Skierowanie przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkanie grupy roboczej Rady Europejskich Lekarzy Dentystów ds. kontroli zakażeń i gospodarowania odpadami.

Akty korporacyjne

Lekarz.2017.2.24

Akt nieoceniany
Wersja od: 24 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr 61/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie skierowania przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkanie grupy roboczej Rady Europejskich Lekarzy Dentystów ds. kontroli zakażeń i gospodarowania odpadami

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
Kieruje się kol. Annę Śpiałek, członka Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, na spotkanie grupy roboczej Rady Europejskich Lekarzy Dentystów ds. kontroli zakażeń i gospodarowania odpadami (CED WG Infection Control and Waste Management), które odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. w Brukseli.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.