Akty korporacyjne

Lekarz.2016.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 31/16/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie rozliczenia dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na organizację doskonalenia zawodowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 651, z późn. zm.), § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w związku z § 7 uchwały Nr 15/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej, § 4 załącznika nr 2 do uchwały Nr 102/12/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego oraz określenia trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz uchwały Nr 3/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, uchwala się co następuje:
§  1. Dokonuje się rozliczenia przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, zgodnie z poniższym zestawieniem:
LpNr wniosku o dotacjęTemat szkoleniaRozliczona kwota dotacji (zł.)
1187/2015"Jak komunikować się z pacjentem - trening skutecznego porozumiewania się"600,00 zł
Łącznie:600,00 zł
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.