Akty korporacyjne

Sędz.2019.4.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 2 kwietnia 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 19 marca 2019 r. (znak GMS-WP-173-64/19), zgłasza następującą uwagę.
W uzasadnieniu opiniowanego projektu nie podano żadnych informacji szczegółowych odnośnie do zmiany zakresu spraw, w których sądy powszechne będą wydawać orzeczenia, czy wpłynie to na poziom obciążenia sądów oraz czy będzie to wiązało się z koniecznością zmian w etatyzacji poszczególnych wydziałów sądów wypełniających zadania określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 ze zm.). W ocenie skutków regulacji wskazano jedynie, że nastąpi "zwiększenie ilości wystąpień do sądu powszechnego w sprawach cywilnoprawnych w sytuacjach konieczności ustalenia ceny nieruchomości odpowiadającej jej wartości rynkowej w przypadkach skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu lub prawa nabycia nieruchomości rolnej albo akcji i udziałów, przy jednoczesnym wyeliminowaniu spraw związanych z wyrażeniem zgody na zbycie nieruchomości przed upływem wymaganego okresu od jej nabycia".

Krajowa Rada Sądownictwa podnosi, że tego rodzaju stwierdzenie nie jest wystarczające do uzasadnienia zmiany kognicji sądów powszechnych. Do oceny poprawności wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych konieczne jest przytoczenie aktualnych danych statystycznych odnośnie wpływu spraw do sądów powszechnych kierowanych na podstawie nowelizowanej ustawy oraz wskazanie zakładanych skutków nowelizacji w ujęciu liczbowym, w szczególności skutków finansowych.