Rewid.2017.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2017 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok 2016

Warszawa, 22 maja 2017 r.

Spis treści

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

2. Sprawozdanie finansowe

2.1. Stosowane zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)

2.2. Rzeczowe aktywa trwałe

2.3. Wartości niematerialne i prawne

2.4. Udziały i inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych

2.5. Instrumenty finansowe

2.5.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

2.5.2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

2.5.3. Pożyczki udzielone i należności własne

2.5.4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

2.5.5. Zobowiązania finansowe

2.5.6. Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

2.6. Zapasy

2.7. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

2.8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2.9. Rozliczenia międzyokresowe

2.10. Rezerwy

2.11. Zobowiązania

2.12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

2.13. Wynik finansowy

2.14. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat

2.15. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

2.16. Przychody KIBR

2.17. Podatek dochodowy

2.18. Zmiana stosowanych zasad rachunkowości

2.18.1. Bilans - wybrane dane

2.18.2. Rachunek zysków i strat - wybrane dane

2.18.3. Rachunek przepływów pieniężnych - wybrane dane

2.18.4. Zestawienie zmian w funduszu własnym - wybrane dane

2.19. Podpisanie sprawozdania finansowego

BILANS - AKTYWA

BILANS - PASYWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA POŚREDNIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2016

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych

Nota Nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie

Nota Nr 4

Zmiany w stanie należności długoterminowych

Nota Nr 5

Wycena certyfikatów inwestycyjnych

Nota Nr 6

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych

Nota Nr 7

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nota Nr 8

Należności krótkoterminowe

Nota Nr 9

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Nota Nr 10

Dane o strukturze własności funduszu podstawowego

Nota Nr 11

Proponowany podział wyniku finansowego

Nota Nr 12

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Nota Nr 13

Wykaz zobowiązań bilansowych

Nota Nr 14

Informacja o instrumentach finansowych

Nota Nr 15

Inne rozliczenia międzyokresowe

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota Nr 16

Przychody netto ze sprzedaży netto - struktura rzeczowa

Nota Nr 17

Pozostałe przychody operacyjne

Nota Nr 18

Pozostałe koszty operacyjne

Nota Nr 19

Przychody finansowe

Nota Nr 20

Koszty finansowe

Nota Nr 21

Podatek dochodowy

Nota Nr 22

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota Nr 23

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nota Nr 24

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Nota Nr 25

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nota Nr 26

Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota Nr 27

Środki pieniężne

OBJAŚNIENIE POZOSTAŁYCH ZAGADNIEŃ

Nota Nr 28

Informacje o kosztach wynagrodzeń oraz przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

Nota Nr 29

Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Nota Nr 30

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nota Nr 31

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym

Nota Nr 32

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym

Nota Nr 33

Porównywalność danych

Nota Nr 34

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nota Nr 35

Charakter i cel gospodarczy nieodzwierciedlonych w bilansie umów, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nota Nr 36

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, zwana dalej "KIBR", jest ustawowo powołanym samorządem zawodowym zrzeszającym biegłych rewidentów. Została powołana mocą ustawy z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 111, poz. 480, z późn. zm.). Od dnia 6 czerwca 2009 r. KIBR funkcjonuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

NIP: 526-025-07-88

REGON: 012124626

Adres siedziby: Warszawa, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Organami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów są: Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, Krajowa Komisja Nadzoru, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowy Sąd Dyscyplinarny oraz Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny. Kadencja tych organów trwa 4 lata.

KIBR zgodnie ze statutem promuje wizerunek biegłego rewidenta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego oraz sprawuje określony przepisami ustawy nadzór nad biegłymi rewidentami i podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych.

Do zadań KIBR należy w szczególności: reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych, ustanawianie standardów rewizji finansowej, współdziałanie w kształtowaniu zasad rachunkowości i rewizji finansowej oraz prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.

Na dzień 31.03.2017 r. zrzesza 6.978 biegłych rewidentów.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, KIBR tworzy i likwiduje regionalne oddziały. Regionalne oddziały stanowią biegli rewidenci zamieszkali na terenie działania oddziału. Obecnie działa 27 regionalnych oddziałów KIBR. Regionalne oddziały zostały utworzone w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania KIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów. W każdym z 27 regionalnych oddziałów KIBR działają: regionalna rada biegłych rewidentów oraz komisja rewizyjna. Regionalne oddziały KIBR nie są jednostkami organizacyjnymi samodzielne sporządzającymi sprawozdania finansowe.

2. Sprawozdanie finansowe

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.). Sprawozdanie finansowe sporządzono w złotych polskich, z dokładnością do 1 gr. Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą.

2.1. Stosowane zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)

Sprawozdanie finansowe opracowano przy założeniu kontynuowania przez KIBR działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez KIBR.

2.2. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące; grunty, budynki, maszyny i urządzenia wycenione są na dzień bilansowy według ceny nabycia, pomniejszone o dotychczasowe umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Do aktywów trwałych zalicza się składniki majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż 12 miesięcy oraz o wartości nie niższej niż 2.000,00 zł; składniki o cenie jednostkowej nie wyższej niż 3.500,00 zł umarzane są w miesiącu przekazania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe umarzane są według metody liniowej, według przewidywanego okresu użytkowania dla poszczególnej grupy rodzajowej. Zawwstosowane roczne stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup rodzajowych składników majątku trwałego są następujące:

- prawo wieczystego użytkowania gruntów 2,5%

- budynki i budowle 2,5%

- podziemne miejsca parkingowe 4,5%

- maszyny i urządzenia techniczne 10% do 30%

- wyposażenie i inne środki trwałe 10% do 20%

Środki trwałe amortyzowane są od następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do eksploatacji. Grunty nie podlegają amortyzacji, nabyte prawo wieczystego użytkowania gruntów jest amortyzowane. Wydatki na remonty, które nie powodują zwiększenia wartości użytkowej danego składnika majątku trwałego, obciążają koszty okresu, w którym zostały one poniesione.

2.3. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według metody liniowej w okresie ich przewidywanego użytkowania.

Przewidywany okres użytkowania wartości niematerialnych wynosi od 2 do 8 lat.

2.4. Udziały i inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych

Udziały w innych jednostkach oraz inne niż środki trwałe oraz wartości niematerialne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2.5. Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe są ujmowane oraz wyceniane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277).

Podział instrumentów finansowych:

Aktywa finansowe dzieli się na:

* aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,

* aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

* pożyczki udzielone i należności własne,

* aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

* zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

* pozostałe zobowiązania finansowe.

2.5.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Jednostka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

2.5.2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do udzielonych pożyczek i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

2.5.3. Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Jednostkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

2.5.4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia.

2.5.5. Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

2.5.6. Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży.

2.6. Zapasy

Zapasy wycenia się w cenie zakupu lub koszcie wytworzenia z zachowaniem zasady ostrożności na dzień bilansowy. Przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów i towarów wycenia się i ewidencjonuje po rzeczywistych cenach zakupu.

Koszty zakupu jako nieistotne odnosi się bezpośrednio w koszty bieżącego okresu.

2.7. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności na dzień bilansowy prezentowane są w kwotach wymagalnych do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

W stosunku do należności przeterminowanych dotyczących składek członkowskich biegłych rewidentów oraz opłat z tytułu nadzoru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, a także kwot zasądzonych w toku postępowania dyscyplinarnego utworzono odpis aktualizujący.

Za należności przeterminowane z tytułu składek członkowskich oraz opłat z tytułu nadzoru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uznaje się nieuregulowane składki oraz opłaty należne, dla których upłynął czas 1 roku od upływu terminu płatności. Odpis aktualizujący wynosi 100% wartości należności.

Kwoty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności odnoszone są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której odpis dotyczy.

2.8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki pieniężne w banku i kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy.

2.9. Rozliczenia międzyokresowe

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują m.in.: rozliczenie kosztów serwisu oprogramowania ERP oraz EWIDENCJI, kosztów ubezpieczeń majątkowych, kosztów prenumeraty, kosztów przyszłych szkoleń i konferencji.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

2.10. Rezerwy

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na KIBR ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

2.11. Zobowiązania

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

2.12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Na dzień bilansowy w pozycji rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazuje się wartość aktywów, które staną się przychodem w przyszłych okresach. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują m.in.: przedpłaty na egzaminy kandydatów na biegłych rewidentów, przedpłaty na szkolenia, kary nałożone na biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych oraz rozliczenie dofinansowania z Banku Światowego do oprogramowania systemu EWIDENCJA.

2.13. Wynik finansowy

W dniu 26 czerwca 2015 r. VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów uchwałą Nr 44 zmienił podstawowe zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W związku z tym z dniem 1 stycznia 2016 r. straciła moc uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w tym względzie. Zgodnie z uchwałą Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wynik finansowy KIBR ustala się jako różnicę między przychodami a kosztami działalności, po uwzględnieniu obowiązkowych obciążeń z tytułu podatku dochodowego. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - począwszy od sprawozdania finansowego za 2015 r. - wynik finansowy Izby za rok obrotowy jest rozliczany z funduszem podstawowym Izby (w latach obrotowych 2009-2014 rozwiązanie było odmienne: dodatni wynik finansowy (zysk) stanowił nadwyżkę, a ujemny wynik (strata) stanowił niedobór, a po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KIBR za poprzedni rok obrotowy nadwyżka (zysk) była zaliczana do przychodów kolejnego roku obrotowego, a niedobór (strata) do kosztów kolejnego roku obrotowego. Tym samym, od roku 2009 do roku 2014 wyniki bieżącego roku obrotowego odnoszone były na wynik finansowy kolejnego roku obrotowego poprzez - odpowiednio - pozostałe przychody operacyjne lub pozostałe koszty operacyjne.

