Rewid.2017.6.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 2 czerwca 2017 r.

OPINIA I RAPORT
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 ("Jednostka"), na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Odpowiedzialność Kierownika Jednostki - Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej za sprawozdanie finansowe

Kierownik Jednostki - Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o rachunkowości", wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Kierownik jednostki - Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Kierownik Jednostki - Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Krajowa Komisja Rewizyjna są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. (z późn. zm). Standardy te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki - Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

* przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2016 r., oraz jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
* zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
* jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Jednostki.

W imieniu Polskiej Grupy Audytorskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Nr ewidencyjny 3887

Ul. Jana III Sobieskiego 104, lok. 49

00-764 Warszawa

2 czerwca 2017 r.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Raport z badania

sprawozdania finansowego

Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

Spis treści

1. Część ogólna raportu

1.1. Dane identyfikujące Jednostkę

1.1.1. Nazwa Jednostki

1.1.2. Siedziba Jednostki

1.1.3. Podstawa prawna działalności Jednostki

1.1.4. Rejestracja Jednostki dla celów rozliczeń skarbowych i celów statystycznych

1.1.5. Kapitał zakładowy Jednostki

1.1.6. Kierownik Jednostki - Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

1.2. Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta i podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

1.2.1 Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta

1.2.2 Dane identyfikujące podmiot uprawniony

1.3. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy

1.4. Zakres prac i odpowiedzialności

2. Analiza finansowa Jednostki

2.1. Ogólna analiza sprawozdania finansowego

2.1.1. Bilans

2.1.2. Rachunek zysków i strat

2.2. Wybrane wskaźniki finansowe

2.3. Interpretacja wskaźników

3. Część szczegółowa raportu

3.1. System rachunkowości

3.2. Informacje o wyniku zbadania kompletności danych zawartych w rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawieniu zmian w kapitale własnym

3.3. Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

1. Część ogólna raportu

1.1. Dane identyfikujące Jednostkę

1.1.1. Nazwa Jednostki

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów ("KIBR", "Jednostka")

1.1.2. Siedziba Jednostki

Al. Jana Pawła II 80

00-175 Warszawa

1.1.3. Podstawa prawna działalności Jednostki

Jednostka została powołana mocą ustawy z dnia 13 kwietnia 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. nr 121, poz. 592 z późniejszymi zmianami)

Obecnie obowiązującą podstawą prawną działalności Jednostki jest Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948).

1.1.4. Rejestracja Jednostki dla celów rozliczeń skarbowych i celów statystycznych

NIP: 5260250788

REGON: 12124626

1.1.5. Kapitał zakładowy Jednostki

Fundusz podstawowy Jednostki na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 35.988.801,90 złotych i zmniejszył się w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. o 3.345.664,85 zł w wyniku rozliczenia straty za rok 2015.

1.1.6. Kierownik Jednostki - Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948) obowiązki Kierownika Jednostki sprawuje Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz na dzień wydania niniejszej opinii funkcję Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów sprawował Pan Krzysztof Burnos.

1.2. Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta i podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

1.2.1 Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta

Imię i nazwisko: Kamil Walczuk

Numer w rejestrze: 12616

1.2.2 Dane identyfikujące podmiot uprawniony

Firma: Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Adres siedziby: Ul. Jana III Sobieskiego 104, lok. 49, 00-764 Warszawa

Numer rejestru: KRS 0000484251

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer NIP: 9512373424

Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3887.

1.3. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. i za rok obrotowy kończący się tego dnia zostało zbadane przez Polską Grupę Audytorską Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. i uzyskało opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń.

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w dniu 7 czerwca 2016 r. przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Zgodnie z zasadami rachunkowości Jednostki oraz Uchwałą nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. wynik finansowy Jednostki za 2015 rok, tj. strata netto w kwocie 3.345.664,85 złotych został rozliczony z funduszem podstawowym.

Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy nie podlegało obowiązkowi złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zostało ono ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 227 z dnia 24 listopada 2016 r.

Bilans zamknięcia na koniec poprzedniego roku obrotowego został prawidłowo wprowadzony do ksiąg jako bilans otwarcia roku badanego.

