu finansowym uległ zwiększeniu w stosunku do 2017 r. i odzwierciedla w znaczącej części, wynik przeniesienia sald z jednostki likwidowanej.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Pozycja nie wystąpiła.

3) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

Pozycja nie wystąpiła.

4) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

W 2018 r. nie dokonano zmiany Polityki rachunkowości. Rachunkowość prowadzona była na podstawie dokumentu wprowadzonego Decyzją Prezesa Nr.48/2017 z dnia 10 października 2017 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. który definiuje szczegółowo:

1. definicję okresów księgowych oraz datę zamykania miesięcznych okresów księgowych,
2. zasad postępowania przy przypadku aktualizacji kolejnych wersji systemu finansowo-księgowego,
3. zasady sporządzania zestawień obrotów i sald,
4. zasady postępowania z dokumentacją w zakresie dekretacji,
5. sekwencje dat stosowanych w systemie,
6. uszczegółowienie zapisów dotyczących planu kont w ujęciu wg planu finansowego,
7. wprowadzono zapisy dotyczące rachunku kosztów działań,
8. wprowadzono zasady ewidencji w zakresie projektów badawczych.

Wprowadzone zmiany nie miała wpływu na wycenę zdarzeń gospodarczych skutkujących odmienną prezentacją w sprawozdaniu finansowym. Ponadto Decyzjami Prezesa PAN nr 49/2017 z dnia 10 października 2017 r., nr 50/2017 z dnia 10 października 2017 r. i nr 61/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. wprowadzono instrukcję oraz harmonogram inwentaryzacji na lata 2017-2020 przy zastosowaniu inwentaryzacji ciągłej. Decyzją nr 27/2018 Prezesa PAN z dnia 24 sierpnia 2018 r. wprowadzono została instrukcja obiegu dokumentów.

5) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

W roku 2018 nie wprowadzono w sprawozdaniu finansowym zmian wpływających na odmienną prezentacją danych, a porównywalność danych rok do roku została zachowana po uwzględnieniu zmian wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu własnym w kwocie 911.837,08 (obejmujące głównie wynik z lat ubiegłych po zlikwidowanej jednostce PAN ZDA w Baranowie)

V. 

Podstawowe informacje dotyczące podmiotów powiązanych:

1) Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji: Pozycja nie wystąpiła.
2) Informacja o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi:

Pozycja nie wystąpiła.

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki: Poniżej przedstawiony jest wykaz spółek, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i Polska Akademia Nauk jest udziałowcem. Polska Akademia Nauk nie jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Nazwa spółkiUdział PAN w kapitaleKapitał

zakładowy

(nominał)

Kapitał

zakładowy

Odpisy

aktualizujące

Wrocławska Drukarnia Naukowa Sp. z o.o. Wrocław100,0%1 246 700,00 zł1 246 700,00 zł1 246 700,00 zł
Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o. Warszawa100,0%350 000,00 zł350 000,00 zł
Unipan-Stalmech Sp. z o.o. Warszawa24,0%12 000,00 zł12 000,00 zł
Sonopan Sp. z o.o. Białystok44,4%100 000,00 zł100 000,00 zł
Societe Immobilere DHM (SA)97,0%€ 38112,00146 175,00 zł
razemXX1 854 875,00 zł1 246 700,00 zł

VI. 

Informacje o połączeniu i zmianach w strukturze PAN:

W roku 2018 zakończona została likwidacja jednostki pn. PAN Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie. Zgodnie z Decyzją nr.45/2017 Prezesa PAN z dnia 22 września 2017 r., zakończenie działalności nastąpiło z dniem 31 sierpnia 2018 r., a z dniem 1 września 2018 r. aktywa i pasywa zostały włączone do centrali Akademii. Zgodnie z Uchwałą nr.19/2018 Prezydium PAN z dnia 18 września 2018 r. z dniem 31 grudnia 2018 r. swoją działalność zakończyła jednostka pn. PAN Stacja Naukowa w Moskwie, a aktywa i pasywa zostały włączone do centrali Akademii. Oświadczamy, że powyżej zostały ujęte wszystkie informacje, wymienione w zał. nr.l do ustawy o rachunkowości, które wystąpiły w Polskiej Akademii Nauk. Natomiast te które nie dotyczą jednostki lub nie wystąpiły zostały pominięte.

