Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Akty korporacyjne

Sędz.2018.5.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 11 maja 2018 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 23 kwietnia 2018 r. (znak GMS-WP-173-126/18), zgłasza uwagę odnośnie przyjętej przez projektodawcę techniki legislacyjnej.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, uzależnienie stosowania szeregu przepisów ustawy od wykonania czynności faktycznej w postaci określenia przez właściwego ministra terminu wdrożenia rozwiązań technicznych, w komunikacie ogłoszonym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, przeczy zasadom prawidłowej legislacji, a przede wszystkim zasadom określoności przepisów prawa i hierarchiczności systemu prawa.

Rada zauważa, że zasadnym jest wdrażanie mechanizmów pozwalających na dostosowanie sposobu wykonania ustawy w zależności od zmieniających się okoliczności technicznych, w tym takich jak opóźnienie w uruchomieniu systemów informatycznych, czy przerwy w ich funkcjonowaniu. Jednakże tego rodzaju kwestie powinny zostać uregulowane w rozporządzeniu wydanym na podstawie szczegółowej delegacji zamieszczonej w ustawie. Celowe wydaje się również określenie na poziomie ustawowym daty granicznej do wydania tego aktu wykonawczego. Uzależnianie mocy obowiązującej przepisów ustawy od terminu wskazanego w komunikacie ministra, a więc od aktu niemieszczącego się w hierarchii źródeł prawa, wychodzi zatem poza ramy ustrojowe określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.