Akt korporacyjny

Sędz.2017.7.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 lipca 2017 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych, przekazanym pismem Ministra Sprawiedliwości z 26 czerwca 2017 r. (znak: DL-VI-4602-1/17), nie zgłasza uwag do jego treści.