Załącznik Nr  1

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

(Wartość brutto)
Lp.Określenie grupy składników majątku trwałegoStan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.KorektyStan na początek roku obrotowego po korektachZwiększeniaZmniejszeniaStan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1Wartości niematerialne i prawne, w tym:836 342,413 198,00839 540,41317 378,0911 395,381 145 523,12
akoszty zakończonych prac rozwojowych0,000,000,000,000,000,00
bwartość firmy0,000,000,000,000,000,00
cinne wartości niematerialne i prawne836 342,413 198.00839 540,41317 378,09i 1 395,381 145 523,12
dzaliczki na wartości niematerialne i prawne0.000,000,000,000,000,00
2Środki trwale, w tym:776 836 589,010,00776 836 589,0163 540 927,2373 232 701,78767 144814,46
agrunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)461 264 389,010,00461 264 389,0136 984 509,6742 195 241,98456 053 656,70
bbudynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej245 683 601.690,00245 683 601.6922 364 078,7228 498 314.88239 549 365.53
curządzenia techniczne i maszyny20 983 945,53-15 551,3020 968 394.231 205 171,351 264 844,2820 908 721,30
dśrodki transportu4 016 888,42-695.404 016 193,02105 567,27546 986,743 574 773,55
einne środki trwale44 887 764,3616 246,7044 904 011,062 881 600,22727 313,9047 058 297,38
xw tym inwentarz żywy0,000.000,000,000,000,00
jŚrodki trwale w budowie3 257 729,380,003 257 729.388 358 434.615 573 443,846 042 720,15
4Zaliczki na środki trwałe w budowie0,000,000,000.000,000,00
IW tym aparatura naukowo - badawcza1 804 543,580,001 804 543,58139 999,830,001 944 543.41
IIWartość prawa wieczystego użytkowania gruntów0,000,000,000,000,000,00

Zwiększenia (z tytułu)

LpOkreślenie grupy składników majątku trwałegozakupy,

wytworzenie

otrzymane

nieodpłatnie

rozliczenie środków trwałych w budowieaktualizacja wartości na podstawie odrębnych przepisówprzeszacowanie

wartości

ujawnienieinneprzemieszczenie

wewnętrzne

1Wartości niematerialne i prawne, w tym:316 114,600,000,000,000,000,00730,17533,32
akoszty zakończonych prac rozwojowych0,000.000,000,000,000,000,000,00
bwartość firmy0,000,000,000,000,000,000.000,00
cinne wartości niematerialne i prawne316 114,600,000,000,000,000,00730,17533,32
dzaliczki na wartości niematerialne i prawne0.000,000,00,0,000,000,000,000,00
2Środki trwale, w tym:2 119 716,30812 975,043 895 585,210,0019 743 646,82139 999,830,0036 829 004,03
agrunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)0.0031 480.000,000,0019 731 464,970,000,0017 221 564,70
bbudynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej20 000,0033 350.003 669 200,090,0012 181,850,000,0018 629 346,78
curządzenia techniczne i maszyny100 482,200,00193 748,450,000,000,000,00910 940,70
dśrodki transportu920,3281 646,9523 000,000,000,000,000,000,00
einne środki trwale1 998 313,78666 498,099 636,670,000,00139 999,830,0067 151,85
xw tym inwentarz żywy0,000,000,000.000,000,000,000,00
3Środki trwale w budowie6 602 075,980,001 756 358,630,000,000,000,000,00
4Zaliczki na środki trwale w budowie0,000,000,000,000,000,000,000,00
IW tym aparatura naukowo - badawcza0,000,000,000,000,00139 999,830,000,00
IIWartość prawa wieczystego użytkowania gruntów0,000,000,000.000,000,000,000,00

