Sędz.2018.12.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druk senacki nr 1034)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 grudnia 2018 r. (znak BPS.DKS.KU.0401.43.2018), nie zgłasza uwag do projektu, gdyż nie dotyczy on sądów, sądownictwa, sędziów ani asesorów sądowych.