Zgodnie ze zmienioną zasadą odnoszenia wyniku finansowego, strata KIBR za rok obrotowy 2015 po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Izby obniżyła jej fundusz podstawowy.

2.14. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat

KIBR prowadzi pełen rachunek kosztów i ustala wynik finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

2.15. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

KIBR sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

2.16. Przychody KIBR

Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że KIBR uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Zgodnie z uchwałą Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów przychodami KIBR są:

* składki członkowskie biegłych rewidentów;

* opłaty z tytułu nadzoru wnoszone, na podstawie przepisów art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy, przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, po pomniejszeniu o kwotę wpłaconą na rachunek budżetu państwa;

* opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

* opłaty egzaminacyjne wnoszone przez kandydatów na biegłych rewidentów za egzaminy;

* przychody z działalności wydawniczej i szkoleniowej, w tym w szczególności przychody niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;

* przychody z operacji finansowych;

* pozostałe przychody.

Uchwałą Nr 537/13/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (w okresie sprawozdawczym do dnia 9 maja włącznie obowiązywała w tym względzie uchwała Nr 1279/18/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów - z późn. zm.), uregulowano moment uzyskania przychodów, za który uważa się:

* w przypadku wpłat z tytułu składek członkowskich biegłych rewidentów i opłat wnoszonych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych - ostatni dzień okresu, którego składki lub opłaty dotyczą;

* w przypadku opłat egzaminacyjnych wnoszonych przez kandydatów na biegłych rewidentów za egzaminy - datę przeprowadzenia egzaminu (do tego momentu wniesione opłaty egzaminacyjne zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów);

* w przypadku opłat biegłych rewidentów ukaranych prawomocnymi orzeczeniami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego - datę uprawomocnienia się orzeczenia;

* w przypadku kar pieniężnych obciążających biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych - datę wpływu środków pieniężnych;

* w przypadku przychodów Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów - datę zakończenia szkolenia;

* w przypadku pozostałych przychodów z działalności KIBR - datę wykonania dostawy lub usługi zgodnie z umową, zamówieniem.

2.17. Podatek dochodowy

Obciążenia wyniku finansowego brutto podatkiem dochodowym zawieraj ą bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zmianę stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązanie podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione pozycje.

Wartość składnika aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ustalana na każdy dzień bilansowy i podlega aktualizacji.

Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywały w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa wykorzystana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy.

Zmiana stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywana jest w rachunku zysków i strat z wyjątkiem sytuacji, kiedy skutki finansowe zdarzeń powodujących powstanie lub rozwiązywanie podatku odroczonego ujmowane są bezpośrednio w funduszu własnym jednostki.

2.18. Zmiana stosowanych zasad rachunkowości

Sporządzając niniejsze sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich Krajowa Izba Biegłych Rewidentów nie zmieniła zasad rachunkowości - za wyjątkiem zasady, zgodnie z którą począwszy od 2016 r., wynik finansowy za 2015 r. jest rozliczany z funduszem podstawowym Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (wcześniej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy nadwyżka była zaliczana do przychodów kolejnego roku obrotowego, a niedobór do kosztów kolejnego roku obrotowego). Wprowadzona zmiana jest efektem przyjęcia przez VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów uchwały Nr 44 z dnia 26 czerwca 2015 r. zmienionych Podstawowych zasad gospodarki finansowej krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Wycena aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów oparta jest o regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.).

W celu zachowania porównywalności danych za rok obrotowy, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie finansowe oraz danych za rok poprzedni, w danych za rok poprzedni dokonano korekty polegającej na usunięciu wyników finansowych za lata 2009-2014 z rachunku zysków i strat za rok 2016 (łączna kwota: strata 4.042.026,05 zł ujęta w pozycji "Pozostałe koszty operacyjne - inne") i zaprezentowaniu ich w funduszu własnym jednostki w pozycji "Strata z lat ubiegłych". Poniższe tabele prezentują wpływ dokonanej korekty na odpowiednie obszary bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych jednostki, a także w zestawieniu zmian w funduszu własnym.

2.18.1. Bilans - wybrane dane

Lp.TytułNr

noty

Stan na 31.12.2015 r.
Wybrane dane porównawczeZmiana
Po

przekształceniu

Przed

przekształceniem

AFUNDUSZ WŁASNY32 205 962,0732 205 962,070,00
IFundusz podstawowy1039 334 466,7539 334 466,750,00
IIPozostałe fundusze rezerwowe10259 186,22259 186,220,00
IIIZysk (strata) z lat ubiegłych(4 042 026,05)0,00(4 042 026,05)
IVZysk (strata) netto11(3 345 664,85)(7 387 690,90)4 042 026,05

2.18.2. Rachunek zysków i strat - wybrane dane

Lp.TytułNr

noty

1.01-31.12.2015 r.
Wybrane dane porównawczeZmiana
Po

przekształceniu

Przed

przekształceniem

CStrata ze sprzedaży(2 170 965,62)(2 170 965,62)0,00
DPozostałe przychody operacyjne17416 441,23416 441,230,00
EPozostałe koszty operacyjne181 068 835,845 110 861,89(4 042 026,05)
IAktualizacja wartości aktywów niefinansowych395 571,38395 571,380,00
IIInne koszty operacyjne673 264,464 715 290,51(4 042 026,05)
FStrata z działalności operacyjnej (C+D-E)(2 823 360,23)(6 865 386,28)4 042 026,05
GPrzychody finansowe312 505,77312 505,770,00
HKoszty finansowe834 810,39834 810,390,00
IStrata z działalności gospodarczej (F+G-H)(3 345 664,85)(7 387 690,90)4 042 026,05
KStrata brutto (I)(3 345 664,85)(7 387 690,90)4 042 026,05
LPodatek dochodowy21, 220,000,000,00
MStrata netto (K-L), w tym:(3 345 664,85)(7 387 690,90)4 042 026,05

2.18.3. Rachunek przepływów pieniężnych - wybrane dane

Lp.TytułNr

noty

1.01-31.12.2015 r.
Wybrane dane porównawczeZmiana
Po

przekształceniu

Przed

przekształceniem

APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto(3 345 664,85)(7 387 690,90)4 042 026,05
IIKorekty razem271 698 507,535 740 533,58(4 042 026,05)
10Inne korekty418 465,754 460 491,80(4 042 026,05)
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)(1 647 157,32)(1 647 157,32)0,00

2.18.4. Zestawienie zmian w funduszu własnym - wybrane dane

Lp.Tytuł1.01-31.12.2015 r.
Wybrane dane porównawczeZmiana
Po przekształceniuPrzed

przekształceniem

I.Fundusz własny na początek okresu (BO)35 767 626,9235 767 626,920,00
3.1.Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)0,000,000,00
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości - straty za lata 2009-2014(4 042 026,05)0,00(4 042 026,05)
3.2.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach(4 042 026,05)0,00(4 042 026,05)
3.3.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (-)(4 042 026,05)0,00(4 042 026,05)
4Wynik netto(3 345 664,85)(7 387 690,90)4 042 026,05
astrata netto(3 345 664,85)(7 387 690,90)4 042 026,05
IIFundusz własny na koniec okresu (BZ)32 205 962,0732 205 962,070,00
IIIFundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)32 205 962,0732 205 962,070,00

2.19. Podpisanie sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki.

W 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r. osobą, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów był Grzegorz Dudek, główny księgowy samorządu. Od dnia 1 sierpnia 2016 r. głównym księgowym została Iwona Pietrusiewicz, której z tym dniem powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych KIBR. Iwona Pietrusiewicz, z uwagi na nieobecność w pracy (od dnia 15 lutego 2017 r. do daty sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego), a więc nieuczestniczenie w sporządzaniu sprawozdania, odmówiła jego podpisania. W związku z powyższym Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zawarła w umowę o sporządzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. z Estelligence sp. z o.o., która została wykonana. W umowie tej nie zawarto zapisu dotyczącego powierzenia spółce Estelligence prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dlatego sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za 2016 r. zostało podpisane wyłącznie przez kierownika jednostki, czyli Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, który - zgodnie z art. 4 ust. 5 ww. ustawy -.ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości (w tym zapewnienie sporządzenia sprawozdania finansowego w terminach określonych stosownymi aktami prawnymi).

Warszawa, 22 maja 2017 r.

