Akt korporacyjny

PAN.2017.7.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 25/2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 6 lipca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2016

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1.  Prezydium Polskiej Akademii Nauk rozpatrzyło i przyjęło sprawozdanie z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2016, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego POLSKIEJ AKADEMII NAUK za rok 2016