Sędz.2018.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 lipca 2018 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 3 lipca 2018 r. (znak: GMS-WP-173-195/18), nie zgłasza uwag do jego treści.

Rada zauważa, że rozwiązania przyjęte w projekcie niewątpliwie mają na celu również ograniczenie tzw. szarej strefy w obszarze mikroprzedsiębiorczości. W konsekwencji przedstawione rozwiązania legislacyjne mogą oddziaływać pozytywnie na liczbę spraw dotyczących przypadków bezumownego zatrudnienia i należnych z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i mogą spowodować zmniejszenie poziomu wpływu tego rodzaju spraw do sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.