Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 560/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie rozkładania na raty zaległych składek członkowskich

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 377 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyznacza do rozpatrywania wniosków o rozłożenie na raty zaległych składek członkowskich Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
2.  Warunkiem rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty zaległych składek członkowskich jest dokonanie przez wnioskodawcę zapłaty kwoty stanowiącej minimum równowartości 20 % sumy zaległych na dzień złożenia wniosku składek członkowskich.
3.  Doradca podatkowy uzyskuje prawo do rozpatrzenia kolejnego wniosku o rozłożenie na raty zaległych składek członkowskich, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zapłaty ostatniej raty poprzedniego układu ratalnego. Doradca podatkowy, którego zaległość została wcześniej rozłożona na raty, może wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków układu ratalnego w trakcie jego spłaty pod warunkiem, że do dnia złożenia wniosku o zmianę wywiązywał się z wcześniejszego układu ratalnego w sposób terminowy.
4.  Spłaty zaległych składek członkowskich dokonuje się w miesięcznych ratach płatnych w terminach płatności bieżących składek członkowskich.
5.  Minimalna wysokość raty nie może być niższa niż aktualnie obowiązująca wysokość miesięcznej składki członkowskiej.
6.  Zaległe składki członkowskie mogą zostać rozłożone na minimum 3 raty, nie więcej jednak niż 12 rat z uwzględnieniem ust. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zaległe składki członkowskie można rozłożyć na większą ilość rat, nie więcej jednak niż 24 raty.
§  2. 
1.  Zawiadomienie o rozłożeniu na raty zaległych składek członkowskich przekazuje się doradcy podatkowemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ustalenia planu spłaty.
2.  Zawiadomienie o rozłożeniu na raty zaległych składek członkowskich zawiera pouczenie o warunkach spłaty i konsekwencjach ich naruszenia, o których mowa w § 3.
§  3. 
1.  Doradca podatkowy, któremu rozłożono na raty zapłatę zaległości z tytułu składek członkowskich obowiązany jest do zapłaty rat w wysokości i terminie określonym w zawiadomieniu o rozłożeniu na raty zaległych składek członkowskich oraz do terminowego opłacania bieżących składek członkowskich.
2.  Naruszenie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1, powoduje wymagalność pozostałej do zapłaty kwoty zaległości z tytułu składek członkowskich.
§  4.  Zasady rozkładania na raty zaległych składek członkowskich mogą być stosowane również wobec osób skreślonych z listy doradców podatkowych.
§  5. 
1.  Wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległych składek członkowskich określa załącznik do uchwały.
2.  Doradca podatkowy obowiązany jest załączyć do wniosku dowód wpłaty kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2.
§  6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§  7.  Traci moc uchwała nr 319/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 9 września 2014 r. w sprawie rozkładania na raty zaległych składek członkowskich.
§  8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Imię i nazwisko: .....................................................

Nr wpisu: .................................................................

Adres: ......................................................................

...................................................................................

Tel. ...........................................................................

KRAJOWA RADA DORADCÓW PODATKOWYCH

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310

02-362 Warszawa

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY

Stosownie do postanowień § 1 uchwały nr ... ./2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia ................... 2018 r. w sprawie rozkładania na raty zaległych składek członkowskich, zwanej dalej "uchwałą", wnoszę o rozłożenie na raty moich zaległości z tytułu nieopłaconych składek członkowskich.

Zaległość z tytułu składek wymagalnych wynosi ................. zł.

Zaległość po uwzględnieniu wpłaty (20% sumy zaległych składek członkowskich), o

której mowa w § 1 ust. 2 uchwały wynosi ......................................zł. Proponowana przeze mnie liczba rat ........................................

Do wniosku załączam dowód wpłaty, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały.

Uzasadnienie do wniosku

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................................

.........................................................................

(data i podpis)

Załączniki:

1. Dowód wpłaty kwoty stanowiącej co najmniej 20% sumy zaległych składek członkowskich

2. .....................................

3. .......................................................

Pouczenie:

1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych może na wniosek zainteresowanego, rozłożyć na raty zapłatę zaległych składek członkowskich.

2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dokonanie przez doradcę podatkowego zapłaty kwoty stanowiącej co najmniej równowartości 20% sumy zaległych składek członkowskich. Wpłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, na który doradca podatkowy jest zobowiązany wpłacać bieżące składki członkowskie. Numer rachunku znajduje się na wezwaniu do zapłaty bądź jest dostępny pod adresem windykacja@kidp.pl.

3. Doradca podatkowy może złożyć kolejny wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek członkowskich nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zapłaty ostatniej raty. Doradca podatkowy, którego zaległość została wcześniej rozłożona na raty, może wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków układu ratalnego w trakcie jego spłaty pod warunkiem, że do dnia złożenia wniosku o zmianę wywiązywał się z wcześniejszego układu ratalnego w sposób terminowy.

4. Spłaty zaległych składek członkowskich dokonuje się w miesięcznych ratach płatnych w terminach płatności bieżących składek członkowskich. Minimalna wysokość raty nie może być niższa niż aktualnie obowiązująca wysokość miesięcznej składki członkowskiej

5. Zaległe składki członkowskie można rozłożyć na minimum 3 raty, nie więcej jednak niż 12 rat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zaległe składki członkowskie można rozłożyć na większą ilość rat, nie więcej jednak niż 24 raty.

6. Doradca podatkowy zostanie zawiadomiony o rozłożeniu na raty zaległych składek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ustalenia planu spłaty.