Akty korporacyjne

PAN.2018.6.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 15/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2017

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1.  Prezydium Polskiej Akademii Nauk rozpatrzyło i przyjęło sprawozdanie z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2017, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Polska Akademia Nauk

___________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego POLSKIEJ AKADEMII NAUK

za rok 2017

___________________________________________________________________________

Warszawa, 21 czerwca 2018 roku

I. 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietna 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o PAN", Akademia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, a podstawą gospodarowania środkami jest plan finansowy.

Plan finansowy Polskiej Akademii Nauk na rok 2017 został uchwalony przez Prezydium PAN na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2017 roku (uchwała Nr 17/2017) i stosownie do postanowień zawartych w art. 84 ust. 4 ustawy o PAN został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw nauki.

W tym samym trybie plan finansowy na rok 2017 był zmieniany w miesiącu lipcu (uchwała Prezydium PAN Nr 26/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku) oraz wrześniu (uchwała Prezydium PAN Nr 30/2017 z dnia 12 września 2017 roku).

Plan obejmował całokształt działalności Akademii łącznie z funkcjonującymi w jej strukturze 21 jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej 1 .

Plan po zmianach przewidywał, w szczególności:

1) przychody z prowadzonej działalności w kwocie - 31.453 tys. zł,
2) pozostałe przychody - 15.717 tys. zł,
3) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 81.973 tys. zł,

z tego:

- dotacja podmiotowa - 77.716 tys. zł,
- dotacje celowe na inwestycje -3.200 tys. zł,
- inne dotacje celowe -1.057 tys.zł,
4) koszty w łącznej kwocie 126.167 tys. zł,

w tym:

- amortyzacja - 12.101 tys. zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56.141 tys. zł,
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - 64 tys. zł,
- zakup towarów i usług - 36.082 tys. zł,
5) środki na wydatki majątkowe - 9.502 tys. zł,
6) środki przyznane innym podmiotom - 4.754 tys. zł

Planowane na rok 2017 przychody z prowadzonej działalności zostały wykonane w 90,9 %, natomiast pozostałe przychody w 188,8 %. Szczegółowo realizacja planu przychodów zostanie omówiona w części III niniejszego sprawozdania.

W pozycji "Dotacje..." po stronie wykonania wykazano faktycznie wykorzystane do dnia 31 grudnia 2017 roku środki dotacji budżetowych (w ujęciu kasowym z uwzględnieniem zwrotów dokonanych do dnia 31 stycznia 2018 r.). Jeśli chodzi o stopień wykorzystania przydzielonych PAN środków budżetowych, to należy podkreślić, że Akademia w roku 2017 z przyznanych jej w ramach części 67 budżetu państwa dotacji (81.563 tys. zł) faktycznie wydatkowała kwotę 80.713,7 tys. zł, stanowiącą 98,96% przyznanych i uwzględnionych w planie finansowym środków. Omówienie tej grupy wydatków w sposób syntetyczny przedstawiono w części V niniejszego sprawozdania oraz w tablicach nr 2 i 3 2 , natomiast obszerna informacja (35 stron) na temat działalności Akademii finansowanej ze środków budżetowych ujmowanych w części 67 Polska Akademia Nauk została przedstawiona w "Sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej w 2017 r. część 67 - Polska Akademia Nauk" 3 .

Faktyczne koszty poniesione przez PAN w roku 2017 wyniosły 121 340,9 tys. zł, co stanowi 96,2 % kwoty uwzględnionej w planie finansowym. W części IV niniejszego sprawozdania zostaną omówione koszty w układzie rodzajowym.

W pozycji "Środki na wydatki majątkowe" uwzględniono wydatki poniesione na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne, których źródłem finansowania były:

- dotacje celowe na inwestycje ujmowane w części 67 budżetu państwa - szczegółową specyfikację przedsięwzięć zamieszczono przy omawianiu wykorzystania dotacji budżetowych - część V, rozdz. 73011 i rozdz. 73095,
- środki własne (tzw. pozabudżetowe) Akademii i jej jednostek organizacyjnych pozyskane w wyniku prowadzonej przez nie działalności oraz środki otrzymane w ramach realizowanych projektów badawczych (specyfikację wydatków majątkowych sfinansowanych ze środków spoza budżetu zawiera tablica nr 4).

Pozycja "Środki przyznane innym podmiotom" obejmuje:

- dotacje podmiotowe przekazane przez Akademię do dwóch instytutów międzynarodowych w łącznej wysokości 2.304 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności instytutów międzynarodowych w części obejmującej bieżącą eksploatację budynków stanowiących siedzibę tych instytutów oraz koszty utrzymania administracji i obsługi technicznej,
- dotację celową na zadania w zakresie kształcenia w wysokości 250 tys. zł, w ramach której sfinansowano 10 stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty PAN,
- bezzwrotną pomoc finansową ze środków pozabudżetowych Akademii dla 4 instytutów naukowych PAN w łącznej wysokości 1.500 tys. zł (na współfinansowanie modernizacji infrastruktury budynku laboratoryjno- biurowego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN; na wsparcie finansowe dla Centrum Badań Kosmicznych PAN i Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z przeznaczeniem na regulowanie zobowiązań wynikających z podpisanej ugody sądowej w sprawie zaspokojenia roszczeń dotyczących nieruchomości przy ul. Bartyckiej w Warszawie oraz dla Instytutu Wysokich Ciśnień PAN na współfinansowanie wykonania projektu budowlanego przebudowy budynku).

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone stosownie do wymogu określonego w art. 84 ust. 5 ustawy o PAN oraz uwzględnia wynik przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, które zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o PAN - zostanie przedłożone do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne Akademii.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jest skorelowane z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym Akademii i wraz ze stosowną uchwałą Prezydium PAN zostaje przekazana ministrowi właściwemu do spraw nauki.

II. 

INFORMACJA NA TEMAT STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU.

W planie finansowym na rok 2017 (oraz w planie po zmianach) przyjęto na dzień 1 stycznia 2017 roku:
- stan środków pieniężnych - 15.807 tys. zł,
- stan należności - 4.736 tys. zł,
- stan zobowiązań - 6.685 tys. zł.

Powyższe kwoty były zgodne ze stanem na koniec roku obrachunkowego, wykazanym w rocznym sprawozdaniu finansowym PAN za rok 2016, przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 8 czerwca 2017 roku.

Jeśli chodzi o stan na 31 grudnia 2017 roku, to w pozycji:

- środki pieniężne - zaplanowano: 10.666 tys. zł, wykonano: 31.267,0 tys. zł
- należności - zaplanowano: 4.397 tys. zł, wykonano: 6.091,3 tys. zł
- zobowiązania-zaplanowano: 5.894 tys. zł wykonano: 7 370,1 tys. zł

Odchylenia pomiędzy stanem faktycznym a kwotami planowanymi są pochodną realizacji planu finansowego.

Wykazane w sprawozdaniu należności i zobowiązania oraz przychody i koszty zostały skorygowane o wartość wzajemnych rozliczeń wewnętrznych pomiędzy jednostkami działającymi w strukturze Akademii (osoby prawnej). Na liście zobowiązań wykazanych na dzień 31 grudnia 2017 roku przez jednostki organizacyjne Akademii nie figurują zobowiązania wymagalne wobec ZUS i urzędu skarbowego.

