Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.4.29

Akt nieoceniany
Wersja od: 29 kwietnia 2022 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2022 r. (znak: DLUS-I.4601.22.2022), nie zgłasza uwag do projektu.