PAN.2018.6.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

UCHWALA Nr 1/2018
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie sprawozdania z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2017 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1. 
1.  Przyjmuje roczne sprawozdanie ze statutowej działalności Polskiej Akademii Nauk w 2017 roku.
2.  Przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Akademii Nauk za 2017 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 493.612.276,93 zł;
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący zysk netto w wysokości: 11.826.260,71 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.11.2017r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę: -20.496.838,46 zł;
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 15.459.939,48 zł;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe wraz z opinią stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§  2.  Zysk netto za rok 2017 proponuje się rozliczyć z funduszem statutowym Akademii. Analogicznie, proponuje się rozliczyć wynik finansowy z lat ubiegłych przenosząc go na fundusz statutowy Akademii.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.