III. 

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZYCHODACH Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POZOSTAŁYCH PRZYCHODACH POZABUDŻETOWYCH.

Faktycznie osiągnięte w roku 2017 przychody z prowadzonej działalności zamknęły się w kwocie 28 583,9 tys. zł, co oznacza realizację planu po zmianach na poziomie 90,9% przy czym, zaewidencjonowane na niżej wymienionych kontach, przychody w relacji do planu 4  przedstawiają się następująco:
1) działalność naukowa (z uwzględnieniem zmiany stanu produktów) - 781,2 tys. zł tj. 75,77% kwot planowanych; powodem jest w szczególności niewykonanie planu w tej pozycji przez Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej ze względu na nieuzyskanie środków na projekt "Czynniki wpływające na wydzielenie smoczej krwi w zranionej łodydze Dracena draco" na kwotę 118.840,00 zł oraz wykonanie w mniejszym stopniu niż zaplanowano innych zadań badawczych, w tym finansowanych ze środków NCN oraz projektów unijnych ("ERASMUS");
2) projekty finansowane ze środków europejskich - 758,8 tys. zł tj. 37,81% kwot planowanych; powodem niezrealizowania przychodów w tej pozycji była zmiana harmonogramu i przesunięcie części zaplanowanych zadań na rok 2018 w zakresie realizacji przez Bibliotekę Kórnicką projektu Polska Cyfrowa;
3) produkcja roślinna - 4.711,7 tys. zł, co oznacza realizację na poziomie 89,87% planu; niższe niż planowano przychody, odnotowano głównie w Zakładzie Doświadczalnym w Kórniku;
4) produkcja zwierzęca - 2.065,6 tys. zł tj. 103,28% kwot planowanych;
5) krótkoterminowe zakwaterowanie - 3.393,4 tys. zł, co oznacza realizację na poziomie 96,4% planu; niższe niż planowano przychody, odnotowano w szczególności w zagranicznej stacji naukowej w Wiedniu posiadającej pokoje gościnne, a także w Bibliotece Kórnickiej, w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie i w Domu Pracy Twórczej w Wierzbie;
6) działalność gastronomiczna - 3.458,6 tys. zł tj. na poziomie 111,64 % kwot planowanych;
7) gospodarka mieszkaniowa - 1.441,6 tys. zł tj. zrealizowano 92,35% kwot planowanych; zasadniczy wpływ na w/w wynik miał między innymi brak możliwości wyegzekwowania należności od lokatorów zadłużonych lokali
8) wynajem pomieszczeń i powierzchni - 4.430,4 tys. zł tj. na poziomie 76,56% planu; powodem niezrealizowania przychodów w tej pozycji planu były niższe niż pierwotnie planowano wpływy z najmu sal konferencyjnych w związku z utrudnieniami związanymi z pracami remontowymi prowadzonymi na terenie Pałacu Staszica; przyczyną niższych przychodów był także mniejszy popyt na oferowany przez PAN wynajem pomieszczeń i powierzchni w Bibliotece Kórnickiej, Muzeum Ziemi oraz w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie;
9) działalność społeczna związana były ze świadczeniem usług przez Dom Seniora w Konstancinie; przychody wyniosły 1.158,1 tys. zł wobec planowanych 1.164 tys. zł.

W pozycji tej mieszczą się także inne przychody, których źródłem są usługi medyczne - 784,1 tys. zł (świadczone przez Pracownię Badań Profilaktycznych funkcjonującą w strukturze Zakładu Działalności Pomocniczej) oraz inne specyficzne dla poszczególnych jednostek przychody takie jak: wpływy z tytułu publicznego udostępniania Ogrodu Botanicznego w Powsinie (1.186,4 tys. zł) oraz Zamku w Kórniku (723,5 tys. zł); przychody uzyskane w związku ze świadczeniem przez ZDP usługi administrowania obiektem przy ul. Twardej w Warszawie (1.393,7 tys. zł), wpływy ze sprzedaży detalicznej towarów w punktach handlowych w DPT w Wierzbie (wykonanie 426 tys. zł przy planie po zmianach - 550 tys. zł) oraz pozostałe przychody na sumę 1.870,8 tys. zł.

Pozostałe przychody, uwzględnione w planie finansowym po zmianach w kwocie 15.717 tys. zł, zawierały w szczególności przychody, które nie noszą znamion przychodów ciągłych wynikających z prowadzonej działalności statutowej; największy udział w tej grupie stanowił wynik na sprzedaży aktywów trwałych 5 , w szczególności nieruchomości PAN, który w kwietniu 2017 roku był szacowany na sumę 6.004 tys. zł, a realizacja zamknęła się w kwocie 23.396,1 tys. zł, co stanowi 389,7 % planu.

Oprócz przychodów ze sprzedaży mienia, w pozycji "Pozostałe przychody" ujmowane są takie pozycje jak 6 :

1) projekty finansowane ze środków europejskich - przychody wyniosły 1.286,4 tys. zł,
2) przychody finansowe (np. odsetki) - zrealizowano na poziomie 158,8 tys. zł,
3) darowizny - w szczególności rzeczowe (zbiory biblioteczne) - otrzymano 865,6 tys. zł,
4) przychody z tytułu rozwiązania utworzonych w latach poprzednich rezerw, faktycznie wyniosły 1.347,0 tys. zł,
5) przypadające do rozliczenia w roku 2017 przychody przyszłych okresów w kwocie odpowiadającej amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych dotacją celową na inwestycje; wykonanie w tej pozycji wynosi 1.008,7 tys. zł,
6) inne niewyspecyfikowane powyżej - zrealizowano na poziomie 1.609,2 tys. zł.

IV. 

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH RODZAJOWYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM.

Koszty uwzględnione w planie finansowym na rok 2017 zamknęły się w kwocie 126.167 tys. zł. Faktycznie wykonano 121 340,9 tys. zł tj. 96,2 % planu.

Jeśli chodzi o strukturę poniesionych w roku 2017 kosztów w układzie rodzajowym, to przedstawia się ona następująco:

- amortyzacja-11951,6 tys. zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 53 024,8 tys. zł
- zakup towarów i usług- 34 602,3 tys. zł
z tego:
- zużycie materiałów- 6 493,9 tys. zł
- zużycie energii- 4 165,4 tys. zł
- usługi remontowe- 2 153,5 tys. zł
- opłaty z tyt. czynszu- 4 184,6 tys. zł
- pozostałe usługi obce- 14 646,3 tys. zł
- zakup aktywów trwałych zaliczanych jednorazowo w koszty- 2 392,2 tys. zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów- 375,7 tys. zł
- pozostałe niewyspecyfikowane powyżej- 190,7tys. zł
(w tym związane ze świadczeniem, przez podmioty

zewnętrzne, usług w zakresie działalności upowszechniającej naukę)

