Akty korporacyjne

Lekarz.2020.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2020 r.

STANOWISKO Nr 35/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przekazanym przy piśmie Pana Dariusza Salamończyka - Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 20 marca 2020 r., znak: SPS-WP-173-58/20, pozytywnie ocenia przedmiotowy projekt.

Projekt ustawy realizuje jeden z bardzo ważnych postulatów środowiska lekarskiego artykułowany podczas prac legislacyjnych nad tzw. specustawą dotyczący zapewnienia praktykom lekarskim możliwości nabywania wyrobów medycznych bezpośrednio z hurtowni farmaceutycznych w sytuacji, gdy Minister Zdrowia ograniczy krąg podmiotów mogących skorzystać z takiej formy zaopatrzenia w te produkty.

Dynamiczny rozwój epidemii w ostatnich dniach sprawia jednak, że rozwiązania zawarte w projekcie ustawy przyjętym przez Senat RP w dniu 13 marca br. są niewystarczające w zakresie wsparcia systemu ochrony zdrowia w walce z epidemią poprzez m.in. doprecyzowanie kwestii związanych z zapewnieniem lekarzom niezbędnych warunków pracy w ramach walki z epidemią, modyfikacją terminów egzaminów lekarskich, uznawaniem ich pod określonymi warunkami za zaliczone.