Akty korporacyjne

Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 23/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie reprezentowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych przed sądami powszechnymi w sprawach majątkowych

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) oraz § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowego w zw. z art. 67 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyznacza do reprezentowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych przed sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę z powództwa i przeciwko Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych, następujących Członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych:
1) Mariusza Cieślę - nr wpisu 03490
2) Katarzynę Pawłowską - nr wpisu 11638
3) Danutę Bącler - nr wpisu 02423
4) Ewę Jakubczyk - nr wpisu 02745
5) Ewę Stolarczyk - nr wpisu 11051
6) Annę Leszczyńską - nr wpisu 02492
7) Walerian Goryniak - nr wpisu 00890
8) Romana Pituchę - nr wpisu 02597
9) Iwonę Nowaczyk - nr wpisu 07905
10) Michała Laskowskiego - nr wpisu 11626
11) Tomasza Ziółkowskiego - nr wpisu 00625
12) Radomira Szarańca - nr wpisu 11138
13) Piotra Jana Brozowskiego - nr wpisu 03637
14) Jolantę Nikolaj - nr wpisu 01931
15) Piotra Przybyłę - nr wpisu 06697.
§  2.  Do skutecznego reprezentowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w sprawach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wyznaczeni Członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych mogą występować samodzielnie.
§  3.  Traci moc uchwała nr 34/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie reprezentowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych przed sądami powszechnymi w sprawach majątkowych.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.