Akty korporacyjne

Sędz.2019.5.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 24 maja 2019 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw - przesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 5 kwietnia 2019 r. (znak: nr GMS - WP - 173 - 84/19) nie zgłasza uwag, co do jego treści w zakresie swoich kompetencji.