Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.4.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 kwietnia 2022 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD 339), przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 25 lutego 2022 r. (znak: DLPK-IV.464.2.2021), nie zgłasza - w zakresie swoich kompetencji - uwag do jego treści.