BILANS - AKTYWA

Lp.TytułNr

noty

Stan na 31.12.2016 r.Stan na

31.12.2015 r. po przekształceniu

AAKTYWA TRWAŁE15 594 126,3216 538 490,72
IWartości niematerialne i prawne11 167 751,781 244 460,16
1Inne wartości niematerialne i prawne1 157 613,031 165 227,71
2Zaliczki na wartości niematerialne i prawne10 138,7579 232,45
IIRzeczowe aktywa trwałe13 758 498,1314 535 581,06
1Środki trwałe213 758 498,1314 535 581,06
agrunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)929 395,37957 922,25
bbudynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej12 384 294,5612 957 713,72
curządzenia techniczne i maszyny299 680,25389 855,08
dśrodki transportu107 688,70134 610,82
einne środki trwałe37 439,2595 479,19
IIINależności długoterminowe451 660,0052 500,00
1Od jednostek pozostałych51 660,0052 500,00
IVInwestycje długoterminowe54 500,104 500,10
1Inne inwestycje długoterminowe4 500,104 500,10
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe611 716,31701 449,40
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego22589 096,38649 852,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe922 619,9351 597,40
BAKTYWA OBROTOWE21 317 183,5221 346 454,05
IZapasy7148 732,4699 751,32
1Materiały16 375,8710 626,74
2Produkty gotowe132 356,5989 124,58
IINależności krótkoterminowe84 172 601,333 745 177,63
1Należności od pozostałych jednostek4 172 601,333 745 177,63
az tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 847 826,003 661 891,35
- do 12 miesięcy3 847 826,003 661 891,35
bz tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń316 305,6679 023,38
cinne8 469,674 262,90
IIIInwestycje krótkoterminowe1416 799 460,9317 308 090,93
1Krótkoterminowe aktywa finansowe5/616 799 460,9317 308 090,93
aw pozostałych jednostkach6 061 236,218 774 086,98
- inne papiery wartościowe0,002 702 986,12
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe6 061 236,216 071 100,86
bśrodki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 738 224,728 534 003,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach4 593 224,727 391 105,91
- inne środki pieniężne6 145 000,001 142 898,04
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe9196 388,80193 434,17
CNależne wpłaty na fundusz podstawowy0,000,00
DUdziały własne0,000,00
AKTYWA RAZEM36 911 309,8437 884 944,77

BILANS - PASYWA

Lp.TytułNr

noty

Stan na

31.12.2016 r.

Stan na

31.12.2015 r. po przekształceniu

AFUNDUSZ WŁASNY30 879 539,6732 205 962,07
IFundusz podstawowy1035 988 801,9039 334 466,75
IIPozostałe fundusze rezerwowe1069 186,22259 186,22
IIIZysk (strata) z lat ubiegłych(4 042 026,05)(4 042 026,05)
IVZysk (strata) netto11(1 136 422,40)(3 345 664,85)
BZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA6 031 770,175 678 982,70
IRezerwy na zobowiązania1 042 201,571 636 060,20
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego22589 096,38649 852,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne12400 249,18645 101,31
- długoterminowa68 409,0575 515,63
- krótkoterminowa331 840,13569 585,68
3Pozostałe rezerwy, w tym:1252 856,01341 106,89
- krótkoterminowe52 856,01341 106,89
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 329 170,082 698 708,40
1Wobec jednostek powiązanych0,000,00
2Wobec pozostałych jednostek133 307 725,912 666 493,14
az tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:296 633,41270 873,17
- do 12 miesięcy296 633,41270 873,17
bz tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń2 208 199,602 080 364,01
cz tytułu wynagrodzeń432 844,3754 889,00
dinne370 048,53260 366,96
3Fundusze specjalne21 444,1732 215,26
IVRozliczenia międzyokresowe1 660 398,521 344 214,10
1Inne rozliczenia międzyokresowe151 660 398,521 344 214,10
- długoterminowe224 274,77310 136,89
- krótkoterminowe1 436 123,751 034 077,21
PASYWA RAZEM36 911 309,8437 884 944,77

Warszawa, 22 maja 2017 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WERSJA PORÓWNAWCZA

Lp.TytułNr

noty

1.01-31.12.2016 r.1.01-31.12.2015 r. po przekształceniu
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1620 400 952,1320 218 164,67
IPrzychody z tytułu składek członkowskich i opłat od podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych13 513 020,3313 069 269,39
IIPrzychody netto ze sprzedaży produktów6 846 445,917 180 293,40
IIIZmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)39 396,34(49 255,92)
IVKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,0017 767,80
VPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 089,5590,00
BKoszty działalności operacyjnej21 550 913,2322 389 130,29
IAmortyzacja1 059 924,491 000 397,82
IIZużycie materiałów i energii1 249 233,591 109 713,48
IIIUsługi obce5 440 113,625 668 502,95
IVPodatki i opłaty, w tym:71 064,85102 677,91
- podatek akcyzowy0,000,00
VWynagrodzenia10 339 607,6910 942 864,56
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 209 620,341 445 498,73
- ubezpieczenia emerytalne:796 822,15972 316,78
VIIPozostałe koszty rodzajowe2 135 984,152 083 754,70
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów45 364,5035 720,14
CZysk (strata) ze sprzedaży (A-B)(1 149 961,10)(2 170 965,62)
DPozostałe przychody operacyjne17512 055,42416 441,23
IZysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,0019 512,20
IIDotacje80 862,120,00
IIIInne przychody operacyjne431 193,30396 929,03
EPozostałe koszty operacyjne18330 955,421 068 835,84
IAktualizacja wartości aktywów niefinansowych199 131,95395 571,38
IIInne koszty operacyjne131 823,47673 264,46
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)(968 861,10)(2 823 360,23)
GPrzychody finansowe447 941,39312 505,77
IOdsetki, w tym:19231 084,46312 505,77
- od jednostek powiązanych0,000,00
IIZysk ze zbycia inwestycji33 522,840,00
IIIInne183 334,090,00
HKoszty finansowe615 502,69834 810,39
IOdsetki, w tym:211 183,4429 309,46
- dla jednostek powiązanych0,000,00
IIAktualizacja wartości inwestycji612 873,74620 357,44
IIIInne201 445,51185 143,49
IZysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)(1 136 422,40)(3 345 664,85)
KZysk (strata) brutto (I)(1 136 422,40)(3 345 664,85)
LPodatek dochodowy21, 220,000,00
MZysk (strata) netto (K-L):(1 136 422,40)(3 345 664,85)

Warszawa, 22 maja 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

Lp.Tytuł1.01-31.12.2016 r.1.01-31.12.2015 r. po przekształceniu
I.Fundusz własny na początek okresu (BO)32 205 962,0735 767 626,92
I.a.Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach32 205 962,0735 767 626,92
1Fundusz podstawowy na początek okresu39 334 466,7539 334 466,75
1.1.Zmiany funduszu podstawowego(3 345 664,85)0,00
azmniejszenie z tytułu:(3 345 664,85)0,00
- rozliczenie straty za rok 2015(3 345 664,85)0,00
1.2.Fundusz podstawowy na koniec okresu35 988 801,9039 334 466,75
2Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu259 186,22475 186,22
2.1.Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych(190 000,00)(216 000,00)
azmniejszenie (z tytułu): dofinansowanie Konferencji Auditingu(190 000,00)(216 000,00)
2.2.Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu69 186,22259 186,22
3.1.Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)0,000,00
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości - straty za lata 2009-2014(4 042 026,05)(4 042 026,05)
3.2.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach(4 042 026,05)(4 042 026,05)
azwiększenie0,000,00
azmniejszenie0,000,00
3.3.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (-)(4 042 026,05)(4 042 026,05)
4Wynik netto(1 136 422,40)(3 345 664,85)
astrata netto(1 136 422,40)(3 345 664,85)
IIFundusz własny na koniec okresu (BZ)30 879 539,6732 205 962,07
IIIFundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)30 879 539,6732 205 962,07

Warszawa, 22 maja 2017 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA POŚREDNIA

Lp.TytułNr

noty

1.01-31.12.2016 r.1.01.-31.12.2015 r. po przekształceniu
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto(1 136 422,40)(3 345 664,85)
IIKorekty razem271 169 871,311 698 507,53
1Amortyzacja1 059 924,491 000 397,82
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(229 901,02)(91 726,03)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej391 761,038 888,50
5Zmiana stanu rezerw(410 524,24)160 260,00
6Zmiana stanu zapasów(48 981,14)51 974,34
7Zmiana stanu należności(426 583,70)677 141,68
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów630 461,68(585 367,15)
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych402 962,8858 472,62
10Inne korekty(199 248,67)418 465,75
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)33 448,91(1 647 157,32)
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy8 439 940,676 111 238,23
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych0,0019 512,20
3Z aktywów finansowych, w tym:8 439 940,676 091 726,03
a) w pozostałych jednostkach, w tym:8 439 940,676 091 726,03
- zbycie aktywów finansowych278 198 991,566 000 000,00
- odsetki240 949,1191 726,03
IIWydatki6 267 985,376 470 716,94
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych206 749,16399 616,08
2Na aktywa finansowe, w tym:6 061 236,216 071 100,86
a) w pozostałych jednostkach6 061 236,216 071 100,86
- nabycie aktywów finansowych (zawarcie lokat powyżej 3 m-cy)6 061 236,216 071 100,86
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)2 171 955,30(359 478,71)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWydatki1 183,440,00
1Odsetki1 183,440,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I)(1 183,44)0,00
DPrzepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)2 204 220,77(2 006 636,03)
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych2 204 220,77(2 006 636,03)
FŚrodki pieniężne na początek okresu8 534 003,9510 540 639,98
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:10 738 224,728 534 003,95
- o ograniczonej możliwości dysponowania21 444,1732 512,26

