Akty korporacyjne

PAN.2018.2.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 8/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201), uchwala się co następuje:
§  1.  Zarządza się reorganizację Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem, poprzez zmianę przedmiotu działania Instytutu w zakresie: prowadzenia badań naukowych w zakresie ewolucji i bioróżnorodności świata zwierzęcego, w tym: systematyki, biogeografii, filogenezy, ekologii, paleontologii oraz genetyki, cytogenetyki, archeozoologii i muzealnictwa przyrodniczego.
§  2.  Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa PAN.
§  3.  Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w dniu 23 października 2017 r. roku podjęła uchwałę Nr 24/3/2017 w sprawie zmian w statutowych zadaniach Instytutu.

Dyrektor Instytutu w dniu 4 grudnia 2017 r. wystąpił z wnioskiem do Prezesa PAN o akceptację i zatwierdzenie zmian w statucie Instytutu zgodnie z ww. uchwałą Rady Naukowej. Dodanie słowa ekologii do statutowych zadań Instytutu wiąże się z uporządkowaniem tematyki badań prowadzonych w Instytucie. W ostatnich latach Instytut coraz częściej realizuje tematy, w których do pełnego zrozumienia zagadnień systematycznych i ewolucyjnych włącza się w mniejszym lub większym zakresie wątek ekologiczny. Zastąpienie nazwy "zooarcheologia" na "archeozoologia" wiąże się z uporządkowaniem zadań prowadzonych w Instytucie oraz planowanym powołaniem nowej jednostki w strukturze Instytutu - Pracownia Archeozoologii. Ponieważ w krajach Europy Środkowej częściej jest używane określenie archeozoologia jest ono lepiej rozpoznawane środowisku archeologów, z którym Instytut coraz częściej i ściślej współpracuje.

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w dniu 21 grudnia 2017 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie ww. zmian w statucie Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 6 lutego 2018 r. uznał wniosek Prezesa PAN do Prezydium PAN o podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Instytutu za uzgodniony.