- płatności odsetkowe- 28,5 tys. zł
- pozostałe koszty- 21 733,7 tys. zł
z tego:
- uposażenia członków PAN- 7 934,0 tys. zł
- podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego- 1 005,7 tys. zł
- składki do organizacji międzynarodowych- 936,6 tys. zł
- koszty podróży służbowych- 2 505,2 tys. zł
- ubezpieczenia- 256,6 tys. zł
- odpisy na ZFŚS- 1 013,1 tys. zł
- odpisy na PFRON- 140,7 tys. zł
- koszty z tytułu utworzenia rezerw- 1 129,7 tys. zł
- pozostałe niewyspecyfikowane powyżej- 6 812,1 tys. zł
(w tym nagrody naukowe i inne (533,1 tys. zł), współfinansowanie zadań z zakresu DUN i współpracy z zagranicą (4.333,8 tys. zł) oraz pozostałe koszty (np. koszt pobytu gości)

Główną pozycję w strukturze kosztów, bo aż 43,7 % stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Przeciętne zatrudnienie w Akademii na terenie Polski (łącznie z krajowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, w przeliczeniu na pełne etaty) w roku 2017 wyniosło 708,9 etatów, z tego:

- 111,0 - w placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej,
- 224,3 - w krajowych pomocniczych jednostkach naukowych,
- 182,8 - w innych jednostkach organizacyjnych,
- 190,8 - w Kancelarii PAN (łącznie z kierownictwem).

Ponadto poza granicami kraju (w zagranicznych stacjach naukowych) zatrudnienie wyniosło 28,8 etatu 7 ; przeciętne wynagrodzenie w tych jednostkach wyniosło 10.960 zł.

Przeciętne wynagrodzenie ze stosunku pracy za rok 2017 w Akademii (liczone bez stacji zagranicznych) ukształtowało się na poziomie 4.287 zł, przy czym w poszczególnych grupach jednostek 8  wynosiło odpowiednio: 3.664 zł (placówki), 3.954 zł (pomocnicze jednostki), 3.268 zł (inne jednostki), 6.017 zł (Kancelaria łącznie z kierownictwem).

Amortyzacja to kolejna po wynagrodzeniach istotna pozycja kosztów. Warto podkreślić, że w kwocie tej mieści się także amortyzacja od nieruchomości znajdujących się w ewidencji Akademii, a faktycznie użytkowanych przez instytuty naukowe PAN, które władają tym mieniem na podstawie umów użyczenia.

W strukturze kosztów istotne pozycje zajmują uposażenia (przysługujące członkom Akademii na mocy art. 12 ustawy o PAN, które w roku 2017 były wypłacane w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 roku w sprawie wysokości uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk) oraz koszty zużycia energii i materiałów, a także koszty podróży służbowych.

W ogólnej sumie kosztów związanych z finansowaniem podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) największy udział mają koszty rozliczane przez Kancelarię PAN ponoszone w związku z aktywnością korporacji uczonych, w szczególności komitetów naukowych, organów Akademii i wydziałów PAN oraz realizowaną współpracą naukową. W roku 2017 na ten cel wydatkowano w Kancelarii kwotę 1.104,4 tys. zł.

Koszty z tytułu opłat czynszowych, wykazane w pozycji "Zakup towarów i usług" w zdecydowanej części wiążą się z najmem powierzchni biurowych na siedzibę Akademii w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a także z najmem pomieszczeń w Rzymie i Brukseli na potrzeby stacji naukowych PAN.

V. 

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI BUDŻETOWYCH PRZYZNANYCH AKADEMII W RAMACH CZĘŚCI 67 BUDŻETU PAŃSTWA

Wydatki na działalność Polskiej Akademii Nauk określone w ustawie budżetowej na rok 2017 wynosiły 81.563 tys. zł.

Wydatki w części 67 Polska Akademia Nauk były ujęte w dziale 730 Nauka oraz sklasyfikowane w 3 rozdziałach, mianowicie:

- w rozdziale 73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk,
- w rozdziale 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk,
- w rozdziale 73095 Pozostała działalność.

Stosownie do postanowień ustawy o PAN wymienione wyżej środki budżetowe zostały w ciągu roku przekazane Polskiej Akademii Nauk przez ministra właściwego do spraw nauki - w formie:

- dotacji podmiotowej (art. 79 ust.l pkt 1 ustawy o PAN) - 77.716 tys. zł,
- dotacji celowej na zadania w zakresie kształcenia (art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy o PAN) - 250 tys. zł,
- dotacji celowej na inwestycje (art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy o PAN) - 3.200 tys. zł.

Zapisana w ustawie budżetowej dotacja celowa na wkład własny w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w łącznej kwocie 397 tys. zł (ze względu na ostateczne zapisy zawarte w umowie realizowanej przez Bibliotekę Kórnicką 9 , jak również brak pozytywnej opinii merytorycznej projektu, o który aplikował Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu) nie mogła być wykorzystana, wobec czego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 30 listopada 2017 r. dokonał blokady w/w środków finansowych zapisanych w rozdziale 73011 (§ 2009 i § 6209). W wyniku decyzji o blokadzie wydatków, kwota 397 tys. zł nie została przekazana na rachunek bankowy Akademii.

W roku 2017 Akademia wydatkowała w ramach dotacji łącznie 80.713,7 tys. zł, co stanowi 98,96% przyznanych środków.

Syntetyczna informacja o wykorzystaniu przez Akademię dotacji budżetowych w roku 2017 - w układzie klasyfikacji budżetowej została zamieszczona w Tablicy nr 2, natomiast szczegółowo przedstawia się następująco:

Rozdział 73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk.

Przyznane Polskiej Akademii Nauk w formie dotacji podmiotowej środki na finansowanie działalności organów i korporacji uczonych wynosiły 17.139,1 tys. zł i zostały wydatkowane w w kwocie 17.001,5 tys. zł tj. w 99,2%. Cała kwota została zarachowana w Akademii jako przychody roku 2017.

Poniesione wydatki obejmowały finansowanie zobowiązań i kosztów:

- związanych z zatrudnieniem kierownictwa PAN - 2.266,5 tys. zł,
- uposażeń członków PAN i innych świadczeń na ich rzecz -7.937,6 tys. zł,
- organizacji Zgromadzeń Ogólnych PAN i posiedzeń Prezydium- 137,3 tys. zł,
- działalności Prezesa, Wiceprezesów, Kanclerza oraz powoływanych przez nich zespołów doradczych - 619,4 tys. zł,
- działalności 5 wydziałów PAN - 1.029,0 tys. zł,
- działalności komitetów PAN - 3.907,2 tys. zł,
- działalności 8 oddziałów PAN - 969,9 tys. zł,
- działalności komisji do spraw etyki w nauce i komisji rewizyjnej- 59,6 tys. zł,
- działalności akademii młodych uczonych - 75,0 tys. zł.

Część w/w wydatków ma ścisły związek z działalnością upowszechniającą naukę. Na sfinansowanie wyodrębnionych zadań w tym zakresie w rozdziale 73010 wydatkowano kwotę 3.775,4 tys. zł, która w zdecydowanym stopniu była przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z aktywnością komitetów Akademii (2.855,2 tys. zł), oddziałów PAN (736,4 tys. zł) oraz działalnością promocyjną Akademii.

