Akty korporacyjne

Sędz.2012.2.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 lutego 2012 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo Bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią przedstawionego projektu, nie zgłasza uwag i opiniuje go pozytywnie.