Akt korporacyjny

Sędz.2018.10.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 października 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 października 2018 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 20 września 2018 r. (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD 429), nie zgłasza do niego uwag.