W ramach działalności upowszechniającej naukę prowadzonej przez komitety w roku 2017 w szczególności: opracowano 5 ekspertyz, wydano 11 publikacji zwartych i 54 czasopism naukowych, zorganizowano wspólnie z innymi podmiotami 120 konferencji o charakterze międzynarodowym i ogólnokrajowym, zorganizowano 14 warsztatów oraz 17 zadań z zakresu upowszechniania osiągnięć nauki. Zorganizowane w 2017 roku wydarzenia poświęcone były m.in. ważnym zagadnieniom ochrony środowiska, problemom społecznym, etycznym i edukacyjnym czy medycznym. Przykładowo:

1. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN współorganizował XXVII konferencję z cyklu "Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi" Podczas konferencji omawiano zagadnienia ochrony złóż kopalin w Polsce i Unii w świetle uwarunkowań środowiskowych i zagospodarowania przestrzennego, dokonano komplementarnej oceny posiadanej bazy zasobowej oraz możliwości aktywnej jej ochrony pod kątem zabezpieczenia potrzeb surowcowych kraju.
2. Niezwykle ważna ze względu na podjętą tematykę jest wieloautorska monografia pt. "Spektrum autyzmu. Postępy w diagnozie i terapii"' Komitetu Nauk Neurologicznych. W publikacji przedstawiono aktualne zagadnienia związane przede wszystkim z diagnostyką kliniczną i terapią w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Monografia skierowana jest nie tylko do lekarzy, psychologów i fizjoterapeutów, ale także rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kontynuując misję upowszechniania nauki, Komitety wydały w 2017 roku 54 czasopisma naukowe. W periodykach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz technicznych prezentowane są szerokiemu kręgowi odbiorców najnowsze badania polskich i zagranicznych uczonych oraz najnowsze tendencje i nurty badawcze. Polska Akademia Nauk dba o utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego publikacji, dzięki temu 15 czasopism znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej.

Oddziały PAN - w 2017 roku w ramach działalności upowszechniającej naukę opracowano jedną ekspertyzę. Ponadto Oddziały uczestniczyły w organizowaniu 44 konferencji, 8 warsztatów, 7 zadań z zakresu upowszechniania osiągnięć nauki. Ważną ze względu na promocję polskiej rehabilitacji była konferencja zorganizowana przez Oddział PAN w Poznaniu pt. "Nowe wyznawania technologiczne i rehabilitacyjne w opiece nad seniorami'". Prelegenci omówili problemy codziennego funkcjonowania osób starszych, proponując jednocześnie szereg możliwości i rozwiązań, które w znacznym stopniu mogą usprawnić egzystencję seniorów.

W ramach przyznanych środków Oddziały kontynuowały także działalność wydawniczą. W 2017 roku ukazało się 21 czasopism naukowych oraz jedna publikacja zwarta. W periodykach z zakresu nauk humanistycznych, medycznych, biologicznych, ekonomicznych i społecznych zamieszczane są prace przeglądowe, eksperymentalne, rozprawy, polemiki, wywiady, recenzje, szkice o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Światowym zasięgiem oraz międzynarodową rangą cieszy się wydawane przez Oddział PAN w Krakowie czasopismo "Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica". Półrocznik indeksowany jest w licznych bazach. Nad wysokim poziomem merytorycznym publikacji czuwa międzynarodowy zespół redakcyjny oraz recenzenci. Czasopismo podwyższa każdego roku Impact Factor oraz 5-letni IF.

W ramach środków wydatkowanych na działalność upowszechniającą naukę realizowaną przez akademię młodych uczonych zorganizowano trzecią edycję "Kuźni Młodych Talentów". Kuźnia pomaga młodym naukowcom udoskonalić warsztat badawczy, a także podnieść kompetencję w zakresie ubiegania się o projekty naukowe. Ponadto AMU przygotowała 4 wydarzenia upowszechniające osiągnięcia nauki. Ważnym dla społeczności lokalnej była "Europejska Noc Naukowców"' w Olsztynie. Uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia niedostępnych na co dzień laboratoriów i wzięcia udziału w popularnonaukowych pokazach i eksperymentach. Pozwoliło to ukazać szerokiemu gronu odbiorców, jak fascynująca może być praca badacza oraz jak wykorzystuje się osiągnięcia nauki w codziennym życiu.

Rozdział 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

W ramach tego rozdziału Akademia wydatkowała sumę 36.968,3 tys. zł, wobec planowanej kwoty w wysokości 37.464,2 tys. zł, co daje wykonanie planu po zmianach na poziomie 98,68%. W planowanej kwocie mieszczą się środki finansowe przyznane w formie dotacji celowej na wkład własny w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2009 i § 6209) w łącznej wysokości 397 tys. zł; wydatki te, jak opisano na stronie 11, zostały zablokowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Omawiane środki Akademia wydatkowała w formie:

- dotacji podmiotowej (§ 2570) - 34.168,3 tys. zł (cała kwota została zarachowana w Akademii, jako przychody roku 2017),
- dotacji celowej na inwestycje w obiektach zabytkowych (§ 6560) - 2.800 tys. zł (do przychodów roku 2017 w Akademii zarachowano kwotę 365,5 tys. zł odpowiadającą amortyzacji od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych),

Dotację podmiotową otrzymało 20 jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej 10 , mianowicie:

Pomocnicze jednostki naukowe - działające na podstawie art. 68 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk, mianowicie:

1) Biblioteka Gdańska,
2) Biblioteka Kórnicka,
3) Muzeum Ziemi,
4) Archiwum w Warszawie,
5) Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,
6) Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt
7) Centrum Badań Historycznych w Berlinie,
8) Biuro Promocji Nauki "PolSCA" w Brukseli,
9) Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie,
10) Stacja Naukowa w Moskwie,
11) Stacja Naukowa w Paryżu,
12) Stacja Naukowa w Rzymie,
13) Stacja Naukowa w Wiedniu.

Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej, posiadające status pomocniczych jednostek naukowych - funkcjonujące na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96 poz.620 z późn. zm.):

1) Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie,
2) Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu.

Inne jednostki organizacyjne - działające na podstawie art. 70 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk, mianowicie:

1) Dom Seniora w Konstancinie,
2) Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie,
3) Dom Pracy Twórczej w Wierzbie,
4) Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
5) Zakład Doświadczalny w Kórniku.