Zmniejszenia (z tytułu)

Lp.Określenie grupy składników majątku trwałegosprzedażprzeniesienie

nieodpłatne

rozliczenie środków trwałych w budowieaktualizacja wartości na podstawie odrębnych przepisówprzeszacowanie

wartości

likwidacjeinneprzemieszczenie

wewnętrzne

1Wartości niematerialne i prawne, w tym:0,000,000,000.000,000,0011 395,380,00
akoszty zakończonych prac rozwojowych0.000,000,000,000,000.000.000,00
bwartość firmy0,000,000,000,000,000.000,000,00
cinne wartości niematerialne i prawne0,000,000,000,000,000,0011 395,380,00
dzaliczki na wartości niematerialne i prawne0,000,000,000,000,000,000,000,00
2Środki trwale, w tym:36 865 349,050,000,001 969 089,00963 171,6421 799 651,79607 213,57
agrunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)28 469 002,210,000,001 969 089,0031 480,004 544 880,25108 744,64
bbudynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 444 843,558 069 634,280,000,000,00119 005,6116 366 362,51498 468,93
curządzenia techniczne i maszyny10 149,16215 163,860,000,000,00151 122,23888 409,030,00
dśrodki transportu501 188,140,000,000,000,0045 798,600,000,00
einne środki trwale0,00111 548,700,000,000,00615 765,200,000,00
xw tym inwentarz żywy0,000.000.000.000,000,000,000,00
3Środki trwale w budowie0,000,005 573 443.840,000,000,000,000,00
4Zaliczki na środki trwale w budowie0,000,000,000,000,000,000,000,00
IW tym aparatura naukowo - badawcza0,000,000.000,000.000,000,000,00
IIWartość prawa wieczystego użytkowania gruntów0,000,000,000,000,000,000,000,00

Załącznik Nr  2

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

(Umorzenie)
Lp.Określenie grupy składników majątku trwałegoStan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.KorektyStan na początek roku obrotowego po korektachZwiększeniaZmniejszeniaStan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.Wartość

bilansowa

Wpływy z tytułu sprzedaży
1Wartości niematerialne i prawne, w tym:757 806,573 198,00761 004,5794 655,9311 395,38844 265,12301 258,000,00
akoszty zakończonych prac rozwojowych0,000,000,000,000,000,000,000,00
bwartość firmy0,000,000,000,000,000,000.000,00
cinne wartości niematerialne i prawne757 806,573 198,00761 004,5794 655,9311 395,38844 265.12301 258,000,00
dzaliczki na wartości niematerialne i prawne0,000,000,000,000,000.000,000,00
2Środki trwałe, w tym:334 222 779,740,00334 222 779,7430 093 725,2732 143 919,50332 172 585,51434 972 228,9522 284,56
agrunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)121 147 340.510.00121 147 340,518 289 889,529 093 220,37120 344 009,66335 709 647.040,00
bbudynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej148 375 143,950,00148 375 143,9517 326 027,6420 603 364,21145 097 807,3894 451 558,150,00
curządzenia techniczne i maszyny18 808 082,27-15 551,3018 792 530,971404 015.661 173 034,2819 023 512,351 885 208,950,00
dśrodki transportu3 900 320,46-695,403 899 625.06124 012.02546 986,743 476 650,3498 123,2122 284,56
einne środki trwale41 991 892,5516 246,7042 008 139,252 949 780,43727 313,9044 230 605,782 827 691,600,00
xw tym inwentarz żywy0,000,000,000,000,000,000,000,00
3Środki trwale w budowie0,000,000.000,000,000,006 042 720,150,00
4Zaliczki na środki trwale w budowie0,000,000,000.000,000,000,000,00
IW tym aparaturo naukowo - badawcza1 804 543,580,001 804 543,58139 999,830,001 944 543,410,000,00
IIWartość prawa wieczystego użytkowania gruntów0,000,000,000,000,000,000,000,00

