Akty korporacyjne

Sędz.2019.4.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 2 kwietnia 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 22 marca 2019 r. (znak GMS-WP-173-67/19), nie zgłasza uwag do projektu w ramach swoich kompetencji.