W ramach wymienionej kwoty 34.168,3 tys. zł kwalifikowanej, jako dotacja podmiotowa część wydatków w wysokości 1.052,4 tys. zł miała ścisły związek z działalnością upowszechniającą naukę, w ramach której w szczególności sfinansowano lub dofinansowano:

- w Bibliotece Gdańskiej łącznie sześć zadań, w tym cykliczny zakup baz danych (ISSN, LEX POLONICA, EBSCO, Encyklopedia Britannica), wydanie publikacji pt. "Kronika Biblioteki Gdańskiej", która obejmuje 420 lat istnienia książnicy od jej początków po współczesność, organizację czterech wystaw, wśród nich "ARS SUMMA ARS SACRA. Historyczne świątynie Gdańska", poświęconej prezentacji świątyń różnych wyznań. Najbardziej znane świątynie zostały ukazane za pomocą materiałów graficznych, starych druków i rękopisów;
- w Bibliotece Kórnickiej łącznie siedem zadań, w tym: zorganizowano "IV Sesję naukową poświęconą zbiorom PAN Biblioteki Kórnickiej (zespół zinwentaryzowany w PAN Bibliotece Kórnickiej pod nazwą "Spór o Morskie Oko" wpisany na listę UNESCO "Pamięć świata"); wydano kolejny tom "Pamiętników Biblioteki Kórnickiej", zeszyt 34, publikację pt. "Ofiary terroru i działań wojennych 1939-1945 zarejestrowane w księgach zgonów Urzędu Cywilnego w Poznaniu". Publikacja wpisuje się w tradycję Biblioteki Kórnickiej dotyczącą ewidencji ofiar II wojny światowej; przygotowano cykl wystaw "IX Weekendy majowe w PAN Bibliotece Kórnickiej", poświęcony oprawom i szeroko pojętemu światu introligatorskiemu Biblioteki Kórnickiej, atrakcją wystawy była prezentacja oprawy srebrnej; po raz czwarty Biblioteka uczestniczyła w "Festiwalu Nauki i Sztuki w Poznaniu"; przygotowano cykliczne spotkania "Czwartki Literackie", mające na celu edukację kulturalną mieszkańców Poznania i okolic;
- w Archiwum w Warszawie łącznie czternaście zadań, m.in. z okazji 150- rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie zorganizowano wystawę pt. "Maria Skłodowska-Curie i wielcy ludzie, (nauka i sława)". Zaprezentowano na niej w formie planszowej informację m.in. o niezwykłej rodzinie Marii, jej wielkiej miłości, sławnych córkach oraz przyjaźni z Albertem Einsteinem. Wystawa zaprezentowana została również podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN; zorganizowano kolejną edycję konferencji w ramach Warszawskiej Jesieni Archiwalnej "Warszawa ma wiele twarzy" pt. "Na katedrach i w laboratoriach - kobiety w nauce" poświęconą tematyce kobiet m.in. emancypacji w nauce i sporcie, roli i pozycji kobiet we współczesności; przygotowano dwanaście zadań upowszechniających naukę, w tym: "XXI Festiwal Nauki", "Biuletyn Archiwum PAN nr 58",
- w Archiwum Nauki PAN i PAU wystawę "Z myślą o przyszłości nauki i Ojczyzny. Ofiarodawstwa na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności", na której zaprezentowano archiwalia ukazujące ofiarność społeczeństwa polskiego na rzecz nauki polskiej w trudnych czasach zaborów; zorganizowano konferencję "Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. AU i PAU w kręgu społecznej troski", podczas której przybliżone zostały postaci darczyńców oraz dzieje i motywy poczynionych przez nich zapisów,
- w Muzeum Ziemi łącznie trzy zadania, m.in. wystawę pt. "Europa roku 1900 w obiektywie Henryka Czeczotta". Ekspozycję przedstawiono w nowatorski sposób, z wykorzystaniem wydruków wieloformatowych, umieszczonych bezpośrednio na ścianach, przez co widzowie odnosili wrażenie spaceru po europejskich miastach z końca XIX wieku; przebudowano i dostosowano stronę Internetową PAN Muzeum Ziemi do nowego sposobu zarządzania treścią; przygotowano "wirtualną wycieczkę w technologii Google Street View po wystawach stałych PAN". Wydarzenie powiązane było z gruntowną modernizacją strony internetowej. Technologia Google Street View, będąca funkcją Google Maps, w której zrealizowana jest wycieczka, pozwala w dowolnym miejscu na świecie obejrzeć na ekranie komputera, smartfona etc. panoramiczne zdjęcia miast, a także zwiedzić wnętrza budynków. Wcześniejsze zdalne poznanie walorów obiektu może mieć kluczowe znaczenie dla podjęcia przez użytkownika aplikacji decyzji o odwiedzeniu Muzeum Ziemi, a osobom nieplanującym przyjazdu do Warszawy umożliwia obejrzenie najciekawszych okazów z zasobów Muzeum,
- w Centrum Badań Historycznych w Berlinie łącznie dwanaście zadań, w tym: konferencję "Auf den Suren des religiösen Patchworks. Die Reformation und religiöse Beziehungen in Polen-Litauen und im Alten Reich vom 16. Bis zum 18. Jahrhundert. Forschungsstand und Aussichten" Inspiracją do przygotowania jej było przypadające w 2017 r. 500-lecie narodzin reformacji. Ponadto zorganizowano konferencję "Hamekomot. Polacy. Żydzi. Niemcy. Miejsca pamięci i zapomnienia" oraz "Sympozjum Prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej". Podczas konferencji omówiono między innymi stan prac nad polsko-niemieckim projektem podręcznika do historii "Europa. Nasza Historia/Europa. Unsere Geschichte"; zorganizowano warsztaty/seminaria naukowe m.in. "Polscy migranci w Niemczech po 1945 r. Metodologia, stan badań", a także kontynuację cyklicznych seminariów naukowych "Klaus Zemack Colloquium"; wydano publikacje pt. "Historia jednego życia. Ludwik Hirszfeld", "Polski Berlin. Przewodnik",
- w Stacji Naukowej w Paryżu łącznie osiem zadań, w tym: sześć konferencji naukowych, m.in. "86. Spotkanie Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO nt. Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji" - konferencja zorientowana była wokół zagadnień wielokryteriowej optymalizacji kombinatorycznej, której celem jest znalezienie rozwiązań akceptowalnych przez decydenta z punktu widzenia wielu kryteriów, przy zastrzeżeniu, że przestrzeń rozwiązań jest zbiorem dyskretnym, "Józef Czapski (1896-1993) - człowiek, artysta, mediator kultury", "Rewolucje 1917 roku i ich konsekwencje dla Polski", "Polsko-francuski Kongres matematyczno- mechaniczny (Interaction of Applied Mathematics and Mechanics Conference IAMMC2017)", "Kościuszko - heros de deux continents (Kościuszko - bohater dwóch kontynentów)", wydarzenie wpisało się ogólnoświatowe obchody dwusetnej rocznicy śmierci tak zacnej postaci historycznej z przełomu XVIII i XIX w.; w ramach współpracy między jednostkami PAN zaprezentowano również dwie wystawy: "Bursztyn i skarby w nim ukryte" wystawa z Muzeum Ziemi oraz "Morze Bałtyckie w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej",
- w Stacji Naukowej w Rzymie łącznie pięć zadań, w tym dwie konferencje "Bona Sforza d'Aragona (1494-1557) - 500-lecie jej związków z Polską" oraz "Ludwik Zamenhof (1859-1917) i jego uniwersalny język w dobie globalizacji". Wydarzenie to umożliwiło międzynarodowemu gronu esperantystów wymianę opinii na temat roli języka i kultury esperanto w perspektywie historycznej i współczesnej. Rok 2017 został ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Zamenhofa; wydano trzy publikacje zwarte, w tym dwie w języku włoskim: publikację pt. "L'Italianismo moderno nell'Europa centrale e orientale (sec. XIX- XXI). Atti del convegno, Roma 10 giugno 2016" oraz "Quo vadis: inspirations, contexts,reception. Henryk Sienkiewicz and his vision of Ancient Romę", a także "La storia privata negli archivi italiani e veticani: lo stato di ricerca e le propettive di studio. Atti del convegno.Roma 20-21 ottobre 2016",
- w Stacji Naukowej w Wiedniu zorganizowano dziewięć zadań, w tym: m.in. dziesiątą konferencję z cyklu poświęconego polsko-austriackim relacjom militarnym i politycznym w przeszłości pt. "Polen-Litauen und die Habsburgermonarchie im Zeitalter Maria Theresias", konferencję pt. "Jan III Sobieski - polnischer Nationalheld und Sieger von Wien. Geschichte, Nachleben und Verklärung", na której omówiono wieloaspektowo postać Jana III Sobieskiego z perspektywy historiografii Polski, Niemiec i Austrii. Poruszono również tematy z zakresu historii sztuki, dyplomacji, kultury pamięci oraz przedstawiono szerzej fenomen sarmatyzmu; wydano publikację "Szkolne podręczniki do nauki historii w Galicji" oraz "Rocznik Stacji Naukowej PAN w Wiedniu" (tom 8), dokumentujący działalność Stacji za lata 2016-2017, gdzie zamieszczone zostały artykuły z różnych dziedzin nauki: historii, literaturoznawstwa, lingwistyki; zorganizowano cykl Wykładów Kopemikańskich oraz "Forum dyskusyjne im. Konrada Celtisa"; rozbudowano także bazę danych "Polonika w archiwach austriackich",
- w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie łącznie trzy zadania, w tym: cykl "Pałacowy salon naukowy", który umożliwiał ludziom ciekawym świata spotkanie z autorytetami z różnych dziedzin wiedzy. Prelegentami byli m.in. prof. Jerzy Błaszyk, dr Piotr Dąbrowiecki. Spotkaniom towarzyszyły wykłady oraz wspólna dyskusja z uczestnikami; cykl wystaw Galeria Sztuki Współczesnej "Oranżeria". Zorganizowano osiem wystaw prezentujących osiągnięcia wybitnych, współczesnych grafików i malarzy, m.in. Artura Winiarskiego, Bogusława Lustyka, a także wystawę fotografii Ludmiły Kot i Romualda Zabielskiego; przygotowano po raz czternasty udział w "Festiwalu Nauki w Pałacu PAN w Jabłonnie".
- w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie dwa zadania: cykl wystaw przyrodniczych i sztuki o tematyce przyrodniczej, popularyzacyjnej pt. "Wspaniała różnorodność życia". Po raz pierwszy zorganizowano Festiwal Kultury i Przyrody Japońskiej, w ramach którego zaprezentowano wystawę m.in. Stanisława Roszkowskiego. Patronat na festiwalem objął ambasador Japonii w Polsce; w ramach zadania "Popularyzacja działalności PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie" zgromadzono kolekcje roślinne oraz urządzono i udostępniono publiczności do zwiedzania ekspozycje oraz materiały informacyjne m.in. wydano folder o magnoliach zgromadzonych w Ogrodzie oraz kolekcję pocztówek edukacyjnych pt. "Dyskretny urok roślin"; przygotowano również imprezy promujące naukę m.in. Piknik Naukowy i Festiwal Nauki,
- w Zakładzie Działalności Pomocniczej PAN łącznie trzy zadnia, w tym: "XXI Festiwal Nauki w Pałacu Staszica". Uczestnicy festiwalu mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach, w wykładach, w prezentacji wystaw, a także pokazach połączonych z konkursami; Noc Muzeów, na której zaprezentowano szerokie spektrum tematyczne od wystawy "Ciechocinek - uzdrowiskowe przedmieścia Warszawy", poprzez koncerty m.in. chóru "Cantus Corid", wykłady m.in. "Kobiety Kraszewskiego", kończąc na zajęciach dla najmłodszych uczestników, jak "Kącik dla dzieci", gdzie rysowano portrety, czy warsztaty kaligrafii arabskiej; cykl spotkań "Kawiarnię Naukową w Pałacu Staszica".