Zwiększenia (z tytułu)

Lp.Określenie grupy składników majątku trwałegoamortyzacjaotrzymane

nieodpłatnie

rozliczenie środków trwałych w budowieaktualizacja wartości na podstawie odrębnych przepisówprzeszacowanie

wartości

ujawnienieinneprzemieszczenie

wewnętrzne

1Wartości niematerialne i prawne, w tym:32 723,200,000,000,000,000,0061 399,41533,32
akoszty zakończonych prac rozwojowych0.000,000,000,000,000,000,000,00
bwartość firmy0.000,000.000,000,000,000,000.00
cinne wartości niematerialne i prawne32 723,200,000,000,000,000,0061 399,41533,32
dzaliczki na wartości niematerialne i prawne0,000,000,000,000,000,000,000,00
2Środki trwale, w tym:10 179 976,97682 324,830,000,002 923 060,52139 999,832 068 531,7714 099 831,35
agrunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)3 843 680.150,000,000,002 923 060.520,006 018,051 517 130.80
bbudynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 601 739,5032 363,790,000,000,000,00867,4111 691 056.94
curządzenia techniczne i maszyny547 465,130,000,000,000.000,0032 058,77824 491,76
dśrodki transportu41 444,7581 646,950,000,000,000,00920,320.00
einne środki trwale145 647,44568 314,090,000,000,00139 999,832 028 667,2267 151,85
xw tym inwentarz żywy0,000,000,000,000.000,000,000,00
3Środki trwale w budowie0,000,000,000,000,000,000.000,00
4Zaliczki na środki trwale w budowie0,000,000,000,000,000,000,000,00
IW tym aparatura naukowo - badawcza0,000,000,000,000,00139 999,830,000,00
IIWartość prawa wieczystego użytkowania gruntów0,000,000.000,000,000,000.000,00

Zmniejszenia (z tytułu)

Lp.Określenie grupy składników majątku trwałegosprzedażprzeniesienie

nieodpłatne

rozliczenie środków trwałych w budowieaktualizacja wartości na podstawie odrębnych przepisówprzeszacowanie

wartości

likwidacjeinneprzemieszczenie

wewnętrzne

1Wartości niematerialne i prawne, w tym:0,000,000,000,00,0,000,0011 395,380,00
akoszty zakończonych prac rozwojowych0.000,000,000,000.000.000,000,00
bwartość firmy0,000,000,000,000,000.000,000,00
cinne wartości niematerialne i prawne0,000,000,000.000.000,0011 395,380,00
dzaliczki na wartości niematerialne i prawne0,000,000,000,000,000,000,000,00
2Środki trwale, w tym:4 867 954,8112 020 343,530,000,00527 985,73922 938,5813 646 441,31158 255,54
agrunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)1 956 105,275 437 466,870,000,00527 985,738 880,181 132 358,9630423,36
bbudynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 376 112,246 292 770,110,000.000,0096 278,0011 710 371,68127 832,18
curządzenia techniczne i maszyny34 549,16178 557,850,000,000,00156 216,60803 710,670,00
dśrodki transportu501 188,140,000,000,000,0045 798,600,000,00
einne środki trwale0,00111 548,700,000,000,00615 765,200,000,00
xw tym inwentarz żywy0,000,000,000,000,000,000,000,00
3Środki trwałe w budowie0,000,000,000,000,000,000,000,00
4Zaliczki na środki trwale w budowie0,000,000,000,000,000,000,000,00
IW tym aparatura naukowo - badawcza0,000,000,000,000,000,000,000,00
IIWartość prawa wieczystego użytkowania gruntów0,000,000,000,000,000,000,000,00

Załącznik Nr  3

Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Określenie grupy składników inwestycji długoterminowychStan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.Zwiększenia zakup / darowiznaZwiększenia

aktualizacja

wyceny

Zwiększenia

przeklasyfikowanie

Zmniejszenia

sprzedaż

Zmniejszenia

aktualizacja

wyceny

Zmniejszenia

przeklasyfikowanie

Stan na koniec roku

obrotowego 31.12.2018 r.

