Akty korporacyjne

Sędz.2019.4.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 2 kwietnia 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw - przesłanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 2019 r. (znak: nr DLPC - III - 4391 - 2/18), nie zgłasza uwag, co do jego treści.