Rewid.2018.2.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2038/37/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie sprawozdania firmy audytorskiej

Na podstawie art. 52 ust. 2 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), uchwala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1, zawiera informacje dotyczące rozliczenia przez firmy audytorskie opłaty rocznej z tytułu nadzoru, zwanej dalej "opłatą roczną", według zasad, określonych w § 3-5 niniejszej uchwały, dotyczących obliczania i sposobu ich wnoszenia.
§  3. 
1.  Okresem rozliczeniowym opłaty rocznej jest rok kalendarzowy.
2.  Firmy audytorskie wnoszą opłaty roczne w pełnych złotych (po odrzuceniu groszy)( 1  w formie zaliczek kwartalnych, zwanych dalej "zaliczkami", płatnych w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie kwartału.
§  4. 
1.  Jeżeli suma zaliczek, wpłaconych za dany rok kalendarzowy, jest wyższa niż obliczona na podstawie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczącej wysokości opłaty rocznej za ten rok kalendarzowy, powstaje nadpłata. Nadpłata jest zaliczana na poczet zaliczek za rok następny albo podlega zwrotowi na pisemny wniosek firmy audytorskiej.
2.  Nadpłata, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku firmy audytorskiej o jej zwrot.
§  5. 
1.  Jeżeli suma zaliczek, wpłaconych za dany rok kalendarzowy, jest niższa niż obliczona na podstawie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczącej wysokości opłaty rocznej za ten rok kalendarzowy, powstaje niedopłata.
2.  Firma audytorska, w której powstała niedopłata, wnosi brakującą część opłaty rocznej w terminie do ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy opłata roczna.
§  6. 
1.  Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1, zawiera informacje na temat ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej oraz usług, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy.
§  7.  Tracą moc uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów:
1) Nr 2364/44/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie formy składania pisemnego sprawozdania przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych;
2) Nr 2985/56/2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie sposobu obliczania oraz sposobu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru (z późn. zm.);
3) Nr 1275/30/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie obowiązku powiadamiania o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
§  8.  Uchwała ma zastosowanie do sprawozdań, o których mowa w art. 52 ust. 1 ustawy, złożonych do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów za rok 2018 i następne.

ZAŁĄCZNIK

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

..................................................................................

(nr na liście firm audytorskich i nazwa firmy)

za rok kalendarzowy ..................

1 Zaokrąglenie nie dotyczy opłaty rocznej w wysokości minimalnej.