1.4. Zakres prac i odpowiedzialności

Niniejszy raport został przygotowany dla Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80 i dotyczy sprawozdania finansowego, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umową z dnia 27 listopada 2015 r., zawartą na podstawie postanowienia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 6 października 2015 r. odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. (z późn. zm).

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone w Jednostce w okresie od 8 do 19 maja 2017 r.

Kierownik Jednostki - Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego, które przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii i sporządzenie raportu, odnośnie tego sprawozdania finansowego.

Kierownik Jednostki - Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów złożył w dniu wydania niniejszego raportu oświadczenie o sporządzeniu załączonego sprawozdania finansowego, które przekazuje rzetelny i jasny obraz oraz o niezaistnieniu zdarzeń nieujawnionych w sprawozdaniu finansowym, wpływających w sposób znaczący na dane wykazywane w sprawozdaniu finansowym za rok badany.

W trakcie badania sprawozdania finansowego Kierownik Jednostki - Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów złożył wszystkie żądane przez nas oświadczenia, wyjaśnienia i informacje oraz udostępnił nam wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i przygotowania raportu.

Zakres planowanej i wykonanej pracy nie został w żaden sposób ograniczony. Zakres i sposób przeprowadzonego badania wynika ze sporządzonej przez nas dokumentacji roboczej, znajdującej się w siedzibie podmiotu uprawnionego.

Kluczowy biegły rewident oraz podmiot uprawniony spełniają wymogi niezależności od Jednostki zgodnie z postanowieniami Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. ("kodeks IESBA"), a także wymogi bezstronności i niezależności określone w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz inne wymogi etyczne wynikające z tych zasad oraz kodeksu IESBA.

2. Analiza finansowa Jednostki

2.1. Ogólna analiza sprawozdania finansowego

2.1.1. Bilans

AKTYWA2016-12-31

zł '000

% sumy bilansowej2015-12-31*

zł '000

% sumy bilansowej
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne1 167,83,21 244,43,3
Rzeczowe aktywa trwałe13 758,537,314 535,638,4
Należności długoterminowe51,7-52,5
Inwestycje długoterminowe4,5-4,50,1
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe611,71,7701,41,9
15 594,242,216 538,443,7
Aktywa obrotowe
Zapasy148,70,499,80,2
Należności krótkoterminowe4 172,611,33 745,29,9
Inwestycje krótkoterminowe16 799,545,517 308,145,7
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe196,40,6193,40,5
21 317,257,821 346,556,3
SUMA AKTYWÓW36 911,4100,037 884,9100,0
PASYWA2016-12-31% sumy2015-12-31*% sumy
zł '000bilansowejzł '000bilansowej
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy35 988,898,039 334,5104,0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe69,2-259,21,0
Strata z lat ubiegłych(4 042,0)11,0(4 042,0)-
Strata netto(1 136,4)3,0(3 345,7)9,0
30 879,684,032 206,085,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania1 042,23,01 636,04,0
Zobowiązania krótkoterminowe3 329,29,02 698,77,0
Rozliczenia międzyokresowe1 660,44,01 344,24,0
6 031,816,05 678,915,0
SUMA PASYWÓW36 911,4100,037 884,9100,0

* Dane przekształcone

2.1.2. Rachunek zysków i strat

1.01.2016 -%1.01.2015 -%
31.12.2016

zł '000

przychodów

ze sprzedaży

31.12.2015*zł '000 przychodów

ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Przychody z tytułu składek członkowskich i opłat od podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych13 513,066,213 069,364,7
Przychody netto ze sprzedaży produktów6 846,433,67 180,335,5
Zmiana stanu produktów

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

39,40,2(49,3)

