Akty korporacyjne

Sędz.2018.6.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (UD74)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 28 maja 2018 r. nr DL-IV-408-2/17/9 zwraca uwagę na niewystarczające unormowanie w nim kwestii właściwości sądów. Zgodnie z brzmieniem artykułu 43 projektowanej ustawy w zakresie nie uregulowanym tą ustawą stosuje się bowiem odpowiednio przepisy ustawy - Kodeks postępowania karnego, z wyłączeniem art. 175-176 i art. 374 § 1a tego Kodeksu. Takie unormowanie nie jest zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wystarczające i prowadzić będzie do szeregu sporów kompetencyjnych, sporów o właściwość między poszczególnymi sądami rejonowymi oraz sądami okręgowymi, gdy właściwość sądów nie została ustalona jednoznacznymi kryteriami. Celem uniknięcia takich sytuacji właściwe byłoby bezsporne określenie właściwości sądów bezpośrednio w przepisach projektowanej ustawy, bądź przez wskazanie wprost, które sądy są właściwe do rozpoznawania spraw objętych jej materią, bądź przez odesłanie do konkretnych przepisów ustawy - Kodeks postępowania karnego. Wskazać jednocześnie należy, że brak takich rozwiązań w przedstawionym Radzie projekcie uniemożliwia ocenę zarówno ogółu skali wpływu spraw z tego zakresu do sądów, jak i stwierdzenie, które sądy w ramach tego wpływu będą najbardziej obciążone. W pozostałym zakresie Krajowa Rada Sądownictwa nie zgłasza uwag do projektu.