Składka na potrzeby samorządu notarialnego.

Akty korporacyjne

Notar.2000.12.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA Nr 33/2000
Krajowej Rady Notarialnej
z dnia 15 grudnia 2000 roku
w sprawie składki na potrzeby samorządu notarialnego

Na podstawie art. 40 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. nr 22, poz. 91) Krajowa Rada Notarialna uchwala, co następuje:
§  1.
Ustala się wysokość składki miesięcznej na potrzeby samorządu notarialnego w kwocie stanowiącej 4% (cztery procent) pobranego wynagrodzenia za dokonane czynności notarialne, nie mniej niż 500 złotych.
§  2.
Notariusze wpłacają składkę na rachunek właściwej Rady Izby Notarialnej za każdy miesiąc, w terminie do dnia 10-go następnego miesiąca.
§  3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku.