Sędz.2017.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z 8 czerwca 2017 r.
w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze (druk senacki nr 465)

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze zgłasza poniższe uwagi.

Projektodawca, zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem projektu, zamierza znieść możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową już z datą wejścia w życie ustawy zmieniającej i słusznie zwraca uwagę na możliwość wywołania w takiej sytuacji straty finansowej dla członków spółdzielni pracy, którzy rozpoczęli i zakończyli przekształcenie - stosownie do wymogów ustawy przeprowadzili wymagające szeregu czynności postępowania wewnątrzwspólnotowe. Rada zwraca uwagę, że uzasadnienie projektu nie zawiera jednak żadnej analizy tego, zasygnalizowanego jedynie, problemu. Art. 2 ustawy zmieniającej nie zawiera stosownych postanowień minimalizujących negatywne skutki wprowadzanych zmian. W ocenie Rady, przepis ten powinien przewidywać umożliwienie kontynuacji procesu przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową w wypadku gdy zostało rozpoczęte postępowanie przed sądem rejestrowym. Przyjęcie takich zasad intertemporalnych byłoby zgodne z zasadą ochrony interesów w toku.