Podat.2017.8.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 382/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie rozwiązania umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego KIDP za 2016 r. nr 411/2016 z dnia 3 lutego 2017 r.

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  W związku z nowelizacją art. 66 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333), w następstwie której kierownik jednostki nie może dokonywać wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego, Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia o rozwiązaniu umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego KIDP za 2016 r. (nr 411/2016 z dnia 3 lutego 2017 r.) za porozumieniem Stron.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.