Warszawa, 22 maja 2017 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2016

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.TytułKoszty

zakończonych

prac

rozwojowych

Wartość firmyKoncesje, patenty i licencjeInneZaliczkiRazem
Razemw tym

oprogramowanie

Wartość brutto
1Bilans otwarcia0,000,001 931 527,981 931 527,980,0079 232,452 010 760,43
2Zwiększenia0,000,00173 168,61173 168,610,0054 751,67227 920,28
Zakup0,000,00173 168,61173 168,610,0054 751,67227 920,28
3Zmniejszenia0,000,000,000,000,00123 845,37123 845,37
rozliczenie zaliczek na WNiP/przyjęcie do użytkowania0,000,000,000,000,00123 845,37123 845,37
4Bilans zamknięcia0,000,002 104 696,592 104 696,590,0010 138,752 114 835,34
Umorzenie
5Bilans otwarcia766 300,27766 300,270,000,00766 300,27
6Zwiększenia0,000,00180 783,29180 783,290,000,00180 783,29
amortyzacja planowa0,000,00180 783,29180 783,290,000,00180 783,29
7Zmniejszenia0,000,000,000,000,000,000,00
8Bilans zamknięcia0,000,00947 083,56947 083,560,000,00947 083,56
9Bilans otwarcia0,000,000,000,000,000,000,00
10Bilans zamknięcia0,000,000,000,000,000,000,00
11Wartość netto na początek okresu0,000,001 165 227,711 165 227,710,0079 232,451 244 460,16
12Wartość netto na koniec okresu0,000,001 157 613,031 157 613,030,0010 138,751 167 751,78

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.TytułGrunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)Budynki, lokale i obiekty

inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne i maszynyŚrodki

transportu

Inne środki trwałeRazem
Wartość brutto
1Bilans otwarcia1 363 755,1122 182 763,331 727 448,32134 610,821 513 300,3326 921 877,91
2Zwiększenia0,000,0079 755,610,0022 918,64102 674,25
Zakup79 755,610,0022 918,64102 674,25
3Zmniejszenia0,000,0024 849,800,004 099,0028 948,80
Sprzedaż0,000,00
Likwidacja24 849,804 099,0028 948,80
4Bilans zamknięcia1 363 755,1122 182 763,331 782 354,13134 610,821 532 119,9726 995 603,36
Umorzenie
1Bilans otwarcia405 832,869 225 049,611 337 593,240,001 417 821,1412 386 296,85
2Zwiększenia28 526,88573 419,16169 314,4626 922,1280 958,58879 141,20
amortyzacja planowa28 526,88573 419,16169 314,4626 922,1280 958,58879 141,20
3Zmniejszenia0,000,0024 233,820,004 099,0028 332,82
Sprzedaż0,000,00
likwidacja24 233,820,004 099,0028 332,82
4Bilans zamknięcia434 359,749 798 468,771 482 673,8826 922,121 494 680,7213 237 105,23
Odpisy aktualizujące
5Bilans otwarcia0,000,000,000,000,000,00
6Bilans zamknięcia0,000,000,000,000,000,00
7Wartość netto na początek okresu957 922,2512 957 713,72389 855,08134 610,8295 479,1914 535 581,06
8Wartość netto na koniec okresu929 395,3712 384 294,56299 680,25107 688,7037 439,2513 758 498,13

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów posiada grunty w użytkowaniu wieczystym.

Wartość netto gruntów użytkowanych wieczyście: 706.718,25 zł (wartość gruntów użytkowanych wieczyście w cenie zakupu pomniejszona o odpisy amortyzacyjne).

Środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów użytkuje na podstawie umowy najmu lokal nr III w Warszawie przy ulicy Jana Pawła II 80 (wartość netto tego środka trwałego na dzień bilansowy wynosi 557 349,50 zł). Lokale wynajmują również regionalne oddziały: Bielsko-Biała, Częstochowa, Elbląg, Gorzów Wlkp., Koszalin, Legnica, Radom, Tarnów, Toruń (kwota czynszu brutto zapłaconego przez oddziały KIBR za 2016 r. wynosi 49 883,16 zł).

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów nie posiada innych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nota Nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów nie posiada środków trwałych w budowie.

Nota Nr 4

Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.TytułWartość brutto należności długoterminowych
1Bilans otwarcia52 500,00
2Zwiększenia0,00
3Zmniejszenia840,00
azwrot kaucji - Bielsko Biała840,00
4Bilans zamknięcia51 660,00

Należności długoterminowe dotyczą kaucji z tytułu najmu lokali (umowa najmu lokalu KIBR). Zmniejszenie wartości wpłaconych kaucji wynikało ze zwrotu kaucji dotyczącej lokalu w Bielsku Białej.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Odpisy aktualizacyjne na należności długoterminowe w 2016 r. nie wystąpiły.

Nota Nr 5

Wycena certyfikatów inwestycyjnych na dzień 31.12.2016 r. przedstawiała się następująco:

W 2015 r. SubGO Fund Wierzytelności odmawiało realizacji wykupów certyfikatów inwestycyjnych zlecanych przez KIBR. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła zatem decyzję, aby certyfikaty sprzedać na rynku wtórnym. Na dzień 31.12.2015 r. KIBR posiadała łącznie 1 307 257 certyfikatów inwestycyjnych, z czego pomiędzy dniem bilansowym 31.12.2015r. a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy (13.05.2016 r.) KIBR zbyła 754 437 certyfikatów. Przychody ze zbycia w/w papierów wartościowych wyniosły 1 708 855,20 zł i zostały ujęte w księgach rachunkowych KIBR w 2016 r..

W okresie pomiędzy dniem 13.05.2016 r. a dniem 8.06.2016 r. zbyto 186.238 certyfikatów (serii "P"). Przychody ze zbycia certyfikatów w tym okresie wyniosły 419 035,50 zł.

W czerwcu 2016 r. GO TFI zaprzestało wpisywania nabywców certyfikatów do rejestru certyfikatów, co w praktyce uniemożliwiło realizację dalszej sprzedaży certyfikatów na rynku wtórnym Jednocześnie na dzień 31.12.2016 r. GO TFI dokonało redukcji spośród zgłoszonych żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych GO Fund Wierzytelności w wysokości 96,28%.

W praktyce oznacza to brak możliwości sprzedaży certyfikatów zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. W związku z powyższym Prezes KRBR zdecydował o wykazaniu certyfikatów będących w posiadaniu KIBR na dzień bilansowy w wartości zerowej (dotyczy to również rezerwy na prowizję pośrednika, która uległa przedawnieniu). Na dzień 31.12.2016 r. w posiadaniu KIBR pozostało jeszcze 366 582 certyfikatów inwestycyjnych.

Lp.Nazwa subfunduszuSeria

CI

Liczba CI

na dzień 31.12.2016 r.

1SubGO Fund WierzytelnościJ16 377
2SubGO Fund WierzytelnościP350 205
Razem366 582

Nota Nr 6

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.TytułInne papiery wartościoweInne

krótkoterminowe

aktywa

finansowe

Środki pieniężne w kasie i na rachunkachInne środki pieniężne (lokaty poniżej 3 miesięcy)Razem
1Bilans otwarcia2 702 986,126 071 100,867 391 105,911 142 898,0417 308 090,93
2Zwiększenia0,000,004 593 224,726 145 000,0010 738 224,72
3Zmniejszenia(2 702 986,12)(9 864,65)(7 391 105,91)(1 142 898,04)(11 246 854,72)
asprzedaż(2 090 112,38)0,000,000,00(2 090 112,38)
btrwała utrata wartości(612 873,74)0,000,000,00(612 873,74)
cprzekwalifikowanie0,00(9 864,65)0,00(1 142 898,04)(1 152 762,69)
dInne0,000,00(7 391 105,91)0,00(7 391 105,91)
4Bilans zamknięcia0,006 061 236,214 593 224,726 145 000,0016 799 460,93

Nota Nr 7

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W 2016 r. oraz w 2015 r. KIBR nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nota Nr 8

Należności krótkoterminowe

Lp.TytułStan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2015 r.
wartość bruttoodpisy

aktualizujące

wartość nettowartość bruttoodpisy

aktualizujące

wartość netto
1Należności od jednostek powiązanych0,000,000,000,000,000,00
2Należności od pozostałych jednostek, z tego:5 038 698,53866 097,204 172 601,334 448 146,60702 968,973 745 177,63
az tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:4 713 923,20866 097,203 847 826,004 364 860,32702 968,973 661 891,35
- do 12 miesięcy4 713 923,20866 097,203 847 826,004 364 860,32702 968,973 661 891,35
- powyżej 12 miesięcy0,000,000,000,000,000,00
bz tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń316 305,660,00316 305,6679 023,380,0079 023,38
cInne8 469,670,008 469,674 262,900,004 262,90
ddochodzone na drodze sądowej0,000,000,000,000,000,00
Razem5 038 698,53866 097,204 172 601,334 448 146,60702 968,973 745 177,63

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.TytułOdpisy aktualizujące należności od biegłych rewidentówOdpisy aktualizujące należności od podmiotów uprawnionychOdpisy aktualizujące należności z tytułu kar i kosztów postępowań dyscyplinarnychOdpisy

aktualizujące

pozostałych

należności

Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1Bilans otwarcia597 569,2096 188,107 891,671 320,00702 968,97
2Zwiększenia107 204,440,0075 968,020,00183 172,46
utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych107 204,440,0075 968,020,00183 172,46
3Zmniejszenia0,0010 832,567 891,671 320,0020 044,23
wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)0,0010 832,567 891,671 320,0020 044,23
4Bilans zamknięcia704 773,6485 355,5475 968,020,00866 097,20