1 Nieruchomości0,000,000,000,000,000,000,000,00
2 Wartości niematerialne i prawne0,000,000,000,000,000,000,000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:749 167,800,000,000,000,000,00138 000,00611 167,80
a) w jednostkach powiązanych, w tym:0,000,000,000,000,000,000,000,00
- udziały lub akcje0,000,000,000,000,000,000,000,00
- inne papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,000,000,00
- udzielone pożyczki0,000,000,000,000,000,000,000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,000,000,000,000,000,000,00
b) w pozostałych jednostkach, w tym:749167,800,000,000,000,000,00138 000,00611 167,80
- udziały lub akcje749 167,800,000,000,000,000,00138 000,00611 167,80
- inne papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,000,000,00
- udzielone pożyczki0,000,000,000,000,000,000,000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,000,000,000,000,000,000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem749 167,800,000,000,000,000,00138 000,00611 167,80

Załącznik Nr  4

Dane o stanie rezerw - zmiany w ciągu roku obrotowego

Lp.Rodzaj rezerwyStan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.Zwiększenia WykorzystanieRozwiązanieStan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego0,000,000,000,000,00
2Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:7 785 550,531 464 180,2490 867,081084712,348 074 151,35
adługoterminowa5 312 265.99262 906,3928 796.94215 792,305 330 583,14
bkrótkoterminowa2 473 284,541 201 273,8562 070,14868 920,042 743 568,21
3Pozostałe rezerwy, w tym:20 189 558,234 425 394,922 946,4891 787,5024 520 219,17
arezerwy na straty z tytułu operacji gospodarczych w toku2 946,480,002 946,480,000,00
a1długoterminowa0,000,000.000,000,00
a2krótkoterminowa2 946,480,002 946.480,000,00
brezerwy na zobowiązania20 186 611,754 425 394,920,0091 787,5024 520 219,17
b1długoterminowa20 150 391,254 387 910,520,0055 567,0024 482 734,77
b2krótkoterminowa36 220,5037 484.400,0036 220,5037 484,40
IRazem rezerwy wykazane w pasywach bilansu27 975 108,765 889 575,1693 813,561 176 499,8432 594 370,52

Załącznik Nr  5

Zmiany w stanie należności krótkoterminowych

Lp.TytułZ tytułu dostaw i usług drodzeZ tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznychDochodzone na sądowejInneRazem
0Należności od jednostek powiązanych0,000,000,000,000,00
a- do 12 miesięcy0,000,000,000,000,00
b- powyżej 12 miesięcy0,000,000,000,000,00
INależności od jednostek pozostałych0,000,000,000,000,00
IWartość BRUTTO należności krótkoterminowych na 01 01 2018 r.5 295 832,0387 152,602 674,003 780 596,339 166 254,96
2Zwiększenia26 099 288,621 484 627,39284 781,587 909 336,8635 778 034,45
apowstanie26 099 288,621 484 627.39284 781,587 424 840,6935 293 538,28
bpozostałe0,000,000,00484 496,17484 496,17
3Zmniejszenia26 471 382,751 498 753,096 956,187 831 246,4435 808 338,46
aspłata24 838 152,411502 262.376 956.189 309 748,4635 657 119.42
bumorzenie0,000,000,000,000,00
cpozostałe1633230,34-3509,280,00-1 478 502,02151 219,04
4Wartość BRUTTO należności krótkoterminowe na 31 12.2018 r4 923 737,9073026,90280 499,403 858 686,759 135 950,95
5Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na 01.01.2018 r.2 719 789,630,000,00355 135.823 074 925,45
azwiększenia1 845 749,140,00106 040,930,001 951 790,07
bwykorzystanie0,000,000,000,000,00
crozwiązanie609 767,110,000,00355 135,82964 902,93
6Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na 31.12.2018 r.3 955 771,660,00106 040.930,004 061 812,59
7Wartość NETTO należności krótkoterminowe na 01.01.2018 r.2 576 042,4087 152,602 674,003 425 460,516 091 329,51
aw tym. do 12 miesięcy2 275 633.3287 152,602 674,003 325 058,635 690 518,55
bw tym. powyżej 12 miesięcy300 409,080.000,00100 4010,88400 810,96
8Wartość NETTO należności krótkoterminowe na 31.12.2018 r.967 966,2473 026,90174 458,473 858 6860,755 074 138,36
aw tym: do 12 miesięcy967 854,2473 026,90174 458,473 744 9500,754 960 290,36
bw tym: powyżej 12 miesięcy112,000,000,00113 736,00113 848,00