Dotacje celowe na inwestycje

Z ujętej w rozdziale 73011 dotacji celowej na inwestycje w wysokości 2.800 tys. zł zakwalifikowanej do § 6560 wydatkowano kwotę 2.800 tys. zł (tj. 100 % kwoty planowanej), w ramach której sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowę pomieszczeń Pałacu Działyńskich - Biblioteka Kórnicka - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - III etap - 1.183,6 tys. zł,
- rewitalizację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica - Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie - etap II część B2, B3iC- 1.616,4 tys. zł,

Zestawienie wykorzystania dotacji budżetowych przez poszczególne jednostki organizacyjne Akademii zawiera Tablica nr 3.

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 26.959,7 tys. zł zostały wykonane w 99,20% (26.743,9 tys. zł), przy czym w formie:

- dotacji podmiotowej (§ 2570) wydatkowano - 26.105,0 tys. zł (99,2 % planu) (do przychodów roku 2017 w Akademii zarachowano kwotę 23.801,0 tys. zł),
- dotacji celowej na kształcenie (§ 2800) - 250,0 tys. zł (100 % planu)

(dotacja kwalifikowana w sprawozdaniu jako środki przekazane innym podmiotom (instytutom PAN) nie są kwalifikowane do przychodów roku 2017 w Akademii),

- dotacji celowej na inwestycje (§ 6220) - 388,9 tys. zł (97,22 % planu) (do przychodów roku 2017 w Akademii zarachowano kwotę 527,9 tys. zł odpowiadającą amortyzacji zakupów dokonanych w latach ubiegłych),

Środki dotacji podmiotowej zostały przeznaczone na finansowanie:

- działalności Kancelarii Akademii - 20.701,9 tys. zł,
- współpracy naukowej z zagranicą - 3.099,1 tys. zł,
- działalności instytutów międzynarodowych, w części obejmującej bieżącą eksploatację budynków, stanowiących siedzibę tych instytutów oraz koszty utrzymania administracji i obsługi technicznej - 2.304,0 tys. zł.

Kancelaria Akademii stosownie do postanowień zawartych w art. 26 ustawy o PAN sprawuje obsługę administracyjną Akademii. W ramach kwoty wyodrębnionej na pokrycie kosztów funkcjonowania Kancelarii Akademii sfinansowano w szczególności koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii Akademii, utrzymaniem siedziby Akademii (PKiN) i jej oddziałów oraz koszty wyodrębnionych zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę realizowanych przez Biura Kancelarii PAN. W pozycji tej znalazły się również wydatki związane z zakupem oprogramowania, drukarek, monitorów, akcesoriów telefonicznych, części zamiennych do urządzeń poligraficznych i infrastruktury informatycznej oraz opłaty licencyjne.