Nota Nr 9

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Lp.TytułStan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2015 r.
1rozliczenie kosztów serwisu systemu EWIDENCJA (dofinansowanie z BŚ)16 666,6916 666,69
2długookresowe prenumeraty0,005 310,50
3serwis oprogramowania (ERP/EWIDENCJA)5 953,2429 620,21
Razem22 619,9351 597,40

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.TytułStan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2015 r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów196 388,80193 434,17
1Prenumeraty23 163,4728 878,04
2Licencje58 056,5979 033,56
3Hosting strony www934,10533,97
4Adres IP396,60385,68
5Ubezpieczenia14 527,4317 220,75
6Koszty przyszłych konferencji46 279,6051 348,12
7Koszty serwisu systemu EWI0,0013 333,32
8Składki członkowskie na rzecz IAAER1 687,501 710,80
9Koszty podróży służbowych1 193,15694,23
10certyfikat SSL799,200,00
11Wsparcie oprogramowania LOTUS DOMINO21 686,990,00
12Partnerstwo w programie Forum Odpowiedzialnego Biznesu14 999,940,00
13Pozostałe12 664,23295,70
Razem196 388,80193 434,17

Nota Nr 10

Dane o strukturze własności funduszu podstawowego oraz pozostałe fundusze Fundusz podstawowy

Fundusz podstawowyWartość

nominalna

Data rejestracji
skumulowane wyniki KIBR35 988 801,901992 r.
Razem35 988 801,90

Pozostałe fundusze

TytułStan na dzieńStan na dzieńZmiana
31.12.2016 r.31.12.2015 r.
Fundusz zapasowy0,000,000,00
Pozostałe fundusze rezerwowe69 186,22259 186,22-190 000,00
Razem69 186,22259 186,22-190 000,00

Nota Nr 11

Proponowany podział wyniku finansowego

Wyniki lat poprzednich

TytułWartość
Niepodzielony wynik z lat poprzednich, w tym-4 042 026,05
strata za rok 2014-1 250 438,50
strata za rok 2013-824 166,60
strata za rok 2012-1 509 212,23
strata za rok 2011-992 259,77
strata za rok 2010-368 075,46
zysk za rok 2009902 126,51
Niepodzielony wynik, razem- 4 042 026,05

Wynik za rok obrotowy

TytułWartość
strata za rok 2016-1 136 422,40
wynik niepodzielony-1 136 422,40

Zgodnie z polityką rachunkowości, strata KIBR za rok 2016 obniży fundusz podstawowy KIBR po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za ten rok.

Nota Nr 12

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Lp.TytułDługoterminoweKrótkoterminoweRazem
1Bilans otwarcia75 515,63569 585,68645 101,31
2Utworzenie rezerw (tytuły)68 409,05331 840,13400 249,18
arezerwa na odprawy pracownicze0,000,000,00
brezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe68 409,0529 311,3997 720,44
crezerwa na niewykorzystane urlopy0,00302 528,74302 528,74
3Rozwiązania rezerw (tytuły)75 515,6331 299,42106 815,05
arozwiązanie rezerwy na świadczenia emerytalne75 515,6331 299,42106 815,05
brozwiązanie rezerwy urlopowej0,000,000,00
4Wykorzystanie rezerw0,00538 286,26538 286,26
awykorzystanie rezerwy na odprawy emerytalne0,000,000,00
bwykorzystanie rezerwy na urlopy0,00436 923,76436 923,76
cwykorzystanie rezerw na odprawy pracownicze0,00101 362,50101 362,50
5Bilans zamknięcia68 409,05331 840,13400 249,18
w tym rezerwy (według tytułów):
arezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe68 409,0529 311,3997 720,44
brezerwa na niewykorzystane urlopy0,00302 528,74302 528,74

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.TytułDługoterminoweKrótkoterminoweRazem
1Bilans otwarcia0,00341 106,89341 106,89
2Utworzenie rezerw0,0052 856,0052 856,00
arezerwa na roszczenia pracownicze0,0044 000,0044 000,00
brezerwa na koszty obsługi prawnej0,008 856,008 856,00
crezerwa na koszty prowizji dot. CI0,000,000,00
3Rozwiązania rezerw0,0070 280,0070 280,00
arezerwa na koszty obsługi prawnej sprawy byłego pracownika KIBR0,00780,00780,00
brezerwa na roszczenia pracownicze0,0069 500,0069 500,00
4Wykorzystanie rezerw0,00270 826,88270 826,88
arezerwa na roszczenia pracownicze0,0070 272,5070 272,50
brezerwa na koszty obsługi prawnej0,0017 220,0017 220,00
crezerwa na koszty prowizji dot. CI0,00183 334,38183 334,38
5Bilans zamknięcia0,0052 856,0152 856,01
w tym rezerwy:
arezerwa na roszczenia pracownicze0,0044 000,0044 000,00
brezerwa na koszty obsł. prawnej0,008 856,008 856,00

Nota Nr 13

Wykaz zobowiązań bilansowych

Lp.Zobowiązania bilansoweStan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2015 r.
1Z tytułu dostaw i usług296 633,41270 873,17
2Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń2 208 199,602 080 364,01
3Z tytułu wynagrodzeń432 844,3754 889,00
4Inne zobowiązania370 048,53260 366,96
Razem3 307 725,912 666 493,14

Nota Nr 14

Informacja o instrumentach finansowych

Charakterystyka instrumentów finansowych KIBR na dzień 31.12.2016 r.

Aktywa finansowe, w tym:Stan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2015 r.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (Certyfikaty Inwestycyjne SubGo Fund Wierzytelności)0,002 702 986,12
Pożyczki udzielone i należności własne (lokaty terminowe o terminie zapadalności do 3 miesięcy od dnia bilansowego)6 145 000,001 142 898,04
Pożyczki udzielone i należności własne (lokaty terminowe o terminie zapadalności powyżej 3 miesięcy od dnia bilansowego)6 061 236,216 071 100,86
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych4 593 224,727 391 105,91
Razem16 799 460,9317 308 090,93
Lokaty terminowe posiadane przez KIBR na 31.12.2016 r.
WyszczególnienieKwota lokatyBankTermin

zakończenia

lokat/y

Oprocentowanie
KIBR, w tym:12 206 236,21
KIBR bez RO KIBR, w tym:10 500 704,89
Lokata terminowa3 000 000,00PeKaO S.A.02.07.20171,40%
Lokata terminowa1 500 000,00PeKaO S.A.27.01.20171,50%
Lokata terminowa3 000 644,89Millennium Bank07.07.20171,65%
Lokata terminowa3 000 060,00PKO BP S.A.16.01.20171,35%
Lokaty terminowe RO KIBR, w tym:1 645 000,00
Białystok, Gdańsk, Legnica305 904,52Bank Zachodni WBK08.01-31.03.20170,50%-

3,25%

Bielsko-Biała, Olsztyn, Poznań, Wrocław815 000,00PKO BP S.A.20.01-15.03.20170,65%-

1,25%

Gorzów Wielkopolski20 000,00Gospodarczy Bank Spółdzielczy10.01.20170,90%
Poznań504 095,48Santander Consumer Bank S.A.20-22.02.20171,75%-

2,20%

Razem12 145 704,89
Odsetki skapitalizowane na 31.12.2016 r.60 531,32
Lokaty terminowe wraz z odsetkami12 206 236,21

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym:

Działalność KIBR narażona jest na następujące rodzaje ryzyka wynikające z posiadania instrumentów finansowych:

- ryzyko kredytowe,

- ryzyko rynkowe,

- ryzyko walutowe.

Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z nabytymi dłużnymi instrumentami finansowymi (certyfikaty inwestycyjne SubGO Fund Wierzytelności). Ryzyko kredytowe to ryzyko poniesienia straty finansowej przez KIBR w sytuacji, kiedy emitent instrumentu finansowego nie spełnia obowiązków wynikających z umowy. Z uwagi na brak przesłanek potwierdzających bezpieczeństwo inwestycyjne środków ulokowanych w SubGO obecnie celem zarządzania tym ryzykiem jest odzyskanie zainwestowanych w nie środków pieniężnych co najmniej na poziomie ceny nabycia. W odniesieniu do lokat bankowych oraz środków pieniężnych na rachunkach bankowych celem zarządzania jest uzyskiwanie jak najwyższej możliwej rentowności przy uwzględnieniu planowanych płatności przy jednoczesnym zapewnieniu dywersyfikacji ryzyka kredytowego (wybór co najmniej dwóch renomowanych banków).

Maksymalne narażenie KIBR na ryzyko kredytowe odpowiada wartości bilansowej następujących aktywów finansowych:

Aktywa finansowe, w tym:Stan na

31.12.2016 r.

Stan na

31.12.2015 r.

Aktywa finansowe dostępna do sprzedaży (Certyfikaty Inwestycyjne SubGo Fund Wierzytelności)0,002 702 986,12
Pożyczki udzielone i należności własne (lokaty terminowe o terminie zapadalności do 3 miesięcy od dnia bilansowego)6 145 000,001 142 898,04
Pożyczki udzielone i należności własne (lokaty terminowe o terminie zapadalności powyżej 3 miesięcy od dnia bilansowego)6 061 236,216 071 100,86
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych4 593 224,727 391 105,91
Razem16 799 460,9317 308 090,93

Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowych, stopy procentowe, ceny instrumentów kapitałowych wpływają na wyniki oraz na wartość posiadanych przez KIBR instrumentów finansowych (dotyczy w szczególności certyfikatów inwestycyjnych SubGO Fund Wierzytelności). Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest odzyskanie zainwestowanych w CI środków pieniężnych co najmniej na poziomie ceny nabycia.