Załącznik Nr  6a

Zmiany w stanie długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (aktywnych)

TytułStan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.ZwiększeniaZmniejszeniaStan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego0,000,000,000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe146 877,4318 227,36123 9683941 136,40
a) z tego "Narzuty kosztów ogólnych realizowanych zadań"0,000,000,000,00
z tego: Działalność statutowa0,000,000,000,00
z tego: Projekty badawcze krajowe0,000,000,000,00
z tego: Projekty badawcze zagraniczne0,000,000,000,00
z tego: Projekty finansowane z Funduszy Pomocowych0,000,000,000,00
z tego: Pozostała działalność0,00,0,000,000,00
b) z tego: Pozostałe nie wymienione wyżej146 877,4318 227,36123 9683941 136,40
w tym:146 877,4318 069,02123 968,3940 978,06
w tym:0,00158,340,00158,34
w tym:0,000,000,000,00
I DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM146 877,4318 22736123 9683941 136,40
w tym: rozliczenia międzyokresowe czynne uwzględniane w zmianie stanu produktów2 878,601 862,562 878,601 862,56

Zmiany w stanie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (aktywnych)

TytułStan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.ZwiększeniaZmniejszeniaStan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Koncesje0,000,000,000,00
2. Polisy ubezpieczeniowe37 704,3165 498,2963 311,5039 891,10
3. Koszty prenumeraty98167,2458 014,2780 448,0875 733,43
4 Koszty uruchomienia nowej produkcji0,000,000,000,00
5. Koszty remontów planowych46 000.0049 679,910,0095 679,91
6. Czynsz najmu60 790,790,0052 335,518 455,28
7. Rozliczenie kontraktów długoterminowych489,200,00489,200,00
8. Narzuty kosztów ogólnych realizowanych zadań długoterminowych136 999,3987 996,6726 001,96198 994,10
z tego: Działalność statutowa0,000,000,000,00
z tego: Projekty badawcze krajowe72 803,0064 459,3326 001,96111 260,37
z tego: Projekty badawcze zagraniczne64 196,3923 537,340,0087 733,73
z tego: Projekty finansowane z Funduszy Pomocowych0,000,000,000,00
z tego: Pozostała działalność0,000,000,000,00
9. Pozostałe nie wymienione wyżej359 537,70484 875,04491 064,23353 348,51
I KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM739 688,63746 064,18713 650,48772 102,33

Załącznik Nr  6b

Zmiany w stanic krótko i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywnych)

