Sędz.2018.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 23 listopada 2018 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druk sejmowy nr 2989)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druk sejmowy nr 2989), przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 6 listopada 2018 r. (Nr GMS-WP-173-293/18) stwierdza, co następuje.

Rada negatywnie ocenia projektowane przepisy, w zakresie w jakim nakładają na Krajową Radę Sądownictwa zadania polegające na wykonywaniu nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych - w ramach prowadzonych postępowań - przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Stanu, wojskowe sądy okręgowe i sądy apelacyjne.

Zgodnie z art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Rada nie jest organem nadzoru nad wymienionymi wyżej organami władzy sądowniczej, a zatem nie powinna zostać wyposażona w kompetencje przewidziane w opiniowanym projekcie.