Kwota wydatków poniesionych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą obejmowała przede wszystkim:

- finansowanie wyjazdów uczonych polskich, wynikające z realizacji podpisanych przez PAN umów i protokołów do umów o współpracy PAN z zagranicznymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi; dofinansowywane były głównie koszty podróży osobom wyjeżdżającym za granicę w ramach tzw. tygodni wymiennych; część środków przeznaczona została na dofinansowanie udziału polskich uczestników w międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych,
- pobyty uczonych/gości zagranicznych - delegowanych do Polski przez partnerów zagranicznych w ramach tzw. tygodni wymiennych wynikających z umów i porozumień zawartych przez PAN z zagranicznymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi; wydatki obejmowały koszty pobytu uczonych zagranicznych w Polsce, takie jak: diety, zakwaterowanie i podróże po kraju zgodnie z programem pobytu; część środków przeznaczona została na finansowanie lub współfinansowanie międzynarodowych konferencji i seminariów organizowanych w kraju,
- składki do organizacji międzynarodowych; w roku 2017 PAN należała do 58 organizacji z obowiązkiem wnoszenia składek oraz do 8 organizacji bez takiego obowiązku.

Na liście beneficjentów dotacji podmiotowej przyznanej w ramach kwoty wyodrębnionej na dofinansowanie działalności międzynarodowych instytutów znalazły się:

- Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,
- Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu.

Działalność upowszechniająca naukę

W ramach wydatków zakwalifikowanych do rozdziału 73095 finansowano zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę, realizowane przy udziale Biura Upowszechniania i Promocji Nauki oraz innych komórek Kancelarii.

Lista najistotniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach sumy 1.219,2 tys. zł wyasygnowanej na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę przedstawia się następująco:

- finansowanie publikacji, w tym kwartalników,>Akademia" i "Nauka",
- wykłady popularnonaukowe z cyklu "Wszechnica" zorganizowane przez Polską Akademię Nauk i Towarzystwo Naukowe Warszawskie,
- kontynuowanie procesu zamieszczania czasopism naukowych PAN na wspólnej platformie i udostępniania ich treści poprzez Internet prenumeratorom z całego świata; informatyzacja czasopism miała na celu udostępnianie informacji o najnowszych osiągnięciach polskiej nauki szerokiemu kręgowi odbiorców,
- drukowanie folderów, zaproszeń, ulotek i innych materiałów promujących PAN oraz różne wydarzenia naukowe,
- Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki zorganizowało m.in. konferencję prasową poświęconą ochronie Puszczy Białowieskiej.

Dotacja celowa na kształcenie

Wydatki na kształcenie poniesione w ramach przyznanej dotacji celowej (§ 2800), umiejscowione w rozdziale 73095 zamknęły się w kwocie 250,0 tys. zł i były przeznaczone na sfinansowanie 10 stypendiów za wybitne osiągnięcia przyznawanych przez Prezesa PAN uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN.

Dotacja celowa na inwestycje

Przyznana dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (§ 6220) w wysokości 400,0 tys. zł została wykorzystana w 97,22%. Wydatkowana suma 388,9 tys. zł została przeznaczona na zakup 6 serwerów kasetowych wraz z obudową oraz licencji systemu Microsoft Windows Server 2016 i licencji dostępowych.

Tablica nr 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZA ROK 2017*)

(w złotych/gr)
WyszczególnieniePlan na rok 2017Plan po zmianachWykonanie%

kol.4/kol.3

12345
Stan środków pieniężnych na początek roku15 807 00015 807 00015 807 077,29100,0
Stan należności na początek roku4 736 0004 736 0004 736 364,88100,0
Stan zobowiązań na początek roku6 685 0006 685 0006 684 506,98100,0
Przychody z prowadzonej działalności31 453 00031 453 00028 583 900,8290,9
Pozostałe przychody15 467 00015 717 00029 671 771,64188,8
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego *)81 563 00081 973 00081 163 686,3099,0
z tego: dotacja podmiotowa77 716 00077 716 00077 274 821,6699,4
w tym:zaliczona do przychodówxx74 970 821,66x
dotacje celowe na inwestycje3 200 0003 200 0003 188 864,6499,7
inne dotacje celowe647 0001 057 000700 000,0066,2
w tym:zaliczona do przychodówxxXx
Koszty125 207 000126 167 000121 340 874,4196,2
w tym:
amortyzacja12 101 00012 101 00011 951 564,0998,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane55 895 00056 141 00053 024 791,4494,4
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań64 00064 00028 449,4444,5
zakup towarów i usług34 968 00036 082 00034 602 342,7695,9
Środki na wydatki majątkowe9 502 0009 502 0006 747 362,0771,0
Środki przyznane innym podmiotom5 054 0004 754 0004 054 000,0085,3
Stan należności na koniec roku4 397 0004 397 0006 091 329,51138,5
Stan zobowiązań na koniec roku5 894 0005 894 0007 370 113,95125,0
Stan środków pieniężnych na koniec roku10 666 00010 666 00031 267 016,77293,1

*) w ujęciu kasowym z uwzględnieniem zwrotów dokonanych do dnia 31 stycznia 2018 r.

Warszawa, 21 czerwca 2018 roku

Tablica nr 2

WYKORZYSTANIE DOTACJI BUDŻETOWYCH PRZYZNANYCH AKADEMII W ROKU 2017 W RAMACH CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK NAUK - WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ*)

w złotych/gr
Rozdz.§WyszczególnienieUstawa budżetowa na rok 2017Plan po zmianachWykonanieStopień realizacji planu %
Dział 730 Nauka81 563 00081 563 00080 713 686,3098,96
73010Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 889 00017 139 11317 001 509,7099,20
2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 889 00017 139 11317 001 509,7099,20
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk35 874 00037 464 18736 968 337,3298,68
2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych32 677 00034 267 18734 168 337,5299,71
6560Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2 800 0002 800 0002 799 999,80100,00
2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205305 000305 00000
6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 62592 00092 00000
73095Pozostała działalność27 800 00026 959 70026 743 839,2899,20
2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych27 150 00026 309 70026 104 974,4499,22
2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000250 000250 000,00100,00
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych400 000400 000388 864,8497,22

*) w ujęciu kasowym z uwzględnieniem zwrotów dokonanych do dnia 31 stycznia 2018 r.

Warszawa, 21 czerwca 2018 roku

Tablica nr 3

WYKORZYSTANIE DOTACJI BUDŻETOWYCH w roku 2017 w rozdziale 73011*)

w złotych/gr
WyszczególnienieDotacja

podmiotowa

§ 2570

Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560RAZEM dotacje celowe na inwestycjeRAZEM

dotacje

Pomocnicze jednostki naukowe25 523 410,521 183 646,001 183 646,0026 707 056,52
Biblioteka Gdańska6 307 100,006 307 100,00
Biblioteka Kórnicka3 886 600,001 183 646,001 183 646,005 070 246,00
Archiwum w Warszawie1 965 040,001 965 040,00
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie610 000,00610 000,00
Muzeum Ziemi2 855 000,002 855 000,00
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt1 156 691,511 156 691,51
Stacje zagraniczne8 742 979,010,008 742 979,01
z tego: w Berlinie2 318 222,692 318 222,69
w Brukseli966 591,76966 591,76
w Moskwie555 105,86555 105,86
w Paryżu1 132741,611 132 741,61
w Rzymie1 228 040,801 228 040,80
w Wiedniu1 934 987,221 934 987,22
w Kijowie607 289,07607 289,07
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej6 103 400,000,006 103 400,00
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 336 000,001 336 000,00
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej4 767 400,004 767 400,00
Inne jednostki organizacyjne2 541 527,001 616 353,801 616 353,804 157 880,80
Dom Seniora1 554 000,001 554 000,00
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie608 406,00608 406,00
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie60 000,0060 000,00
Zakład Działalności Pomocniczej205 492,001 616 353,801 616 353,801 821 845,80
Zakład Doświadczalny w Kórniku113 629,00113 629,00
RAZEM rozdział 7301134 168 337,522 799 999,802 799 999,8036 968 337,32

*) w ujęciu kasowym z uwzględnieniem zwrotów dokonanych do dnia 31 stycznia 2018 r.