Lp.WyszczególnienieStan na dzień 01.01.2018+

Zwiększenia

-

Zmiejszenia

Stan na dzień 31.12.2018
1Działalność statutowa (art. 18 ustawy o zasadach finansowania nauki)0,002 187 482,902 187 482,900,00
az tego: Utrzymanie potencjału badawczego (bez kosztów restrukturyzacji)0,000,000,000,00
bz tego: Badania naukowe i prace rozwojowe oraz zadania służące rozwojowi młodych naukowców0,000,000,000,00
cz tego: Koszty restrukturyzacji (dotacje celowe)0,000,000,000,00
dz tego: Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego0,000,000,000,00
eInne zadania statutowe0,002 187 482,902 187 482,900,00
2Badania podstawowe i inne zadania finansowane przez NCN (bez projektów realizowanych z zagranicą)1 259 273,37802 613,00599 260,001 462 626,37
aW tym: projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową162 728,020,00162 728,020,00
3Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez NCBR0,000,000,000,00
aW tym: finansowanie rozwoju kadry naukowej, w tym osób rozpoczynających karierę i naukową.0,000,000,000,00
4Współpraca naukowa z zagranicą (art. 23 ustawy o zasadach finansowania nauki)523 607,640,000,00523 607,64
5Projekty finansowane lub współfinansowane ze środków pomocowych448 304,225 489 628,861 038 909,974 899 023,11
atego: fundusze strukturalne UE i niepodlegające zwrotowi środki udzielanej przez państwa EFTA448 304,222 550 306,06451 045,412 547 564,87
bZ tego: inne środki pomocowe0,002 939 322,80587 864,562 351 458,24
6Zadania realizowane w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez MNiSW269 539,43266 800,00232 474,41303 865,02
7Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i stypendia dla wybitnych młodych naukowców0,000,000,000,00
8Inne zadania realizowane ze środków publicznych0,000,000,000,00
9Pozostała działalność137 225.85140 754,47256 668,1121 312,21
aZ tego: Usługi badawcze na rzecz podmiotów krajowych130 200,000,00130 200,000,00
bZ tego: Usługi badawcze na rzecz podmiotów zagranicznych0,000,000,000,00
cZ tego: Działalność gospodarcza0,002 316,661 200,001 116,66
dZ tego: Inne zadania7 025,85138 437,81125 268,1120 195,55
A10Finansowanie aktywów trwałych (w tym z dotacji)23 514312,083 917 535,721 687 696,2725 744 151,53
az tego: Inwestycje aparaturowe niezakończone0,000,000,000,00
bz tego: Inwestycje budowlane niezakończone w obiektach użyczonych przez PAN5 723 771,141 280 000,00462 902,996 540 868,15
cz tego: inwestycje budowlane niezakończone w obiektach pozostałych0,000,000,000,00
dz tego: pozostałe niezrealizowane zakupy aktywów trwałych0,000,000,000,00
ez tego: Razem - aktywa trwałe w trakcie realizacji5 723 771,141 280 000,00462 902,996 540 868,15
fz tego: Inwestycje zakończone i zakupy inwestycyjne przeznaczone do amortyzacji17 400 150,752 605 947,801 148 443,3318 857 655,22
gz tego: pozostałe aktywa trwałe przeznaczone do amortyzacji390 390,1931 587,9276 349,95345 628,16
hz tego: Razem - aktywa trwałe przeznaczone do amortyzacji17 790 540,94! 2 637 535.721 224 793,2819 203 283,38
A11ARazem26 152 262,59112 804 814,956 002 491,6632 954 585,88
A11BInne4 244 404,22i 830 295,674 081 151,49993 548,40
az tego: -614 218,69647 828,23651 123,76610923,16
bz tego: -2 025 672,003 490.091 741 304,02287 858,07
cz tego: -1 604 513,53178 977.351 688 723,7194 767,17
A12Ogółem30 396 666,8113 635 110,6210 083 643,1533 948 134,28
aw tym: rozliczenia międzyokresowe bierne uwzględnianie w zmianie stanu produktów202 719,600,000.00202 719,60
bz poz. 12 przypada: długoterminowe rozliczenia międzyokresowe28 317 852,519 390 646.195 765 881.8831942 616,82
cz poz. 12 przypada: krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 078 814,304 244 464.424 317 761.272 005 517,46
A13Ujemna wartość firmy0,000,000,000.00