17,8

0,2
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2,1-0,1-
20 400,9100,020 218,2100,0
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja(1 059,9)5,2(1 000,4)4,9
Zużycie materiałów i energii(1 249,2)6,1(1 109,7)5,5
Usługi obce(5 440,1)26,7(5 668,5)28,0
Podatki i opłaty(71,1)0,3(102,7)0,5
Wynagrodzenia(10 339,6)50,7(10 942,9)54,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia(1 209,6)5,9(1 445,5)7,2
Pozostałe koszty rodzajowe(2 136,0)10,5(2 083,8)10,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów(45,4)0,2(35,7)0,2
(21 550,9)105,6(22 389,2)110,7
Strata ze sprzedaży(1150,0)5,6(2171,0)10,7
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych--19,50,1
Dotacje80,90,4--
Inne przychody operacyjne431,22,1396,91,9
512,12,5416,42,0
Pozostałe koszty operacyjne
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych(199,1)1,0(395,5)2,0
Inne koszty operacyjne(131,8)0,6(673,3)3,3
(330,9)1,6(1 068,8)5,3
Strata z dzialności operacyjnej(968,8)4,7(2823,4)14,0
Przychody finansowe
Odsetki231,11,1312,51,6
Zysk ze zbycia inwestycji33,60,2--
Inne183,30,9--
448,02,2312,51,6
Koszty finansowe
Odsetki(1,2)0,0(29,3)0,1
Aktualizacja wartości inwestycji(612,9)3,0(620,4)3,1
Inne(1,5)0,1(185,1)0,9
(615,6)3,1(834,8)4,1
Strata z dzialności gospodarczej(1136,4)5,6(3345,7)16,5
Strata brutto(1136,4)5,6(3345,7)16,5
Strata netto(1136,4)5,6(3345,7)16,5
* Dane przekształcone

2.2. Wybrane wskaźniki finansowe

201620152014
1. Szybkość obrotu należności
średni stan należności z tytułu dostaw i usług brutto x 365 dni

przychody netto

81 dni78 dni76 dni
2. Stopa zadłużenia
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania x 100%

suma pasywów

16,3%15,0%14,8%
3. Wskaźnik płynności
aktywa obrotowe

zobowiązania krótkoterminowe

6,05,66,0

Z uwagi na fakt, że zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948) oraz ze statutem Jednostki, celem Jednostki nie jest działalność dochodowa odstąpiliśmy od analizy wskaźników rentowności.

* Aktywa obrotowe nie zawierają należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy.

* Zobowiązania krótkoterminowe obejmują krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania, zobowiązania krótkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy) oraz inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

* Przychody netto obejmują przychody z tytułu składek członkowskich i opłat od podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

* Średni stan należności z tytułu dostaw i usług brutto stanowi średnią arytmetyczną należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych oraz pozostałych jednostek z bilansu otwarcia oraz bilansu zamknięcia, bez uwzględnienia odpisów aktualizujących ich wartość.

2.3. Interpretacja wskaźników

Wskaźnik szybkości rotacji należności utrzymuje się na zbliżonym, stabilnym poziomie w analizowanych okresach. Na dzień bilansowy najbardziej istotną pozycję w grupie należności z tytułu dostaw i usług stanowią należności od podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych dotyczące opłat z tytułu nadzoru. Biorąc pod uwagę fakt, iż płatności powyższych należności odbywają się w okresach kwartalnych poziom wskaźnika szybkości rotacji należności Jednostki kształtuje się na uzasadnionym poziomie.

Wskaźnik płynności kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie w każdym z analizowanych okresów ze względu na fakt, iż Jednostka posiada istotne zasoby środków pieniężnych.

Jednocześnie stopa zadłużenia pozostaje na poziomie relatywnie niskim w każdym z analizowanych okresów. Niski poziom stopy zadłużenia jest uzasadniony, gdyż Jednostka finansuje swoją działalność przede wszystkim poprzez wykorzystanie środków własnych.

3. Część szczegółowa raportu

3.1. System rachunkowości

Jednostka posiada aktualną dokumentację opisującą zasady rachunkowości, przyjęte przez Kierownika Jednostki.

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdziliśmy znaczących nieprawidłowości dotyczących systemu rachunkowości, które nie zostałyby usunięte, a mogły mieć istotny wpływ na badane sprawozdanie finansowe. Celem naszego badania nie było wyrażenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowości.

3.2. Informacje o wyniku zbadania kompletności danych zawartych w rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawieniu zmian w kapitale własnym

Dane zawarte w rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawieniu zmian w kapitale własnym, zostały przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidłowo. Dane te stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

3.3. Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dane zawarte we wprowadzeniu oraz dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego zostały przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidłowo. Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

W imieniu Polskiej Grupy Audytorskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Nr ewidencyjny 3887

Ul. Jana III Sobieskiego 104, lok. 49

00-764 Warszawa

2 czerwca 2017 r.