Podat.2018.10.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 574/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie sfinansowania nagrywania konferencji "ECONOMY, TAX & CRIME 2018" organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 oraz § 6 ust. 1 pkt 9 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz w zw. z § 2 ust. 2 lit c) uchwały nr 37/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych, zgodnie z rekomendacją Komisji Informatyzacji KRDP, postanawia o sfinansowaniu nagrywania Konferencji "ECONOMY, TAX & CRIME 2018" organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP w dniach 23-24 listopada 2018 r. w Toruniu, do kwoty 2 500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset) zł brutto.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Informatyzacji KRDP na 2018 rok z poz. Wa13.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.