Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.9.1

Akt nieoceniany
Wersja od: 1 września 2022 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 1 września 2022 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UC126), przekazanego przy piśmie Podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 1 sierpnia 2022 r. (znak: DSRiN-V.415.1.2022), opiniuje go pozytywnie i nie zgłasza uwag.