Warszawa, 21 czerwca 2018 roku

WYKAZ INWESTYCJI

SFINANSOWANYCH W ROKU 2017 ŚRODKAMI SPOZA BUDŻETU

w złotych/gr
Zadania inwestycyjnePlan po zmianach na 31.12.2017r.Wykonanie
PAN Oddział w Krakowie - budynek zabytkowy - Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego budowy wymiennikowni c.o. oraz c.w.u lub kotłowni wraz z przyłączem gazowyπ30 000,000,00
PAN Oddział w Krakowie - budynek zabytkowy - Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych przebudowy instalacji elektrycznej wraz z montażem ochronników przepięciowych20 000,000,00
PAN Oddział w Krakowie - budynek zabytkowy - Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej zabytkowego budynku PAN Oddziału w Krakowie położonego przy ul. Św. Jana 2828 000,000,00
PAN Oddział w Gdańsku (budynek główny) - budynek zabytkowy - Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z niezbędnymi odkrywkami oraz wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej izolacji pionowej i poziomej przyziemia w budynku głównym Oddziału PAN w Gdańsku przy ul. Jaśkow aDolina 31. (zalecenia wynikające z rocznej kontroli okresowej stanu technicznego budynku wykonanej w 2015 r.)35 000,000,00
PAN Biblioteka Kórnicka - budynek zabytkowy - Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego sieci wodociągowej, przyłączy oraz zasilania w wodę budynków zlokalizowanych przy ul. Zamkowej w Kórniku wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych33 700,0033 694,62
PAN Muzeum Ziemi w Warszawie - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbiórki płyty żelbetowej oraz przebudowy zewnętrznego ogrodzenia wraz z jego posadowieniem dla nieruchomości Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy Alei Na Skarpie 2750 000,0036 285,00
PAN Muzeum Ziemi w Warszawie - budynek zabytkowy - Projekt budo wlano-wykonawczy izolacji pionowej i poziomej budynku Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy Al. Na Skarpie 27 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych37 000,0030 135,00
PAN Oddział we Wrocławiu - budynek zabytkowy - Wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych w zakresie wymiany dźwigu osobowego55 800,000,00
PAN budynek położony w Warszawie przy ul. Jaracza 1 - Wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej adaptacji 111 piętra10 000,000,00
PAN Biblioteka Kórnicka - budynek zabytkowy. Wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - Biblioteka Kórnicka - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem III etap.249 585,0091 588,23
PAN Oddział we Wrocławiu - budynek zabytkowy - Wymiana stolarki okiennej na elewacji wschodniej i północnej w budynku - siedziba Oddziału PAN we Wrocławiu przy ul. Podwale 75 (11 etap)

1) elewacja wschodnia

2) elewacja północna

3) nadzór inwestorski

616 742,00424 199,97
PAN ZDP w Warszawie - budynek zabytkowy - Rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku zabytkowym przy ul. Długiej 24.1 179 115,000,00
PAN Stacja Naukowa w Wiedniu - Przebudowa dwóch toalet w oficynie budynku Stacji.164 000,0089 784,92
PAN Stacja Naukowa w Wiedniu - Przebudowa wraz z rozbudową instalacji c.o. (wymiana zbiorników na wodę, montaż systemu regulacji temperatury wody zgodnie z normą Ó NORM B 5019, dostosowanie pomieszczenia do wymogów nowej kotłowni) - etap III.145 200,00143 914,04
PAN - Wykup nieruchomości przy ul Bałtyckiej - siedziby CAMK PAN i CBK PAN.2 000 000,002 000 000,00
PAN - Wkład pieniężny na kapitał zakładowy do spółki WDN PAN Sp. z o.o16 500,0016 500,00
PAN Biblioteka Kórnicka oraz PAN Dom Seniora w Konstancinie - Weryfikacja rezultatów monitorowania projektowanego efektu ekologicznego, zgodnie z warunkami Ugody nr. 1 zawartej z NFOSiGW (dotyczy termomodernizacji budynków. Zamku w Kórniku, Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Domu Seniora w Konstancinie).5 000,002 214,00
Zakup programu do kosztorysowania NORMA EXPERT wraz z bazą cenową roczny abonament4 800,004 790,85
Inwestycje sfinansowane ze środków pozabudżetowych Akademii4 680 442,002 873 106,63
Zakupy inwestycyjne finansowane w ramach projektów badawczych892 305,00373 305,00
Pozostałe inwestycje (zakupy) finansowane ze środków własnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej637 253,00312 085,80
OGÓŁEM inwestycje finansowane ze środków spoza budżetu6 210 000,003 558 497,43
1 w roku 2017 w strukturze Akademii funkcjonowały 2 placówki naukowe, 13 pomocniczych jednostek naukowych - w tym 7 zagranicznych stacji naukowych oraz 6 innych jednostek organizacyjnych.
2 dotacje wykorzystane w ramach części 67 budżetu państwa we wszystkich załącznikach wykazano analogicznie tj. w wymiarze kasowym (z uwzględnieniem zwrotów dokonanych do dnia 31 stycznia 2018 roku).
3 sprawozdanie przekazano do Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w MNiSW przy piśmie z dnia 9 marca 2018 roku, znak BFB.DPK.3125.1.2018, BFB-68/2018.
4 komentarze odniesiono do planu wyjściowego, czyli do kwot planowanych w kwietniu 2017 roku mieszkalnych, będących w zarządzaniu Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie;
5 po potrąceniu płatności na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych
6 komentarze odniesiono do planu wyjściowego, czyli do kwot planowanych w kwietniu 2017 roku mieszkalnych, będących w zarządzaniu Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie;
7 pracownicy zatrudnieni na prawie polskim
8 informacja zawierająca dane w poszczególnych jednostkach została zawarta w załączniku nr 3 do wymienionego na wstępie Sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej w 2017 r. część 67 - Polska Akademia Nauk.
9 realizowany przez Bibliotekę Kórnicką projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nie wymaga wkładu własnego finansowanego przez Akademię
10 przedmiot działalności poszczególnych jednostek został opisany w Sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2017 roku w części 67 Polska Akademia Nauk" skierowanym do Pani Elżbiety Żebrowskiej Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w MNiSW przy piśmie z dnia 9 marca 2018 roku, znak BFB.DPK.3125.1.2018, BFB-68/2018.