Załącznik Nr  7

Dane o stanie zapasów i odpisów aktualizujących zapasy

TytułStan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Materiały434 455,42332 333,58
2. Półprodukty i produkty w toku6 835 585,268 950 328,53
3. Produkty gotowe1 181 010,731 367 733,35
4. Towary217 070,89207 302,25
5. Zaliczki na dostawy i usługi0,0010217,31
RAZEM8 668 122,3010 867 915,02
Stan odpisów aktualizujących0,000,00
Zwiększenia odpisów aktualizujących0,00
Zmniejszenia odpisów aktualizujących0,00

Załącznik Nr  8

WYNIK FINANSOWY BRUTTO a PODSTAWA OPODATKOWANIA PDOP za 2017 rok
WyszczególnienieWartośćkwoty cząstkowe
123
ZYSK/STRATA BRUTTO za 2017 rok.1 499 375,45
Różnica pomiędzy WF a podstawą PDOP5 427 312,91
Korekty przychodów3 840 931,81
w tym:
Różnice kursowe dodatnie niezrealizowane64 937,16
Rozwiązanie rezerw na zobowiązania1 514 682,94
Odpis aktualizacyjny258 063,76
Akcyza obszarowa281 667,26
Akcyza paliwowa44 704,00
Amortyzacja sfinansowana ze środków obcych1 676 876,69
Udziały
Korekty kosztów9 268 244,72
w tym:
Różnice kursowe ujemne niezrealizowane17 944,01
Rezerwy5 916 441,29
Odpisy aktualizacyjne1 399 115,73
PFRON257 764,00
Odsetki budżetowe103,00
Amortyzacja sfinansowana ze środków obcych1 676 876,69
DOCHÓD DO OPODATKOWANIA PDOP6 926 688,36
PODSTAWA OPODATKOWANIA PDOP257 867,00
PFRON257 764,00
Odsetki budżetowe103,00
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH49 046,00
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT-848 975,00
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT-771,00
Pozostałe dochody wolne CIT-8080 196 174,74

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od i stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku jednostki:

Polska Akademia Nauk

z siedzibą w Warszawie (00-901), Plac Defilad 1

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Dla Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Polskiej Akademii Nauk ("PAN") ("Jednostka"), które składa się z:

* wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

* bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą:505 612 747,39 zł;

* rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto wysokości:1 450 329,45 zł;

* zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę:4 821 975,51 zł;

* rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę:15 663 063,61 zł;

* dodatkowe informacje i objaśnienia ("sprawozdanie finansowe").

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej PAN na dzień 31.12.2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości ("Ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem PAN;

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz par. 1 ust.1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów ("KSB") a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym ("Ustawa o biegłych rewidentach" - Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Polskiej Akademii Nauk zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych ("Kodeks IFAC") przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Prezesa Polskiej Akademii Nauk za sprawozdanie finansowe

Prezes Polskiej Akademii Nauk jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Prezes Polskiej Akademii Nauk uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Prezes Polskiej Akademii Nauk jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy właściwy organ prawny albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Prezes Polskiej Akademii Nauk jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;

oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk;

wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności; oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Polska Akademia Nauk nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności jednostki w zakresie określonym w art. 49 ustawy o rachunkowości. Jednostka sporządza sprawozdanie ze statutowej działalności Akademii. Sprawozdanie to sporządza zgodnie z art. 5 ust. 1 Prezes Akademii, który zgodnie z art. 15 ust.1 przedstawia je Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z badania.

Do dnia wydania Sprawozdania z badania Akademia nie przedstawiła biegłym rewidentom sprawozdania ze statutowej działalności Akademii.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Informacja o dopełnieniu lub niedopełnieniu przez Jednostkę obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o rachunkowości.

Polska Akademia Nauk zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 64 ustawy o rachunkowości, dla której nie ma zastosowania art. 69 uor dopełniła obowiązek publikacji sprawozdania finansowego za 2017 rok w MSiG nr 226/2018, poz. 51653 z dnia 22,11.2018 roku.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Grażyna Cichosz oraz biegły rewident Beata Sienkiewicz - Rasińska, działający w imieniu POL - TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4090 w imieniu którego biegli rewidenci zbadali sprawozdanie finansowe.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2019 roku