Ryzyko walutowe jest nieistotne i występuje głównie w odniesieniu do zobowiązań KIBR z tytułu składek członkowskich do IFAC rozliczanych w USD oraz FEE rozliczanych w EUR.

Na dzień bilansowy portfel instrumentów finansowych ma następującą strukturę:

TytułStan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2015 r.
Aktywa finansowe, w tym:16 799 460,9317 308 090,93
- o stałej stopie procentowej16 799 460,9314 605 104,81
- wyceniane w wartości godziwej SubGO Fund Wierzytelności0,001 566 345,91
- wyceniane w cenie nabycia SubGO Fund Wierzytelności0,001 136 640,21

Nota Nr 15

Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.TytułStan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2015 r.
1.Długoterminowe224 274,77310 136,89
arozliczenia przychodów z tytułu dofinansowania systemu EWIDENCJA (projekt Banku Światowego)224 274,77310 136,89
2.Krótkoterminowe1 436 123,751 034 077,21
aprzedpłaty kandydatów na egzaminy1 256 334,31804 416,25
bprzedpłaty na szkolenia39 185,5665 053,84
cprzychody zarachowane z tytułu kar biegłych rewidentów oraz podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych59 426,9888 745,00
drozliczenia przychodów z tytułu dofinansowania systemu EWIDENCJA (projekt Banku Światowego)80 862,1275 862,12
cInne314,78
Razem1 660 398,521 344 214,10

Zobowiązania warunkowe

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów nie posiadała zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy. Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku KIBR

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów nie posiada na dzień bilansowy zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na swoim majątku.

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota Nr 16

Przychody netto ze sprzedaży netto - struktura rzeczowa

Lp.Tytuł1.01-31.12.2016 r.1.01-31.12.2015 r.
1.Przychody z tytułu składek członkowskich, opłat z tytułu wpisu na listę oraz z tytułu nadzoru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym:13 513 020,3313 069 269,39
a)składki od biegłych rewidentów2 670 523,002 550 476,00
b)opłaty z tytułu nadzoru podmiotów uprawnionych10 738 997,3310 431 793,39
c)opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych103 500,0087 000,00
2.Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:6 846 445,917 180 293,40
a)przychody z tytułu egzaminów kandydatów na biegłych rewidentów2 716 043,003 390 690,00
b)przychody z tytułu szkoleń3 235 064,063 057 760,01
c)przychody ze sprzedaży wydawnictw411 872,50304 165,33
d)przychody z Dorocznej Konferencji Audytingu475 498,87427 678,06
e)pozostałe przychody działalności podstawowej7 967,48
3.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:2 089,5590,00
a)towary2 089,5590,00
Razem20 361 555,7920 249 652,79

Przychody w całości uzyskiwane są wyłącznie na terytorium kraju.

Nota Nr 17

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.Tytuł1.01-31.12.2016 r.1.01-31.12.2015 r.
1Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,0019 512,20
2Dotacje80 862,120,00
3Pozostałe, w tym:431 193,30396 929,03
arozwiązanie rezerw80 475,000,00
bprzychody z wynajmu pomieszczeń89 245,7954 607,12
cprzychody z tyt. nałożonych kar oraz zwrotu kosztów postępowania116 332,68100 851,12
dprzychody z tytułu spisanych sald97 783,84126 570,19
erozliczenie dofinansowania BŚ do: serwera, systemu EWIDENCJA0,0077 528,79
fprzychody z umów sponsoringu0,007 500,00
gprzychody z tytułu nadpłaty VAT7 304,800,00
hotrzymane zwroty wydatków947,750,00
iinne pozostałe przychody39 103,4429 871,81
Razem512 055,42416 441,23

Nota Nr 18

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.Tytuł01.01-31.12.2016 r.1.01-31.12.2015 r.
1Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,000,00
2Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych199 131,95395 571,38
aodpis aktualizujący należności: składki biegłych rewidentów181 717,44297 591,60
bodpis aktualizujący należności: opłata podmiotów z tytułu nadzoru22 908,9196 188,10
codpis aktualizacyjny należności: koszty postępowania dyscyplinarnego/kary(7 891,67)471,68
dodpis aktualizacyjny należności2 397,271 320,00
3Pozostałe, w tym:131 823,47673 264,46
autworzenie rezerw pozostałych0,00139 772,50
bdarowizny48 000,0090 400,70
cspisane składki członkowskie biegłych rewidentów skreślonych z rejestru0,00100 366,00
dspisane należności od podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań0,009 576,11
espisane koszty postępowania sądowego wobec biegłych rewidentów0,007 449,08
fkorekta roczna podatku VAT naliczonego za 2014 r.0,00254 363,62
gkoszty przekazanych wydawnictw na potrzeby wewnętrzne0,0017 767,80
hkoszty serwisu systemu EWIDENCJA (rozliczenie dofinansowania z Banku Światowego)13 333,329 999,99
iinne pozostałe koszty70 490,1543 568,66
Razem330 955,421 068 835,84

Nota Nr 19

Przychody finansowe

Przychody z odsetek za 2016 r.

Lp.Rodzaj aktywówPrzychody z odsetek w danym roku obrotowym
Odsetki naliczone i zrealizowaneOdsetki naliczone lecz niezrealizowane
do 3 miesięcyod 3 do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcy
1Dłużne instrumenty finansowe0,000,000,000,00
2Udzielone pożyczki0,000,000,000,00
3Należności0,000,000,000,00
4Środki pieniężne170 553,1416 281,3244 250,000,00
- w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym0,000,000,000,00
Razem170 553,1416 281,3244 250,000,00

Zysk ze zbycia inwestycji

W roku 2016 KIBR sprzedała część posiadanych inwestycji w formie certyfikatów inwestycyjnych (por. Nota 5,6). Wynik na zrealizowanej transakcji przedstawia tabela poniżej.

Lp.Tytuł1.01-31.12.2016 r.1.01-31.12.2015 r.
1Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych2 127 890,700,00
2Koszty sprzedaży2 094 367,860,00
Zysk na sprzedaży innych papierów wartościowych33 522,840,00

Nota Nr 20

Koszty finansowe

Koszty z tytułu odsetek za 2016 r.

Lp.Rodzaj zobowiązaniaKoszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym
Odsetki naliczone i zapłaconeOdsetki naliczone lecz niezapłacone
do 3 miesięcyod 3 do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcy
1Odsetki, w tym:1 183,440,000,000,00
aodsetki karne360,510,000,000,00
bodsetki budżetowe789,000,000,000,00
cpozostałe odsetki33,930,000,000,00
Razem1 183,440,000,000,00

Aktualizacja wartości inwestycji

Lp.Tytuł1.01-31.12.2016 r.1.01-31.12.2015 r.
1Wycena certyfikatów inwestycyjnych, w tym:612 873,74620 357,44
aaktualizacja wyceny instrumentów finansowych (certyfikatów inwestycyjnych)751 127,55910 123,23
baktualizacja prowizji Towarzystwa GO TFI od wartości umorzonych CI0,00(112 668,56)
crozwiązanie rezerwy na koszty pośrednictwa(138 253,81)(177 097,23)
Razem612 873,74620 357,44

Pozostałe koszty finansowe

Lp.Tytuł1.01-31.12.2016 r.1.01-31.12.2015 r.
1Inne koszty finansowe, w tym:1 445,51185 143,49
anadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi1 335,711 809,10
bprowizje dotyczące certyfikatów inwestycyjnych0,00183 334,39
cpozostałe109,800,00
Razem1 445,51185 143,49

