Akty korporacyjne

Sędz.2018.12.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w przedmiocie skutków podjęcia przez organ samorządu sędziowskiego uchwały o odmowie zaopiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie

W związku z pismem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 23 listopada 2018 r. (znak: Kd.100.265.2018) dotyczącym uchwały nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Apelacji Gdańskiej z 22 listopada 2018 r. w sprawie "czasowej odmowy opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej", Krajowa Rada Sądownictwa przyjmuje następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 57ah § 5 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, ze zm.; dalej: p.u.s.p.) w toku postępowania nominacyjnego właściwy prezes sądu ma obowiązek przedstawienia kandydatów do zaopiniowania przez kompetentny organ samorządu sędziowskiego, umożliwiając środowisku sędziowskiemu wzięcie udziału w tym postępowaniu. Prezes sądu nie ma jednak możliwości wymuszenia na organie samorządu sędziowskiego realizacji jego ustawowych kompetencji.

W związku z powyższym, należy uznać, że uchwała organu samorządu sędziowskiego o odmowie zaopiniowania kandydatów w sposób przewidziany przez art. 58 § 2 p.u.s.p. lub niepodjęcie uchwały w tym zakresie, stanowi wystarczającą podstawę do przekazania dokumentacji postępowania nominacyjnego Krajowej Radzie Sądownictwa w trybie art. 58 § 4 p.u.s.p. Z uwagi na brzmienie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.), Rada ma możliwość rozpoznania sprawy pomimo braku odpowiedniej oceny kandydatów dokonanej przez organ samorządu sędziowskiego.

Przeciwny wniosek mógłby prowadzić do paraliżu procedury powoływania sędziów ze szkodą dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, którego celem jest optymalna realizacja konstytucyjnego prawa do sądu.