Akt korporacyjny

Lekarz.2018.10.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 90/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2018 r.
w sprawie skierowania przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na posiedzenie Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME)

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 poz. 168) w związku z uchwałą Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Kieruje się kol. Romualda Krajewskiego oraz kol. Macieja Hamankiewicza na posiedzenie Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME), które odbędzie się w Genewie w dniach 9 - 10 listopada 2018 r.
2.  Koszty udziału przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej w spotkaniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną pokryte ze środków Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.