Nota Nr 21

Podatek dochodowy

Lp.TytułWartość
IWynik brutto(1 136 422,40)
IIKoszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodu5 387 830,00
składka FEE,IFAC,XBRL,IAAER,FIDEF822 205,91
koszty reprezentacji40 077,13
odpis na PFRON37 096,00
pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (nkup)43 041,01
amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów28 526,88
amortyzacja samochodu Mazda (od różnicy powyżej 20 tys. EUR)9 799,68
amortyzacja systemu EWIDENCJA w części dofinansowanej z BŚ67 528,80
refundowane z BŚ koszty serwisu systemu EWI13 333,32
koszty organizacji DKA sfinansowane funduszu naukowo-oświatowego KIBR190 000,00
spisane należności z tyt. składki członkowskiej74 513,00
spisane należności z tyt. opłaty z tyt. nadzoru33 741,47
darowizny47 000,00
koszty postępowań sądowych1 377,00
spisane należności RO2 764,44
odsetki budżetowe1 149,51
wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu wierzytelności na 31.12.20161 021 752,47
niewypłacone wynagrodzenia w okresie rozliczeniowym, wypłacone w następnym okresie415 401,08
ZUS od niewypłaconych wynagrodzeń w bieżącym okresie rozliczeniowym15 047,70
koszty delegacji zarachowane do bieżącego okresu roku 2016, wypłacone w 201711 740,85
koszty rezerwy na odprawy pracownicze (pracownicy zwolnieni)44 000,00
koszty zwiększenia rezerwy na świadczenia pracownicze97 720,44
koszty rezerwy na obsługę prawną8 856,00
korekty odpisów aktualizujących88 480,21
Koszty dotyczące przychodów zwolnionych2 272 677,10
3Koszty roku 2015 uznawane za koszty uzyskania przychodu w roku 2016 (-)(667 468,75)
ZUS od wynagrodzeń za XII 2015 r. zapłacony w 2016 r.(4 447,25)
koszty delegacji zarachowane w 2015 r. wypłacone w 2016 r.(11 655,69)
koszty wynagrodzeń zarachowanych za 2015 r. wypłacone w 2016 r.(54 889,00)
koszty wypłaconych odpraw pracowniczych z rozwiązanych umów (rezerwa kosztowa 2015-nkup)(101 362,00)
kwota wykorzystanych rezerw pracowniczych(176 605,41)
kwota wykorzystanej rezerwy z tytułu wykorzystanych urlopów w roku 2016(134 395,01)
wykorzystana rezerwa dot. wyceny certyfikatów inwestycyjnych(183 334,39)
inne(780,00)
4Przychody niebędące przychodami podatkowymi (-)(20 814 661,90)
naliczone memoriałowo przychody z tytułu składek członkowskich biegłych rewidentów niebędące przychodami podatkowymi(2 670 523,00)
deklaracje od podmiotów niebędące przychodami podatkowymi(10 738 997,33)
naliczenie opłat z tytułu wpisu podmiotów na listę podmiotów uprawnionych do(103 500,00)
badania sprawozdań finansowych
naliczenie opłaty za egzaminy(2 716 043,00)
dofinansowanie DKA z funduszu oświatowo-naukowego(190 000,00)
rozliczenie dofinansowania BŚ do systemu EWIDENCJA (przychód = amortyzacja + serwis)(80 862,12)
naliczenie przychodów z tyt. zwrotu kosztów post. dyscyplinarnego (KRD)(24 460,68)
spisane nadpłaty z tytułu składek członkowskich i opłat niebędące kup(44 651,58)
roczna korekta VAT(7 304,80)
naliczone memoriałowo na 31.12.2016 r. do real. w 2017 r. odsetki od lokat(60 531,32)
opłata z tytułu nadzoru za 2015 r. wpłacona do budżetu państwa w 2016 r.(1 762 448,00)
Przychody niepodlegające opodatkowaniu - składki członkowskie biegłych rewidentów(2 415 340,07)
5Przychody podatkowe18 464 179,66
Uzyskane od podmiotów w 2016 r. opłaty z tytułu nadzoru12 608 684,37
Uzyskane w 2016 r. składki członkowskie biegłych rewidentów2 415 340,07
Wpłaty za egzaminy w roku 20163 167 961,06
Wpłaty od obwinionych w roku 2016/koszty postęp. dyscyplinarnego (KRD)70 055,73
Uzyskane od podmiotów opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych103 500,00
Naliczone memoriałowo odsetki od lokat na 31.12.2015 r. uzyskane w 2016 r.89 835,87
Otrzymane kary od podmiotów zapłacone (zasądzone-nie naliczone)8 802,56
6Dochód do opodatkowania1 233 456
7Rozliczenie straty z lat ubiegłych
strata 2011(567 217,00)
strata 2012(52 736,00)
strata 2013(613 503,00)
7Podstawa opodatkowania0
8aZmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego - wartość brutto(24 049)
8bZmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego - odpis aktualizujący36 707
8cZmiana stanu rezerwy na podatku odroczony(60 756)
9Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS0

Nota Nr 22.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.Tytuł ujemnych różnic przejściowychKwota różnicy przejściowejAktywa z tytułu podatku odroczonego na

31.12.2016r.

Kwota różnicy przejściowejAktywa z tytułu podatku odroczonego na

31.12.2015r.

Stan na 31.12.2016r.Stawka

podatku

Udział w kosztachStan na 31.12.2015r.Stawka

podatku

Udział w kosztach
1Odniesionych na wynik finansowy6 831 908,061 278 740,796 974 336,021 302 790,00
aRMP przedpłaty kandydatów1 256 334,3119%1,0000238 703,52804 416,2519%1,0000152 839,00
bRMP przedpłaty - szkolenia21 874,9819%1,00004 156,26153 798,8419%1,000029 222,00
cRozliczenia z KNA za rok 2016/2015 (opłata)1 861 667,0019%1,0000353 716,731 762 448,0019%1,0000334 865,00
dOdpisy aktualizujące wartość należności - nadzór85 355,5419%0,896314 535,790,0019%0,88910,00
fKoszty rez. na świadczenia emerytalne97 720,4419%0,896316 641,50106 815,0519%0,889118 044,00
gKoszty rez. na niewykorzystane urlopy302 528,7419%0,896351 519,74436 923,7619%0,889173 809,00
hKoszty rez. na odprawy pracownicze52 856,0019%0,89639 001,22101 362,5019%0,889117 123,00
iKoszty rezerwy z tyt. CI (p. Cyganek)0,0019%0,89630,00325 843,6819%0,889155 044,00
jKoszty rezerwy obsługi prawnej spraw sądowych0,0019%0,89630,0018 000,0019%0,88913 041,00
kKoszty niewypłaconych wynagrodzeń (um. c.-p.)415 401,0819%0,896370 741,5654 889,0019%0,88919 272,00
lZus od niewypłaconych wynagrodzeń z um. c.-p.15 047,7019%0,89632 562,584 447,2519%0,8891751,00
mKoszty zarachowane niewypłaconych delegacji11 740,7019%0,89631 999,4111 655,6919%0,88911 969,00
nOdpis aktualizujący CI751 127,5719%1,0000142 714,240,0019%1,00000,00
oStrata podatkowa za lata: 2012,2013,2015 do odliczenia1 960 254,0019%1,0000372 448,263 193 736,0019%1,0000606 810,00
2Odniesionych na fundusz własny0,000,000,000,00
Razem6 831 908,06X1 278 740,796 974 336,02X1 302 790,00
Odpis aktualizujący wartość aktywów689 644,41652 938,00
Wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego wykazanych w bilansie589 096,38649 852,00

* aktywa na odroczony podatek dochodowy w w/w zakresie naliczono z zastosowaniem wskaźnika przeliczeniowego 0,8963 wynikającego z udziału przychodów nie podlegających opodatkowaniu (składki biegłych rewidentów) w przychodach ogółem KIBR. Przedmiotowy wskaźnik znajduje zastosowanie przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do kosztów działalności samorządowej. W 2015 r. wskaźnik wynosił 0,8891.

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.TytułWartość bruttoOdpis

aktualizujący

1Bilans otwarcia1 302 790,00652 938,00
2Zwiększenia1 278 740,79689 644,41
aw korespondencji z wynikiem finansowym1 278 740,29689 644,41
- utworzenie aktywów1 278 740,290,00
- utworzenie odpisu aktualizującego0,00689 644,41
bw korespondencji z funduszem0,000,00
3Zmniejszenia1 302 790,00652 938,00
aw korespondencji z wynikiem finansowym0,00652 938,00
- rozwiązanie aktywów1 302 790,000,00
- rozwiązania odpisu aktualizującego0,00652 938,00
bw korespondencji z funduszem0,000,00
4Bilans zamknięcia1 278 740,79689 644,41

Uzasadnienie przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartości aktywów z tytułu podatku odroczonego oraz jego wysokości

Stosując się do zasady ostrożnej wyceny, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów utworzyła na dzień 31.12.2016 r. odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego do wysokości rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wartość odpisu w kwocie 689 644,41 zł.

Okresy rozliczania strat podatkowych

TytułKwota do odliczeniaMożliwy okres rozliczenia stratyMaksymalny rok rozliczenia straty podatkowej
astrata podatkowa za rok 2012(52 736,00)2013-20172017
bstrata podatkowa za rok 2013(691 918,00)2014-20182018
cstrata podatkowa za rok 2015(1 215 600,00)2016-20212020
Razem(1 960 254,00)

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.Tytuł dodatnich różnic przejściowychKwota różnicy przejściowejRezerwa z tytułu podatku odroczonego na

31.12.2016r.

Kwota różnicy przejściowejRezerwa z tytułu podatku odroczonego na

31.12.2015r.

Stan na 31.12.2016r.Stawka

podatku

Stan na 31.12.2015r.Stawka

podatku

1Odniesionych na wynik finansowy3 100 507,25589 096,383 420 275,88649 852,42
anależności od podmiotów z opłaty z nadzoru3 039 975,9319%577 595,432 917 305,8019%554 288,10
bnaliczone odsetki od lokat60 531,3219%11 500,9589 835,8719%17 068,82
cwycena certyfikatów inwestycyjnych0,0019%0,00413 134,2119%78 495,50
2Odniesionych na fundusz własny0,000,000,000,00
Razem3 100 507,25589 096,383 420 275,88649 852,42

Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.TytułWartość brutto
1Bilans otwarcia649 852
2Zwiększenia589 096
aw korespondencji z wynikiem finansowym589 096
- utworzenie rezerwy589 096
bw korespondencji z funduszem0,00
3Zmniejszenia649 852
aw korespondencji z wynikiem finansowym649 852
- rozwiązanie rezerwy649 852
- korekta z tytułu zmiany stawki
bw korespondencji z funduszem0,00
4Bilans zamknięcia589 096

Nota Nr 23

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie wystąpiły.

Nota Nr 24

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Nie dotyczy.

Nota Nr 25

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska):

Lp.TytułPoniesione w roku 2016Planowane do poniesienia
1Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe330 594,53441 750,00
Aw tym na ochronę środowiska0,000,00

Nota Nr 26

Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych

Na dzień bilansowych Krajowa Izba Biegłych Rewidentów nie posiada zobowiązań w walutach obcych.

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Nota Nr 27

Lp.Tytuł1.01-31.12.2016 r.1.01-31.12.2015 r.
Środki pieniężne10 738 224,728 534 003,95
1Środki pieniężne w banku3 757 441,047 355 055,44
2Środki pieniężne w kasie61 912,8836 050,47
3Lokaty bankowe6 878 547,080,00
4Inne środki pieniężne40 323,721 142 898,04
Ekwiwalenty środków pieniężnych0,000,00
Razem10 738 224,728 534 003,95

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych:

Lp.Tytuł1.01-31.12.2016 r.1.01-31.12.2015 r.
1Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:(229 901,02)(91 726,03)
- odsetki otrzymane od lokat bankowych(229 901,02)(91 726,03)
2Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:391 761,038 888,50
- zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych0,00(19 512,20)
- darowizna rzeczowych aktywów trwałych0,0028 400,70
- zysk (strata) ze zbycia inwestycji krótkoterminowych(33 522,84)0,00
- aktualizacja wartości inwestycji finansowych612 873,740,00
- rozwiązanie rezerwy z tyt. pośrednictwa w zakresie certyfikatów inwestycyjnych(187 589,87)0,00
3Zmiana stanu rezerw(410 524,24)160 260,00
- zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu(593 858,63)160 260,00
- zmiana stanu rezerwy z tytułu pośrednictwa w zakresie certyfikatów183 334,390,00
4Wpływy z aktywów finansowych (zbycie aktywów finansowych) dotyczy:8 198 991,566 000 000,00
- wpływy z rozwiązania lokat powyżej 3 miesięcy6 071 100,866 000 000,00
- wpływy ze sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych2 127 890,700,00
5Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych402 962,8858 472,61
- bilansowa zmiana rozliczeń międzyokresowych402 962,88(9 056,18)
- korekta o przychody dotyczące wartości otrzymanej darowizny rzeczowych aktywów trwałych (BŚ)0,0067 528,79
6Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:(199 248,67)418 465,75
- dofinansowanie DKA z funduszu naukowo-oświatowego(190 000,00)(216 000,00)
- wycena certyfikatów inwestycyjnych na dzień bilansowy0,00620 357,44
- korekta zobowiązań inwestycyjnych bieżącego okresu0,009 937,07
- inne korekty(9 248,67)4 171,24

OBJAŚNIENIE POZOSTAŁYCH ZAGADNIEŃ

Nota Nr 28

Informacje o kosztach wynagrodzeń oraz przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

a) Koszty wynagrodzeń przypadające na KIBR oraz regionalne oddziały KIBR:

Wyszczególnienie1.01-31.12.2016 r.1.01- 31.12.2015 r.
Łączne koszty wynagrodzeń, w tym:10 339 607,6810 942 864,56
wynagrodzenia osobowe5 232 758,606 987 124,44
wynagrodzenia bezosobowe5 106 849,083 955 740,12
wynagrodzenia osobowe, w tym:5 232 758,606 987 124,44
pracownicy Biura KIBR4 181 191,245 922 729,43
pracownicy RO KIBR1 051 567,361 064 395,01
wynagrodzenia bezosobowe, w tym5 106 849,083 955 740,12
związane z prowadzonymi kontrolami jakości (wizytacjami)1 174 389,00747 703,00
związane z obsługą egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów w KIBR1 152 999,211 318 028,62
członkowie organów KIBR oraz Komisji Egzaminacyjnej1 177 340,00728 424,00
członkowie komisji KRBR205 930,00116 760,00
członkowie organów RO KIBR140 774,00152 411,80
związane ze szkoleniami prowadzonymi przez RO KIBR795 153,20588 654,58
pozostałe (m.in. tłumaczenia, recenzje mat. do ODZ, opracowanie podręcznika MSB, kursy ODZ/CEK, wyjazdy FEE, przygotowanie procedur KKN, szkolenie obrońców z urzędu, sprzątanie, etc.)460 263,67303 758,12

Spadek kosztów wynagrodzeń osobowych wynika z przeprowadzonych przez kierownika jednostki działań restrukturyzacyjnych.

Wzrost kosztów wynagrodzeń związanych z prowadzonymi kontrolami jakości wynikał ze zwiększonej liczby wizytacji przeprowadzonych w 2016 r. (ok. 250) w stosunku do 2015 r. (ok. 130), co stanowi ich zwiększenie o ok. 92%.

Spadek kosztów wynagrodzeń związanych z obsługą egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów wynika ze zmniejszonej liczby podejść do egzaminów kandydatów na biegłych rewidentów (z ok. 8,5 tys. w 2015 r. do ok. 6,1 tys. w 2016 r., co stanowi spadek o ok. 28%).

Wzrost kosztów wynagrodzeń członków organów KIBR wynika ze zmiany podstawy (ze średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2011 r. na to wynagrodzenie za 2014 r.) do naliczania wynagrodzeń za prace związane z działalnością organów KIBR oraz komisji KRBR, jak również zmiany stawek części tych wynagrodzeń, w tym dotyczących Prezesa KRBR.

Wzrost kosztów wynagrodzeń członków komisji KRBR wynika ze zwiększonej liczby posiedzeń części komisji w 2016 r. w stosunku do roku poprzedniego.

Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe oraz koszty wynagrodzeń osobowych:

Lp.WyszczególnieniePrzeciętna

liczba

zatrudnionych (etaty) na dzień 31.12.2016 r.

Przeciętna

liczba

zatrudnionych (etaty) na dzień 31.12.2015 r.

Koszty wynagrodzeń osobowych na dzień 31.12.2016 r.Koszty wynagrodzeń osobowych na dzień 31.12.2015 r.
Pracownicy Biura KIBR, w tym:45,8053,014 181 191,245 922 729,43
1.Kierownictwo1,422,00277 065,90584 567,60
2.Dział Postępowania Kwalifikacyjnego5,005,25385 072,43504 368,77
3.Dział Finansowo-Księgowy6,587,00571 036,93802 937,54
4.Dział Administracyjny5,717,75259 412,19535 729,08
5.Dział Szkoleniowo-Wydawniczy3,253,42178 115,12290 646,55
6.Dział Samorządowy12,1712,59847 208,621 002 038,89
7.Dział Informatyczny2,002,00177 847,56223 600,00
8.Dział Wsparcia ds. Audytu0,170,0021 021,780,00
9.Dział Prawny2,253,00182 101,94371 020,09
10.Kontrolerzy6,259,751 177633,481 570 120,91
11.Pracownicy na samodzielnych stanowiskach1,000,25104 675,2937 700,00
Regionalne Oddziały KIBR21,0021,001 051 567,361 064 395,01
Pracownicy ogółem66,8074,015 232 758,606 987 124,44

Nota Nr 29

Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Nie dotyczy.

Nota Nr 30

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie dotyczy.

Nota Nr 31

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym

Nie wystąpiły.

Nota Nr 32

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym

W roku 2016 nie nastąpiła zmiana zasad rachunkowości - za wyjątkiem zasady, zgodnie z którą począwszy od wyniku finansowego za 2015 r. jest on już rozliczany z funduszem podstawowym Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (wcześniej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy nadwyżka była zaliczana do przychodów kolejnego roku obrotowego, a niedobór do kosztów kolejnego roku obrotowego). Jest to efektem przyjęcia przez VIII Krajowy

Zjazd Biegłych Rewidentów uchwały Nr 44 z dnia 26 czerwca 2015 r. zmienionych Podstawowych zasad gospodarki finansowej krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Wycena aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów oparta jest o regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.).".

Mając na względzie powyższą zmianę, we wprowadzeniu do niniejszego sprawozdania finansowego, w nocie 2.18 zaprezentowano informacje na temat rodzaju zmian, przyczyn ich wprowadzenia oraz przedstawienia ich liczbowego wpływu odpowiednio na wynik finansowy lub fundusz własny, jak i retrospektywnego przekształcenia danych porównawczych.

Nota Nr 33

Porównywalność danych

W związku ze zmianą polityki rachunkowości w zakresie rozliczania wyniku finansowego, dokonano przekształcenia danych porównawczych w celu zapewnienia ich porównywalności, co zostało szerzej opisane w nocie 2.18 we wprowadzeniu do niniejszego sprawozdania finansowego.

Nota Nr 34

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

Nie dotyczy.

Nota Nr 35

Charakter i cel gospodarczy nieodzwierciedlonych w bilansie umów, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki np. (jednostki celowościowe, leasing operacyjny, outsourcing):

Nie dotyczy.

Nota Nr 36

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:

Lp.Rodzaj usługWysokość

wynagrodzenia

1Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego11 000,00
2Inne usługi poświadczające0,00
3Usługi doradztwa podatkowego0,00
4Pozostałe usługi0,00
Razem11 000,00

Warszawa, 22 maja 2017 r.